Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Využitie mediácie pri riešení konfliktov

Dátum: Rubrika: Mediácia

Klímu školy vytvárame predovšetkým my, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy a väčšina z nás po rokoch vie oceniť, aká dôležitá je pokojná, priateľská atmosféra na pracovisku bez zbytočných mrzutostí, hádok, konfliktov, zazerania a nevľúdnych poznámok. Náročné obdobie, ktoré zažívame, vnieslo aj do našich životov pomerne veľa negatívnych a depresívnych nálad a emócií, pod tlakom ktorých reagujeme prehnane a neočakávane. To vedie k vytváraniu konfliktných situácií.

V školskom prostredí sa pomerne často stretávame s konfliktným situáciami na rôznych úrovniach a medzi rôznymi aktérmi. Príčinou konfliktu medzi rodičom a učiteľom býva najčastejšie rodičovský syndróm ochrany, snaha kryť niektoré negatívne vlastnosti dieťaťa rodičom, zlé rodinné zázemie, nezáujem zo strany rodičov o riešenie problémov, zanedbaná výchova, zaujatosť, zlá informovanosť, ponižovanie učiteľov pred žiakmi, ponižovanie rodiča učiteľom pred žiakmi, ale aj rozdielne povahové vlastnosti.

Častými príčinami konfliktu medzi žiakom a žiakom je ohováranie spolužiakov, vyčleňovanie z kolektívu triedy, ponižovanie žiaka, verbálne útoky, rizikové sociálne zázemie, etnická príslušnosť, zasahovanie do osobných vecí, využívanie sociálnych sietí na diskreditáciu spolužiaka, nadávanie na rodičov, provokácia.

Rozdielne hodnoty učiteľa a žiaka, nerešpektovanie autority učiteľa, nesúlad medzi kladenými požiadavkami a možnosťami žiaka, neschopnosť počúvať, nezvládnutie kritiky žiaka, silná emotívnosť žiakov, nadradenosť, slovné urážky stoja za konfliktom medzi žiakom a učiteľom.

V školách sa vyskytujú aj spory medzi školou a zriaďovateľom, za ktorým stojí vyvodzovanie dôsledkov zo strany zriaďovateľa smerom k vedeniu školy na základe neoverených alebo zavádzajúcich informácií, uprednostňovanie určitého typu školy, školského zariadenia.

V neposlednom rade môže vzniknúť konflikt aj medzi učiteľom a učiteľom, ktorého dôvodom môže byť zanedbaná komunikácia, rôzny stupeň empatie, iný názor na tú istú vec, rozdielne predstavy o kvalite vzdelávania, závisť, pomsta, komplex menejcennosti, konkurencia, ignorancia a nedodržiavanie spoločných pravidiel, rozdielna miera aktivity pedagógov, podrazy, neochota pomôcť (Pariľáková, 2020).

Alternatívne možnosti riešenia konfliktov

Všetky spomínané konfliktné situácie treba riešiť bez zbytočného odkladu. Je na nás, aké spôsoby riešenia konfliktov si zvolíme. V poslednom období sa stále viac dostáva do popredia školská mediácia, ktorá predstavuje „spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie. Ide o využívanie mediačných zručností tretej osoby, ktorá je schopná konflikt alebo napätie vnímať,pochopiť a reagovať naň“ (Bieleszová, 2017, s. 14). Kľúčovú úlohu tu zohráva práve vedúci pedagogický zamestnanec, ktorý pri riešení konfliktov využije mediačné zručnosti. Pri spore obidve zainteresované strany očakávajú podporu svojej „pravdy“, pochopenie a veľakrát aj rázne a rýchle vyriešenie konfliktu. Veľmi často tu padajú obvinenia a vyhrážky.

Pre vedúceho pedagogického zamestnanca je ťažké ostať nestranný, pretože je svojím spôsobom vtiahnutý do konfliktu s ľuďmi, ktorých pozná a má k nim vytvorený určitý vzťah.

Cieľom mediácie je aj snaha pomôcť každej zúčastnenej strane vyrovnať sa s neľahkými aspektami celého sporu. Mediácia kladie dôraz na komunikáciu, hľadá obojstranne výhodné riešenie, je diskrétna. Po úspešnej mediácií možno očakávať zlepšenie vzájomných vzťahov, akceptáciu rôznorodosti, rešpektovanie inej osoby, zníženie agresívneho správania a nekonfliktnú pracovnú klíma. Šišková (2012) uvádza výhody mediácie v tom, že umožňuje klientovi pochopiť druhú stranu a byť sám pochopený, zachováva sa možnosť budúcej prípadnej spolupráce, znižuje napätie a zlepšuje vzťahy, dochádza pri nej k ujasneniu si potrieb, očakávaní a záujmov druhej strany, klienti majú pocit emocionálnej podpory, súkromia a zachovania dôvernosti informácií. Mediácia prebieha rýchlo a bez dlhých čakacích lehôt. Účastníci majú kontrolu nad procesom riešenia sporu i výsledkom.

Šišková (2012) uvádza, že prípady vhodné pre mediáciu by mali spĺňať ti

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály