Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Publikácie roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcie

Ponúkame prehľad kníh vydaných v roku 2022 - komentár, publikácie v edícii Funkčné vzdelávanie (doplnené o tie, ktoré boli vydané koncom roka 2021), publikácie doplňujúce alebo rozširujúce školské témy v oblasti riadenia školy, resp. školského zariadenia alebo hier, aktivít, metodík a postupov vhodných aj pre oblasť výchovy a vzdelávania. Prinášame aj prehľad reedícií kníh, ktoré si vyžiadali druhé a ďalšie vydania. 

Komentár

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve – komentár - Matej Drotár

Komentár k zákonu o štátnej správe v školstve a školskej samospráve poskytuje komplexný výklad zákona č. 596/2003 Z. z., ktorý upravuje pôsobnosť a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy. Pozornosť autor sústreďuje na praktickú aplikáciu jednotlivých ustanovení zákona a ponúka odpovede na mnohé rezonujúce otázky, napríklad ako postupovať pri riešení problémov s výberovým konaním na funkciu riaditeľa školy, vymenovaním a odvolaním riaditeľa školy, postavením a výkonom funkcie riaditeľa školy, zriaďovaním a zrušovaním škôl a školských zariadení a fungovaním rady školy. Autor svoj výklad opiera o judikatúru, poznatky z praxe a poukazuje aj na aplikačné súvislosti s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zakon-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave-komentar.p5434.html

Publikácie z edície Funkčné vzdelávanie - 2021/2022

Manažovanie zmeny v školskom prostredí - Vedenie ľudí I. - Mária Nogová

Publikácia prináša netradičný pohľad na náročné úlohy riadiaceho pedagogického zamestnanca v procese riadenia zmien na školách a v školských zariadeniach. Prostredníctvom fiktívneho príbehu novej riaditeľky školy sa stanete účastníkom rôznych situácií, ktoré musí dobrý manažér v školstve zvládnuť. Jednotlivé kapitoly publikácie prinášajú odpovede na otázky, ako zbaviť svojich kolegov strachu zo zmeny, motivovať ich k spolupráci a vybudovať kvalitný pracovný tím, ako sa stať lídrom a dokázať priradiť správnu rolu každému členovi tímu, prečo je nevyhnutné mať vopred definovanú víziu a ako vypracovať stratégiu na jej dosiahnutie, akú úlohu má v celom procese správna marketingová stratégia a prečo je dôležité budovať „značku" školy či školského zariadenia. Cieľom autorky nebolo striktne trvať na jednom postupe či riešení, ale podnietiť čitateľa, aby si počas čítania tvoril svoj vlastný príbeh. Aby prichádzal so svojimi vlastnými postupmi a názormi, ako by on riešil situáciu, a tak začal tvoriť vlastné strategické plánovanie.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/manazovanie-zmeny-v-skolskom-prostredi-vedenie-ludi-i.p5028.html

Základy personálneho manažmentu - Zdenka Matulová Juríková

Publikácia prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy. Okrem toho upozorňuje na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa. Zároveň tiež uvádza, aké sú možnosti rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov podľa platných právnych predpisov. Publikácia je tiež doplnená o praktické príklady.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/zaklady-personalneho-manazmentu.p5483.html

Sebariadenie a manažérska etika v školskom prostredí - Dušana BieleszováSoňa Koreňová

Ako reagujete na nepredvídané situácie v školskom prostredí? Ako nájsť v sebe pokoj, keď prežívame napäté situácie? Ako sa ovládať, keď nami lomcujú silné emócie? Ako si efektívne manažovať čas, aby som nebol/a v strese? Ktoré prezentačné a komunikačné zručnosti potrebujem využívať v riadiacej praxi? Viem si zabezpečiť rovnováhu medzi pracovným a osobným životom? Dokážem určiť príčiny časových strát v mojom riadení? Ako ma zmenila moc, ktorú som s funkciou získal/a? Prečo je manažérska etika v mojej práci dôležitá? Ako súvisí s lojalitou a recipročnými očakávaniami? V akej miere a pri akých príležitostiach je nutné dodržiavať spoločenskú etiketu aj v školskom prostredí? Tieto a mnohé ďalšie otázky čitateľom pomôžu sa na chvíľu zastaviť a nájsť svoj pokoj počas nepredvídateľných situácií v školstve.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/sebariadenie-a-manazerska-etika-v-skolskom-prostredi.p5268.html

Nové publikácie 

Formatívne hodnotenie a jeho implementácia do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky - Mária Ganajová a kol.

Publikácia sprístupuje teoretické poznatky o formatívnom hodnotení, jeho stratégiách, nástrojoch a  možnostiach jeho implementácie do výučby prírodných vied, matematiky a informatiky. Ide o kvalitatívne hodnotenie, ktoré sa chápe ako proces používaný učiteľmi a žiakmi počas výučby zameraný na poskytovanie spätnej väzby a  následné prispôsobenie výučby s cieľom zlepšiť dosahovanie stanovených výsledkov. Prostredníctvom formatívneho hodnotenia sa žiaci naučia hodnotiť sami seba, svojich spolužiakov i skutočnosti okolo seba. To sa ukazuje ako jedna z dôležitých úloh súčasnej i budúcej školy. Teória je doplnená ukážkami, konkrétnymi nástrojmi a technikami formatívneho hodnotenia a príkladmi z výučby. Obsahom druhej predmetovej časti publikácie sú praktické ukážky stratégií a nástrojov formatívneho hodnotenia na vybrané témy prírodovedných predmetov (biológia, fyzika, chémia), matematiky a informatiky so zreteľom na zdôraznenie ich didaktickej účinnosti.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/formativne-hodnotenie-a-jeho-implementacia-do-vyucby-prirodnych-vied-matematiky-a-informatiky.p5456.html

Príručka pre skupinovú prácu. Expoprogram - Vladimír LabáthJán SmikŠtefan Matula

V publikácii sú obsiahnuté zaužívané metodiky, cvičenia, hry a techniky dôkladne prepracované a modifikované a významne obohatené o nové postupy tak, aby boli aplikovateľné pre všetky vekové skupiny. Príručka obsahuje 243 rôznorodých postupov rozdelených do šestnástich okruhov. Publikácia je určená všetkým záujemcom o túto problematiku, trénerom, lektorom, ale aj rôznym vedúcim skupín ako užitočný nástroj na zefektívnenie skupinovej práce.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/prirucka-pre-skupinovu-pracu-expoprogram.p5643.html

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy - Oľga PivarníkováLucia Pivarníková

Rozhodovacia činnosť riaditeľa základnej školy patrí ku kľúčovým kompetenciám v riadení školy. Publikácia predstavuje aktuálne činnosti pri prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v súlade so školským zákonom. Jednotlivé rozhodovacie kompetencie riaditeľa školy odrážajú súčasnú celospoločenskú situáciu s uplatnením práv a povinností žiaka v širšom kontexte. Praktické spracovanie rozhodnutí je upravené v aplikačnej pomôcke s využitím vzorových písomných rozhodnutí.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/rozhodovacia-cinnost-riaditela-zakladnej-skoly.p5544.html

Nové vydania

5. vydanie - Rada školy a výberové konanie na funkciu riaditeľa školy - Mária Stanislavová

Piate aktualizované vydanie úspešnej publikácie prezentuje legislatívne zázemie, ako aj praktické skúsenosti v oblasti konštituovania a činnosti rady školy ako poradného orgánu v školách. Zohľadňuje najnovšie úpravy príslušnej legislatívy riešené o. i. aj zákonom č. 596/2003 Z. z. a zákonom č. 597/2003 Z. z. Jednou z kompetencií rady školy je práve výberové konanie na funkciu riaditeľa školy, preto je mu v knihe venovaný osobitný priestor. Textovú časť titulu podporujú vzory odporúčaných formálnych podaní na zjednotenie postupov v konaní pri voľbe (výbere) a ustanovovaní riaditeľov škôl a odpovede na najčastejšie otázky z predmetnej oblasti.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/rada-skoly-a-vyberove-konanie-na-funkciu-riaditela-skoly-5-vydanie.p5681.html

3. vydanie - Koncepcia rozvoja školy a školského zariadenia - Anna Böhmerová, Mária Stanislavová

Zámerom tvorcov tretieho, aktualizovaného vydania príručky je na základe praktických skúseností z priebehu výberových konaní na funkciu riaditeľa školy či školského zariadenia spracovať odporúčania pre tvorbu koncepcií týchto vzdelávacích inštitúcií. Uchádzači o funkciu riaditeľa predkladajú rade školy či školského zariadenia takúto koncepciu prioritne na účely výberového konania, ako povinnú súčasť materiálov. Podstatný pre tvorbu koncepcie je prístup jej tvorcu a jeho snaha a schopnosť rozpoznať a pomenovať kľúčové faktory pre určenie vízie fungovania školy či školského zariadenia pre nasledujúce obdobie. Cieľom príručky nie je direktívne predpisovať postupy, ale odporúčať efektívne, zrozumiteľné a akceptovateľné prístupy a možnosti pri tvorbe koncepcie. Tvorcovia príručky zároveň pomenúvajú zásady pre vystupovanie uchádzača na výberovom konaní pri prezentovaní koncepcie, pri zodpovedaní otázok a poukazujú na niektoré nevhodné spôsoby vyjadrovania alebo vystupovania uchádzača na výberovom konaní.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/koncepcia-rozvoja-skoly-a-skolskeho-zariadenia-3-vydanie.p5661.html

2. vydanie - Stres v práci učiteľa a syndróm vyhorenia - Andrea Baranovská, Erich Petlák

Učitelia sú jednou z najohrozenejších skupín kvôli každodennému vystavovaniu sa psychickej a emocionálnej záťaži. Miera zodpovednosti za deti, za výsledky vzdelávania, neustála nutnosť komunikovať, riešiť konflikty a vystavenie hodnoteniu vedie k zvýšenej miere prežívaného stresu, ktorý môže viesť až k syndrómu vyhorenia. Od učiteľov sa vyžaduje vysoká miera osobného nasadenia, pozitívny prístup, rešpektovanie pravidiel a hraníc, vysoká miera empatie a emocionálnej inteligencie, ústretové správanie a ochota riešiť výchovné a výučbové situácie.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/koncepcia-rozvoja-skoly-a-skolskeho-zariadenia-3-vydanie.p5661.html

2. vydanie - Povinné predprimárne vzdelávanie - Oľga PivarníkováLucia Pivarníková

Materská škola v sústave škôl plní dôležitý článok v procese výchovy a vzdelávania detí. Osobitnú pozornosť si zaslúži povinné predprimárne vzdelávanie pre deti, ktoré dosiahli päť rokov do konca augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom budú deti plniť povinnú školskú dochádzku. Druhé vydanie publikácie Povinné predprimárne vzdelávanie predstavuje inštitút povinného vzdelávania v intenciách noviel školského zákona, zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zákona o financovaní regionálneho školstva. Čitateľ určite ocení, že sa autorky publikácie nezamerali len na teoretické vysvetlenie danej problematiky, ale venovali časť publikácie aj praktickým odporúčaným vzorom.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/povinne-predprimarne-vzdelavanie-2-vydanie.p5281.html

 2. vydanie - Rada školy – školská samospráva. Otázky a odpovede - Mária Stanislavová

Rada školy ako orgán školskej samosprávy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. V súvislosti s potrebou právoplatného ustanovenia rady školy a jej dobrého fungovania vzniká v praxi veľa otázok nielen zo strany zriaďovateľov a riaditeľov, ale aj zo strany zamestnancov škôl a rodičov. Publikácia prináša odpovede na najčastejšie sa opakujúce otázky. Konkrétne postupy pri ustanovení rady školy, zloženie členov rady školy, kompetencie rady školy a ich uplatňovanie v praxi, vzťahy rady školy so zriaďovateľom a riaditeľom školy či školského zariadenia sú len názornou ukážkou oblastí, ktoré čitateľ v publikácii nájde. Z praktických dôvodov sú súčasťou publikácie aj súvisiace právne predpisy.

Eshop: https://obchod.wolterskluwer.sk/sk/rada-skoly-skolska-samosprava-otazky-a-odpovede-2-vydanie.p5623.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov