Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Inovácia plánu profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia

Dátum: Rubrika: Funkčné vzdelávanie

V príspevku prinášame zaujímavosti z vypracovania dištančnej úlohy frekventantov funkčného vzdelávania skupiny „Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení“. Ich úlohou bolo opísať súčasnú potrebu inovácie plánu profesijného rozvoja školy alebo školského zariadenia. Podľa § 40 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o doplnení niektorých zákonov sa profesijný rozvoj uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania, tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti a riadi sa podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy alebo školského zariadenia.

Smerovanie škôl a školských zariadení sa v súčasnej situácii mení. Mení sa i koncept detstva a druhy zručností, ktoré dnešné deti potrebujú. Nastáva generačná výmena a zapracovanie strednej a mladej generácie pedagógov do praxe. Je dôležité vykonať analýzu kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov a položiť si otázku: „Ako uchopiť zistené nedostatky?“ Návodom môže byť, že prehodnotíme priority, definujeme víziu, imidž, zmeníme koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia a vykonáme zásahy do školského vzdelávacieho programu a výchovného programu pre získanie a udržanie si detí, žiakov, študentov, zverencov a pod.

V zmysle § 153 zákona č. 311/2021 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) je uložená všeobecná povinnosť zamestnávateľa starať sa o kvalifikáciu svojich zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. V tomto smere má každý zamestnávateľ prijímať opatrenia zamerané na prehlbovanie, ale aj na zvyšovanie kvalifikácie. Podľa § 40 ods. 3 a 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) v platnom znení sa profesijný rozvoj uskutočňuje prostredníctvom vzdelávania, tvorivej činnosti súvisiacej s výkonom pracovnej činnosti, sebavzdelávania a výkonu pracovnej činnosti a riadi sa podľa plánu profesijného rozvoja, ktorý vyplýva zo zamerania školy alebo školského zariadenia.

Plán profesijného rozvoja

V texte ponúkame výber názorov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na potrebu zmien v plánoch profesijného rozvoja jednotlivých škôl alebo školských zariadení.

(1) V súčasnosti máme vypracovaný Plán profesijného rozvoja, ktorý platí od októbra 2019. Má motto: „Nezabúdaj neustále rásť a horieť (byť svetlom)“. V ňom je spracované teoretické východisko, ktoré vychádza z toho, že každá škola je zložitý organizmus a učiace sa spoločenstvo, pretože život nestojí, nečaká. To, čo stačilo včera, nebude stačiť a nestačí zajtra. To kladie zvýšené nároky na školu ako celok, ale hlavne na jej zamestnancov. V druhej časti tohto dokumentu je zachytený aktuálny stav, potreby rozvoja a plány na nasledujúce obdobie. Z tohto plánu vychádzajú ročné plány vzdelávania na príslušné školské roky. Plány zohľadňujú aj potreby jednotlivých učiteľov, no nie je jednoduché každého pedagóga motivovať (hlavne človeka, ktorý končí kariéru).

Profesionálny rozvoj učiteľov je celoživotný a je jedným z kľúčových faktorov pri zlepšovaní kvality a relevantnosti vzdelávania a učenia.

(2) Východiskom pre plánovanie profesijného rozvoja je vízia školy a ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Tie sme postupne využili a pretransformovali do tzv. Európskeho plánu rozvoja našej školy. K tomu sme plne využili možnosti programu Erasmus + , ktorý ponúkal možnosti učiteľov zúčastniť sa jazykových, metodologických kurzov, pozorovania, tzv. job shadowing v iných vzdelávacích inštitúciách, ako aj návštevu iných škôl. 

(3) Pri mojom nástupe do funkcie riaditeľky a potrebe vytvárať nový plán profesijného rozvoja som sa stretla s odmietavým postojom u viacerých pedagogických zamestnancov. Podľa nich sa už nepotrebujú vzdelávať, majú absolvovaných dosť vzdelávaní, nemajú pocit, žeby sa u nich prejavoval syndróm vyhorenia a sú presvedčení, že vedia pracovať s našimi zverencami. Akékoľvek nové návrhy na zmenu prístupov vo výchove a vzdelávaní odmietali.

(4) Po mojom nástupe do funkcie nastalo obdobie pandémie, preto som mala prvé mesiace na pozícii svoje zaškolenie pomerne zložité. Veľkú časť povinných dokumentov, výkazov a pod. som prevzala v podobe, v akej bolo ich vypracovani

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk