Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky

Dátum: Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková Rubrika: Problémy z praxe

V praxi často dochádza k omylu, keď zamestnávateľ eviduje dochádzku zamestnancov namiesto ich pracovného času. Pracovný čas a dochádzka sú nielen obsahovo, ale aj časovo odlišné pojmy, pričom každý zamestnávateľ má zákonnú povinnosť sledovať len pracovný čas zamestnancov. Sú však prípady, kedy je vhodné zaznamenávať aj dochádzku. V príspevku sa venujeme téme evidencie pracovného času a evidencie dochádzky podrobnejšie.

Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky sú v praxi často zamieňané pojmy, resp. je im je pripisovaný synonymický význam. Podstatný rozdiel medzi uvedenými pojmami je ten, že zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) je upravená a vyžadovaná len evidencia pracovného času. Evidencia dochádzky vyplynula z potrieb praxe, ale Zákonník práce ju neupravuje a výslovne od zamestnávateľov ako povinnosť nevyžaduje. Avšak v niektorých prípadoch je nevyhnutné a účelné evidovať nielen pracovný čas, ale aj dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci. Pre tento účel slúži evidencia dochádzky.

Evidencia pracovného času

Evidencia pracovného času je evidenciou prítomnosti zamestnanca na pracovisku. Patrí k povinnostiam zamestnávateľa – ukladá mu povinnosť evidovať pracovný čas zamestnancov v súlade s ustanovením § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“). Evidencia pracovného času je upravená v § 99 Zákonníka práce:

Zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Počas dočasného pridelenia zamestnávateľ vedie evidenciu podľa prvej vety v mieste výkonu.“

Povinnosť sa týka každého zamestnávateľa a vzťahuje sa na všetkých jeho zamestnancov. Z vyššie uvedenej evidenčnej povinnosti zamestnávateľa možno odvodiť, že evidencia pracovného času v praxi predstavuje evidenciu časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonáva prácu vrátane práce nadčasu a/alebo nočnej práce a evidenciu časového úseku, a v ktorom zamestnanec mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť (aktívnu aj neaktívnu časť pracovnej pohotovosti). Pracovný čas je stanovený časový úsek, počas ktorého je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní si pracovné povinnosti podľa pracovnej zmluvy.

Evidencii podlieha každá odpracovaná hodina vrátane odpracovaného nadčasu, ktorý bol zamestnávateľom nariadený, so zamestnancom dohodnutý, resp. zamestnávateľ mu za prácu nadčas poskytol náhradné voľno.

Zamestnávateľ je povinný evidovať každý začiatok časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu (to sa týka aj začatia výkonu práce po skončení prestávky na odpočinok a jedenie podľa 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály