Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Spolupráca pedagogického asistenta s učiteľom v triede

Dátum: Rubrika: Ľudské zdroje

Pedagogický asistent sa stáva súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach čoraz častejšie. Táto profesia je jednou z najmladších v školstve. Problémom je vymedzenie jeho kompetencií a vzťah medzi učiteľom a pedagogickým asistentom. Niektorí ju vnímajú ako pomoc pre učiteľa, iní ako pomoc pre žiaka. Nájdu sa však aj takí, ktorí ju vnímajú ako príťaž. Pedagogický asistent by mal pomáhať učiteľovi pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Učiteľ by mal v triede jeho pomoc prijímať a aktívne ju využívať pri realizácii vyučovania.

Pedagogický asistent (ďalej len „asistent“) je neoddeliteľnou súčasťou inkluzívneho vzdelávania. Jeho úlohou je vytvárať podmienky pre rozvíjanie vzdelávacieho potenciálu žiakov v škole. Je súčasťou tímu učiteľov, tvorí prepojenie medzi učiteľmi a odbornými pracovníkmi. Definíciu pojmu nájdeme napr. vo vyhláškach, metodických príručkách.1 Ide o ďalšieho človeka v triede, ktorého môže učiteľ vnímať ako potenciálnu hrozbu či hodnotiteľa. Tento pocit môže vniesť do triedy neprimerané napätie, čo môže vyústiť do kompetenčného boja o moc. Asistent má pomáhať učiteľovi v triede pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) tým, že učiteľovi poskytuje viac času pre prácu s deťmi, vytvára pre učiteľa priestor k podpore žiakov a umožňuje učiteľovi venovať pozornosť ostatným deťom v triede (Kaleja, Zezulková, 2016).

Ak pedagogický asistent správne plní svoju funkciu, žiak sa postupne osamostatňuje a potreba využívať asistenta pri vyučovaní sa znižuje.

Prijímanie kandidáta na pozíciu pedagogického asistenta

Pozícia pedagogického asistenta je jednou z najmladších profesií. Nastupujú do nej ľudia, ktorí nemajú dosť skúseností a musia si dopĺňať vzdelanie. Úspešný začiatok práce asistenta je daný už pri jeho prijímaní na pozíciu. Pri pohovore by mal byť prítomný vedúci zamestnanec školy, ale aj člen školského podporného tímu, učiteľ, resp. učitelia, v ktorých triedach bude asistent pôsobiť. Podľa Uzlovej (2010) by sa prijímacia komisia mala zaujímať o to, či je budúci asistent kompatibilný so žiakom a bude mu vedieť poskytnúť pomoc a podporu a s učiteľom.

Základné otázky, ktoré by mali odznieť sú:

  • Aká je motivácia uchádzača o pozíciu asistenta?
  • Aké má psychické a fyzické predpoklady pre túto pozíciu?
  • Aké má praktické skúsenosti a zručnosti?
  • Aké sú jeho časové a priestorové možnosti?
  • Aký je jeho zdravotný stav?

Pýtať sa treba aj na predstavy uchádzača, pretože jeho očakávania a predstavy môžu vo výraznej miere ovplyvniť spoluprácu s rodičom, učiteľom aj žiakom.

Obr. 1: Kompetenčný model asistenta učiteľa, predpoklady plnenia profesie (Korpan, Sheffield, Verwoord, 2015).

 

Kompetencie asistenta možno rozdeliť do týchto oblastí:

  1. Oblasť vedomostí/znalostí príprava na prácu asistenta (osvojiť si spôsoby učenia, reflektovať hodnoty a ciele profesie); vyhľadávanie špecifických kurzov podporujúcich rozširovanie znalostí v špecifickej oblasti (celoživotné vzdelávanie); zlepšovanie zručností a spôsobilostí učiť; zlepšovanie porozumenia procesu učenia a vyučovanie a spôsobov a možností ich realizovania.
  2. Oblasť zručností príprava na učenie (pripravovanie sa na hodiny, robenie si plánov, poskytovanie a prijímanie spätnej väzby, rozvíjanie schopností asistovať pri skupinovej práci s deťmi, efektívne komunikovať, pýtať sa adekvátne a efektívne); získavať informácie o napĺňaní výziev v profesii (správne manažovanie času, stanovenie priorít, manažovanie triedy pod vedením učiteľa, riešenie konfliktov).
  3. Oblasť sociálnych kompetencií efektívna interpersonálna komunikácia (poznať, ktoré otázky treba klásť), poskytovať a získavať podporu od ostatných učiteľov a rodičov pre prácu s dieťaťom; byť profesionálom – úroveň reziliencie a sefl-efficacy v profesii, vedieť manažovať čas medzi súkromím a zamestnaním (Korpan, Sheffield, & Verwood, 2015).

Vykonávať profesiu asistenta je náročné po fyzickej aj psychickej stránke. Dôležitý je kladný vzťah k deťom, aj k znevýhodneným. Asistent je tým, kto sa stáva primárnym vzorom a nesie zodpovednosť nielen za vzdelanie, ale aj za výchovu. Dôležitou súčasťou predpokladov pre výkon povolania asistenta by mali byť:

  • komunikatívnosť, zodpovednosť, spravodlivosť, kreativita, láskavosť, optimizmus, emocionálna inteligencia, zmysel pre humor, koope
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály