Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Podpora plynulého prechodu z materskej školy do základnej školy

Dátum: Rubrika: Stratégie

Úspešný začiatok školskej dochádzky vyžaduje adekvátnu prípravu a podporu smerom k budúcemu, resp. začínajúcemu školákovi zo strany učiteľov aj rodičov. Realizovanie rozmanitých činností smeruje k napredovaniu dieťaťa. V príspevku venujeme pozornosť vybraným programom, ktoré predstavujú inšpiratívne možnosti programov pre výchovno-vzdelávací proces v materských a základných školách aj rodinné prostredie dieťaťa. Očakávaným výsledkom komplexného prístupu je zabezpečenie plynulého prechodu z materskej školy a rodiny do základnej školy, úspešného vstupu dieťaťa do 1. ročníka základnej školy a školskej adaptácie. 

Prechod dieťaťa z materskej školy do základnej školy je predmetom vedecko-výskumného záujmu viacerých pedagogických vied. Možno ho vnímať ako zlomové obdobie v živote dieťaťa. Jeho úspešnosť ďalej podmieňuje obdobie adaptácie, aj začiatok školskej dochádzky žiaka (Fikarová, T., 2018).

Pedagogická podpora budúcich a začínajúcich školákov

S problematikou prechodu dieťaťa do základnej školy súvisia možnosti podpory, ktorých včasné zaradenie by pozitívne ovplyvnilo adaptáciu a akademickú úspešnosť začínajúceho školáka. Cieľavedomá príprava na rolu školáka a školská pripravenosť patria k základným determinantom, ktorým treba venovať pozornosť v rozvoji budúcich školákov. E. Murray a L. Harrison (2011) poukazujú na poskytnutie podpory alebo pomoci podľa potrieb jednotlivca, príp. skupiny. Východiskovým predpokladom je ich včasné zaradenie, cieľavedomá realizácia smerujúca k naplneniu stanovených zámerov, t. j. plynulý prechod dieťaťa do základnej školy a úspešná adaptácia po nástupe do 1. ročníka základnej školy.

Na začiatku školskej dochádzky sú vo výchovno-vzdelávacom procese prítomné viaceré špecifiká, ktoré vyplývajú z nárokov a zmien školského vzdelávania. Všeobecná stratégia, ktorá by dokázala zabezpečiť úspešný začiatok školskej dochádzky, v súčasnosti neexistuje. V odbornej literatúre nachádzame príklady dobrej praxe, ktoré chápeme ako spôsoby na uľahčenie prechodu s potenciálom prevencie alebo riešenia adaptačných ťažkostí začínajúcich školákov. Ich podstatu vidíme v spolupráci predškolského, školského a rodinného prostredia, ktoré sa navzájom činnostne a ideovo dopĺňajú.

V pedagogickej praxi sú realizované viaceré možnosti, napr. vzájomné návštevy a spoločné aktivity detí a žiakov, návštevy a spolupráca medzi učiteľmi, písomná komunikácia alebo stretnutia s rodičmi, vytvorenie prechodových tímov, realizovanie prechodových programov (Margetts, K. 1999; Besi, M. – Sakellariou, M. 2019).

V príspevku venujeme pozornosť vybraným šiestim slovenským programom so zameraním na možnosť podpory plynulého prechodu dieťaťa do základnej školy a úspešnej adaptácie. Vo všeobecnosti ide o súbor aktivít, ktorých náročnosť sa postupne zvyšuje a obsah sleduje rozvíjanie určitej oblasti osobnosti jednotlivca.V spracovaní programu treba rešpektovať špecifiká, potreby a vývinové charakteristiky skupiny. Jednotlivé aktivity musia byť primerané veku detí. Pozitívny vplyv na celkový efekt programu má aktívne zapojenie rodičov a pedagógov.

Vybrané programy pre budúcich školákov v MŠ a začínajúcich školákov v 1. ročníku ZŠ

Vybrané programy sme analyzovali z pohľadu obsahovaného zamerania, rozvoja jednotlivých stránok osobnosti žiaka, podmienok realizácie programu, zainteresovaných účastníkov a rozmanitosti činností. Vychádzajúc zo stanovených kritérií uvádzame prehľad základných informácií, charakteristiku a možnosti využitia programov v práci s budúcimi, resp. začínajúcimi školákmi v pedagogickej praxi.

Včasná príprava budúceho školáka v predprimárnom vzdelávaní je predpokladom úspešnej adaptácie a prevencie adaptačných ťažkostí.

Aby s

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk