Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Opatrenia k izolácií pozitívne testovaných a karanténa osôb v úzkom kontakte

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Pomôžte spomaliť šírenie ochorenia COVID-19. 

Vyhláška č. 56, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19

Izolácia osôb pozitívnych na ochorenie

Pozitívnym osobám sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí/v karanténnom ubytovacom zariadení. Izolácia trvá 10 dní od dátumu odobratia vzorky s pozitívnym výsledkom, pokiaľ sa počas posledných 3 dní u osoby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov. Pokiaľ sa vyskytol, izolácia sa ukončuje až momentom, kedy posúdi osobu pozitívnu na ochorenie jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť izoláciu.

Osoba v izolácií je povinná:

 • dodržiavať izoláciu,
 • zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas izolácie v mieste, kde ju vykonáva, 
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o izolácii jej poskytovateľa,
 • denne sledovať zdravotný stav, výskyt klinických príznakov, v prípade ich výskytu bezodkladne kontaktovať všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom, textovou správou všeobecného lekára,
 • bezodkladne po oznámení pozitívneho výsledku oznámiť to všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od 2 dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu.

Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
 • odberom vzorky pozitívnej osoby v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba pozitívna na ochorenie nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby (povinné prekrytie respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk),
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia (povinnosť dodržiavať odstup najmenej 2 metre, horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk).

V období od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia pozitívneho výsledku je osoba povinná obmedziť kontakt s inými osobami, dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok.

Zdroj: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_31_2020.pdf

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobu pozitívnou na ochorenie

Osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala pozitívnou, počas obdobia 2 dní predo dňom odberu vzorky tejto osobe do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí/v karanténnom ubytovacom zariadení. Povinnosť sa nevzťahuje na osobu, ktorá v posledných 3 mesiacoch prekonala COVID-19, nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia a má o prekonaní ochorenia doklad. Osoba vtedy nie je povinná sa po kontakte s pozitívnou osobou podrobiť izolácií, karanténe ani testovaniu po dobu 3 mesiacov od prekonania ochorenia, pokiaľ sa u nej nevyskytnú nové klinické príznaky ochorenia.

Karanténa začína od momentu, kedy sa: 

 • osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie,
 • u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia, keď sa dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je pozitívna.

Karanténa sa končí

 • ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, momentom oznámenia negatívneho výsledku testu, vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou,
 • ak test nebol vykonaný a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou,
 • ak sa u osoby vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

V prípade stáleho kontaktu osoby s pozitívnou osobou žijúcou s ňou v spoločnej domácnosti sa za posledný deň kontaktu považuje, ak sa u pozitívnej osoby:

 • vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia 5. deň od výskytu klinických príznakov ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,
 • nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia 5. deň od odberu vzorky na účely testu u osoby žijúcej s pozitívnou osobou v spoločnej domácnosti.

Osoba, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je povinná:

 • dodržiavať karanténu,
 • zdržiavať sa počas karantény iba v mieste karantény,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok, 
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú počas karantény v mieste, kde ju vykonáva, 
 • v prípade potreby nevyhnutného poskytovania zdravotnej starostlivosti bezodkladne informovať o svojej karanténe jej poskytovateľa,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o svojej karanténe bezodkladne informovať telefonicky, e-mailom alebo krátkou textovou správou (SMS) svojho všeobecného lekára, 
 • ak tak určí všeobecný lekár, podstúpiť diagnostiku ochorenia COVID-19 najskôr po piatich dňoch od úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie.

Miesto karantény môže osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe v karanténe,
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe v karanténe v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • nákupom na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ak ho osoba v karanténe nevie zabezpečiť prostredníctvom inej osoby; osoba v karanténe je pri zabezpečovaní nevyhnutných životných potrieb povinná mať horné dýchacie cesty prekryté respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk,
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v karanténe nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v karanténe je počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 a dodržiavať hygienu rúk.

Zdroj: https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_31_2020.pdf

Mali ste výsledok pozitívneho testu?

 • Oznámte informáciu všeobecnému lekárovi/lekárovi pre deti a dorast a všetkým osobám, s ktorými ste boli v úzkom kontakte a to v období 2 dni pred nástupom príznakov alebo 2 dni pred odberom výteru z nosa a hrdla až do začiatku izolácie,
 • Požiadajte ich, aby sa prihlásili na testovanie prostredníctvom stránky Požiadať o vyšetrenievyplnili všetky polia v červenom rámčeku, označili políčko: „Bol/bola som v kontakte s pozitívne testovanou osobou“, vyplnili políčka, ktoré sa objavia a dokončili formulár (informácie ktoré nevedia, vynechajú).
 • Spíšte ich zoznam s telefónnymi číslami a vyčkajte, pokiaľ Vás kontaktuje príslušné RUVZ.
 • Ak potrebujete ďalšie informácie, prosím kontaktujte call centrum NCZI 02/32 35 30 30 alebo príslušný RÚVZ v SR.

Zdroj: https://korona.gov.sk/

Odpovede hlavného hygienika SR Jána Mikasa

 1. Váš výsledok uvidia epidemiológovia. Pozitívny výsledok testu sa zaznamenáva do systému, kde ho uvidia epidemiológovia z vášho regiónu a oslovia Vás. Sú poverení viesť epidemiologické vyšetrovanie a dohľadávanie Vašich kontaktov.
 2. Spíšte si zoznam stretnutí a osôb v kontakte za uplynulé dva týždne. Epidemiológom poviete, s kým ste sa stretli, kedy a kde ste s nimi boli, ako dlho, aký druh kontaktu to bol, či úzky alebo bežný. Ľudí, ktorí sa mohli nakaziť, odborníci kontaktujú a nariadia im izoláciu. Inkubačný čas je 14 dní, no kontakty sa dohľadávajú z dvoch až troch dní pred začatím klinických príznakov, lebo odvtedy infikovaný vylučuje vírus.
 3. Čas je pri dohľadávaní kontaktov kľúčový. Čím skôr sa ľudia vo Vašom okolí dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu, prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko šírenia nákazy ďalších ľudí.
 4. Spomaľte šírenie nákazy, upozornite blízke okolie. Vy viete najlepšie, s kým ste boli v kontakte. Ak aspoň úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší.
 5. Osoba v kontakte s pozitívnym na COVID-19 sa môže sama prihlásiť na testovanie. Je v poriadku, ak Váš úzky kontakt počká v izolácii, kým ho kontaktujú odborníci a prihlásia na testovanie. K testovaniu však kontakty môžu pristúpiť aj aktívne: • navštíviť vhodné odberové miesta určené na bezplatné antigénové testovanie - tu, požiadať o PCR testovanie tu. Pri vypĺňaní formuláru je potrebné uviesť, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.
 6. Pozitívny výsledok testu oznámte všeobecnému lekárovi. Aj keď máte bezpríznakový priebeh infekcie a nepotrebujete vystaviť PN, informujte o pozitívnom výsledku testu aj svojho lekára. Oplatí sa to nielen pre prípad možných zdravotných komplikácií, ktoré súvisia s infekciou, ale aj z praktických dôvodov, napríklad ak by ste potrebovali vystaviť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19.

Zdroj: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/TS_pozit%C3%ADvny_v%C3%BDsledok_testu.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk