Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Martina Sajková

Počet článkov autora: 4


Vysoká citlivosť detí v školskom prostredí

Príspevok sa zaoberá témou vysokej citlivosti u detí v školskom prostredí. V úvode predstavuje základnú charakteristiku vysoko citlivých detí, pričom následne sa podrobnejšie venuje vybraným výzvam, s ktorými sa vysoko citlivé deti v škole stretáv...

Kariérová výchova a poradenstvo

Príspevok sa zaoberá významom kariérovej výchovy a kariérového poradenstva z pohľadu špecifickej a nešpecifickej prevencie. Prináša rôzne pohľady na to, ako kariérová výchova a poradenstvo súvisí so zvyšovaním kvality života, ako spokojnosť s prac...

Kariérová výchova v predprimárnom vzdelávaní

Príspevok má za úlohu predstaviť niekoľko kľúčových pilierov, ktoré sú spojené s optimálnym rozvojom kariérovej výchovy v predprimárnom vzdelávaní. Apeluje na osobitú pozornosť rozvoja životných zručností ako súčasť kariérovej výchovy už od raného...

Rozvoj životných zručností ako dôležitá súčasť kariérovej výchovy

V príspevku ponúkame pohľad na tému rozvoja životných zručností z perspektívy kariérovej výchovy. Základné ponímanie zručností je v tomto kontexte predstavené podľa sociálnej úrovne, a teda smerom ku komu sa rozvoj určitej životnej zručnosti vzťah...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály