Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Povinnosti prevádzkovateľov školských stravovacích zariadení

Publikované: Autor/i: -

Neaktuálny časový rez - platnosť od 31. 3. 2024 do 30. 5. 2024

V § 26  ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. sú vymedzené povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb, ktoré prevádzkujú zariadenia spoločného stravovania.

Povinnosti osôb

 • Zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, zamedziť vodeniu a vpúšťaniu zvierat do priestorov zariadenia spoločného stravovania okrem priestorov určených na konzumáciu stravy, do ktorých môžu vstupovať zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode vodiaceho psa.
 • Zabezpečiť pri výrobe pokrmov ich zdravotnú neškodnosť a zachovanie ich výživovej a zmyslovej hodnoty a vylúčenie nežiaducich vplyvov z technologického postupu prípravy pokrmov.
 • Postupovať pri výrobe pokrmov a nápojov podľa zásad správnej výrobnej praxe, dodržiavať pracovné postupy, miesta alebo operácie technologických procesov, ktoré sú kritické pri zabezpečovaní zdravotnej neškodnosti pokrmov a nápojov, a dodržiavať požiadavky na výrobu, prípravu a podávanie pokrmov a nápojov.
 • Zabezpečovať sústavnú kontrolu pri preberaní surovín, viesť o vykonanej kontrole evidenciu päť rokov.
 • Zabezpečovať a kontrolovať podmienky dodržania zdravotnej neškodnosti uskladňovaných surovín, polovýrobkov, polotovarov, hotových pokrmov a nápojov.
 • Zabezpečovať ochranu hotových pokrmov a nápojov pred ich znehodnotením.
 • Zabezpečovať plynulú dodávku pitnej vody a teplej vody do zariadenia spoločného stravovania.
 • Zabezpečovať kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu, ak je zariadenie zásobované z vlastného vodného zdroja.
 • Zabezpečovať výživovú hodnotu hotových pokrmov a nápojov podľa odporúčaných výživových dávok, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 • Zabezpečiť pred výdajom stravy odber vzoriek pripravených hotových pokrmov, ich uchovanie a o odobratých vzorkách viesť dokumentáciu, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 • Kontrolovať dodržiavanie osobnej hygieny zamestnancov.
 • Zabezpečovať a kontrolovať čistotu zariadenia a prevádzkových priestorov.

 Povinnosti prevádzkovateľov zariadení pre deti a mládež

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/suvisiace-povinnosti-prevadzkovatelov-hdmDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VOĽBY a ČLENSTVO - Delegovanie členov rady školy A

Publikované: Aktualizované:

Zánik členstva v rade školy ZŠ s MŠ zástupcovi rodičov MŠ A

Publikované: Aktualizované: