Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Použitie sociálneho fondu v školách a školských zariadeniach

Dátum: Rubrika: Financovanie

V príspevku sa venujeme podmienkam použitia sociálneho fondu, ktorý je významným nástrojom sociálnej politiky v školách a školských zariadeniach. Odpovieme na otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s možnosťami použitia finančných prostriedkov sociálneho fondu v prospech zamestnancov školy a školského zariadenia v období rastúcej inflácie a zvýšených cien tovarov a služieb.

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len zákon ).

Školy a školské zariadenia (ďalej len „škola“) môžu použiť prostriedky sociálneho fondu výlučne na účely taxatívne vymedzené v § 7 ods. 1 zákona:

  • stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, napr. Zákonník práce,
  • dopravu do zamestnania a späť,
  • účasť na kultúrnych a športových podujatiach,
  • rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
  • rekreácie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi,
  • zdravotnú starostlivosť,
  • sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky,
  • servisné poukážky, na tovary a služby dodávané/poskytované registrovaným sociálnym podnikom,
  • doplnkové dôchodkové sporenie okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktorý je zamestnávateľ povinný platiť podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.,
  • ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Školy poskytujú prostriedky sociálneho fondu zamestnancom formou príspevkov zo sociálneho fondu. Ten môže škola poskytnúť nielen zamestnancovi, ale aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do dôchodku. Za rodinného príslušníka sa pre tento účel považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti zamestnanca. Žiadne ďalšie osoby nemajú nárok na príspevok a ani v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise nemožno dohodnúť širší okruh oprávnených osôb.

Otázka: Možno poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu aj bývalým učiteľom a učiteľkám?

Podľa § 7 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu je zamestnanec, rodinný príslušník zamestnanca (manžel/manželka a nezaopatrené dieťa), poberateľ akéhokoľvek dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do dôchodku a odborová organizácia, ktorá pôsobí u zamestnávateľa. Ak bývalí učitelia a učiteľky nie sú oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu, potom im ho nemožno poskytnúť (bolo by to možné iba v prípade, ak by išlo o poberateľa dôchodku, ktorého škola zamestnávala v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do dôchodku).

OtázkaMožno poskytnúť príspevok zo sociálneho fondu aj učiteľom a učiteľkám na dôchodku?

Zákon

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály