Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zlomok času

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Zlomok času, ktorý v histórii školy predstavuje naše riadenie, nás vedie k zamysleniu sa nad tým, ako ho najlepšie využiť a aký odkaz zanechať nasledujúcim generáciám. Je zvykom pri výročiach školy listovať si v jej kronikách a vo vetách uznania spomenúť si na kľúčové momenty rôznych manažmentov školy v jej archívnych podobách. Aj dnes je čas investovať do vecí, ktoré majú zmysel, ktoré sprevádza úcta, slušnosť a ľudskosť. Len tak môžeme zabezpečiť, že naša stopa v histórii školy bude vnímaná ako zmysluplná.

V redakcii zároveň veríme, že zlomok svojho času venujete aj príspevkom v časopise Manažment školy v praxi, ktorých cieľom je pomôcť manažérom škôl, riaditeľom, ich zástupcom na tejto ceste.

Ingrid Konečná Veverková sa venuje zriadeniu  školy a školského zariadenia zo strany štátom uznanej cirkvi, náboženskej spoločnosti, príp. inej právnickej a fyzickej osoby. Upozorní na niektoré skutočnosti dôležité pri zriadení cirkevných a súkromných škôl a školských zariadení.

Mária Stanislavová v článku Kompetencie orgánu školskej samosprávy popisuje, aké sú kompetencie rady školy a k čomu sa môže vyjadrovať v súvislosti s riadením školy a vzdelávacím procesom. Upozorňuje, že rada školy „sa vyjadruje“, nemá kompetenciu predkladané materiály schvaľovať/neschvaľovať, ani ich rušiť, prípadne upravovať.

Renáta Považanová sa v príspevku venuje legislatívnym zmenám vo vyhláškach, ktoré nadobudli účinnosť 1. septembra 2023. V prvej časti príspevku sa sústredí na novelu vyhlášky o základnej škole.

Marián Varga upozorňuje na zákonný spôsob vyslania zamestnanca na pracovnú cestu a určovania podmienok na vykonanie pracovnej cesty. Venuje sa aj téme možnosti preukazovania nárokov v prípade neočakávanej udalosti na pracovnej ceste. Pozornosť upriamuje na určenie základných podmienok pracovnej cesty.

Martina Sajková sa v príspevku zaoberá témou vysokej citlivosti detí. V úvode predstavuje základnú charakteristiku vysoko citlivých detí, podrobnejšie sa venuje výzvam, s ktorými sa vysoko citlivé deti v škole stretávajú. Prináša niekoľko pohľadov a odporúčaní, ktorými v praxi dokážeme posilniť psychickú odolnosť vysoko citlivého dieťaťa, podporiť jeho sebahodnotu, aktivizovať ho a pozitívne ho motivovať k efektívnejšiemu zvládaniu.

Michal Šafránek sa zaoberá skupinovou dynamikou a jej významom pre so­ciál­ne skupiny, najmä v kontexte školských tried. Zdôrazňuje, že sociálne skupiny sú pre jednotlivca dôležité nielen z hľadiska sociálnych interakcií, ale aj z emocionálnej a psychologickej perspektívy.

Milena Lipnická vo svojom príspevku vysvetľuje obmedzenia práva na informácie a slobodu prejavu spolu s právom na informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch pre dieťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu. Opisuje, ktoré údaje sú považované za osobné údaje v diagnostikovaní a hodnotení a zdôrazňuje dôležitosť objektivity a spravodlivosti v procese hodnotenia.

Adam Bielesz sa v rubrike „Obdobie neslobody“ venuje štatistickému prehľadu stavu slovenského školstva na konci komunistického režimu. Upozorňuje, že štatistické dáta nám povedia len časť príbehu o stave školstva na Slovensku v predvečer pádu komunistického režimu.

Naše rozhodnutia majú veľký vplyv. Nemôžeme ich vziať späť, môžeme ich však v starostlivej sebareflexii vyhodnotiť a v nových podmienkach prispôsobiť zmenám. A nesmieme pri tom zabúdať na to, že v pozícii lídrov škôl budeme v jej dlhej histórii len zlomkom času.

/redakcia/


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály