Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

VÝKAZY - Zber údajov za materské školy podľa stavu k 31. 12. 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na základe novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorú Národná rada Slovenskej republiky schválila 25. novembra 2020, sa v januári 2021 uskutoční dodatočný zber údajov.

Do zberu údajov podľa stavu k 31. decembru 2020 sa môžu zapojiť len tie materské školy, ktorým sa v období od 16. septembra 2020 do 31. decembra 2020 navýšil počet detí rozšírením kapacít v materských školách z dôvodu výstavby, prístavby, modernizácie alebo rekonštrukcie školského objektu alebo z dôvodu zaradenia elokovaného pracoviska do siete.

Termíny: 

  • Do 5. 1. OÚ oznámi ministerstvu údaje o počte detí ŠMŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
  • Do 10. 1. MŠ,ŠMŠ obecných, cirkevných, súkromných zriaďovateľov vykonajú opravu údajov výkazu V40 na crinfo.iedu.sk.
  • Do 15. 1. Obec vytvorí opravný protokol výkazu V40, ktorý odošle spolu so sprievodným listom OÚ v sídle kraja.
  • Do 20. 1. OÚ vytvorí opravný protokol s údajmi o počte detí MŠ a ŠMŠ za obce, cirkevných a súkromných zriaďovateľov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/zber-udajov-za-materske-skoly-podla-stavu-k-31-decembru-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov