Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Transakčné a transformačné vedenie

Publikované: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

V 80. rokoch minulého storočia sa začali vo výskumoch vedenia ľudí objavovať názory nazývané nové vedenie. Pôvodné výskumy hľadali predovšetkým optimálny štýl riadenia, ktorý by viedol k zvýšeniu efektívnosti práce a k vyšším výkonom. Nová doba však vyžaduje zmeny kvalitatívne – prekonávanie pôvodných parametrov, noriem a zvyklostí. Dobrý vedúci má víziu, ktorá dokáže strhnúť nasledovníkov a podriadených k zásadnej transformácii reality. Do riadenia sa popri racionálnych prvkoch dostávajú prvky emocionálne a iracionálne, ako aj vzťah medzi vedúcim a podriadenými. 

Transakčné vedenie

Transakčné vedenie je postavené na vzájomnej výmene – transakcii. Pracovník poskytuje svoje skúsenosti, talent, úsilie a vedúci ho za to odmeňuje. Odmena je v tomto štýle vedenia dominantnou formou motivácie. Transakčné vedenie určuje jasné očakávania, kontroluje, odmeňuje, koriguje správanie kolegov. Ide o riadenie založené na ekonomických zdrojoch autority.

Podmienená odmena spočíva v súhlasnom názore vedúceho a podriadeného na to, čo má zamestnanec urobiť, aby bol odmenený, príp. sa vyhol postihu. Využívajú sa dve formy:

  • pochvala za dobre vykonaná prácu,
  • doporučené priame zvýšenie platu, nárast vyplatených odmien alebo povýšenie.

Vedúci určuje podriadeným ciele a vysvetľuje im, čo robia správne a čo nie. Každý takýto cyklus CIEĽ - VÝKON - ODMENA vedie k ďalšiemu rozvoju podriadených, ktorí otvorene a radi prijímajú rastúcu zodpovednosť za svoje pracovné akcie. 

Riadenie výnimkou je druhý využívaný prostriedok. Vedúci tu príliš nezasahuje do plnenia úloh, jedine vo výnimočných situáciách, napr. keď nastane problém, príp. keď sa pracovníci nedržia požadovaných štandardov a noriem. Vtedy vedúci do procesu zasahuje, môže delegovať zodpovednosť na podriadených a aplikovať riadenie výnimkou (Bass, 1985), (Bělohlávek, 2001).

Transformačný štýl vedenia

Transformačný štýl vedenia je postavený na uspokojovaní vyšších potrieb všetkých pracovníkov v spoločnosti, ktoré vedie k ich mimoriadnemu úsiliu. Vedúci vedie kolegov k sebaaktualizácii, se

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Adaptačné vzdelávanie N

Publikované:

Adaptačné vzdelávanie - škola bez právnej subjektivity A

Publikované: Aktualizované:

Adaptačné vzdelávanie - Zmluva pre uvádzajúceho pedagóga z inej školy A

Publikované: Aktualizované:

Adaptačné vzdelávanie a zaradenie učiteĺky ZUŠ N

Publikované:

Otázka:  Učiteľka SŠ - tanečného konzervatória (predmet moderný tanec) má ukončené vzdelanie VŠ II. stupňa ekonomického zamerania. V minulosti 10 rokov tancovala v tanečnom súbore. Bola prijatá do zamestnania 1. 9. 2016 ako nekvalifikovaná, nakoľko v tom čase nebola možnosť externého štúdia na VŠMU v odbore Tanec. Túto možnosť VŠMU poskytuje až od akademického roku 2017/2018. Zamestnankyňa sa na štúdium prihlásila, ale nakoľko štúdium trvá 7 rokov, ukončí ho až v r. 2024. Ako mala byť táto zamestnankyňa zaradená? Mala byť zaradená aj do adaptačného vzdelávania ?

Adaptačné vzdelávanie pri pracovnom pomere na kratšiu dobu A

Publikované: Aktualizované:

Otázky: Začínajúci učiteľ je prijatý do pracovného pomeru na zástup počas práceneschopnsoti (asi 1 mesiac), bude prijatý ako nekvalifikovaný, pretože nebude spĺňať kvalifikačnú požiadavku – vyučovať aprobačné predmety jeho študijného odboru ani v rozsahu 1/3. V zákone v § 28 ods. 3 sa uvádza, že takýto pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať a úspešne ukončiť adaptačné vzdelávanie do dvoch rokov. Kedy má však s ním začať? Čo v prípade, ak je zamestnanec prijatý len na krátke obdobie a teda vieme, že adaptačné vzdelávanie nedokončí? Patrí mu aj v tomto prípade príplatok začínajúceho pedagogických zamestnanca?