Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Povinná školská dochádzka podľa školského zákona

Dátum: Rubrika: Manažment Zo seriálu: Povinná školská dochádzka v školách a školských zariadeniach

Nástup do školy, resp. začatie plnenia školskej dochádzky je neodmysliteľnou súčasťou života človeka. Každé dieťa je povinné nastúpiť a začať školskú dochádzku a z tejto povinnosti ho nemožno nijako ospravedlniť. Legislatíva však počíta aj so situáciami, kedy dieťa nie je schopné navštevovať školské zariadenie, napr. zo zdravotných dôvodov, resp. v živote dieťaťa nastanú situácie, ktoré mu sťažujú, príp. inak ovplyvňujú plnenie školskej dochádzky priamou účasťou na vzdelávaní v školách.

Základným zákonom, ktorý upravuje princípy, ciele, podmienky, organizáciu výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach, dĺžku a plnenie povinnej školskej dochádzky, vzdelávacie programy a výchovno-vzdelávacie programy, sústavu škôl a školských zariadení, práva a povinnosti škôl a školských zariadení, práva a povinností detí a žiakov, ako aj práva a povinnosti rodičov a i. je zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“). Štruktúrou je školský zákon členený na jedenásť častí.

DRUHÁ ČASŤ zákona je venovaná Výchove a vzdelávaniu, v rámci ktorej sa Tretí a Štvrtý oddiel zaoberá výlučne otázkou povinnej školskej dochádzky, jej plnenia, ako aj osobitnými spôsobmi plnenia školskej dochádzky a povinného predprimárneho vzdelávania.

Upravenie školskej dochádzky v školskom zákone a terminológia

Povinná školská dochádza je upravená v § 19 ods. 1 až ods. 5 školského zákona, podľa ktorého je povinná školská dochádzka desaťročná, začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku.

Od plnenia povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky možno prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a v prípade žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú oslobodení od povinnosti dochádzať do školy a ich zdravotný stav im neumožňuje vzdelávať sa, sa do doby pominutia dôvodov vzdelávanie neposkytuje, pričom uvedené sa realizuje na základe písomného odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a zariadenia poradenstva a prevencie.

Z dôvodu odlišnosti terminológie treba ujasniť, že pre potreby školského zákona sa za:

  • dieťa [§ 2 písm. a)] považuje „fyzická osoba, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole alebo fyzická osoba, … ktorá sa priamo nezúčastňuje výchovno-vzdelávacieho procesu v škole“,
  • žiaka [§ 2 písm. c)považuje „fyzická osoba vo veku najviac 26 rokov veku, ktorá sa zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom procese v základnej škole, strednej škole, v škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a základnej umeleckej škole; žiakom je aj fyzická oso
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály