Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zber údajov za neštátne zariadenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR od 29. 11. 2022 oznamuje, že v priebehu januára 2023 sa uskutoční zber údajov na účely rozdeľovania a poukazovania výnosu dane z príjmov obciam na rok 2023 o počte detí neštátnych zariadení poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023. Zozbierané údaje overí a schváli ministerstvo školstva.

Zber údajov sa uskutoční prostredníctvom elektronického formulára (link bude zaslaný najneskôr 2. 1. 2023), ktorý bude zbierať údaje o počte detí neštátneho zaradenia poradenstva a prevencie podľa stavu k 2. 1. 2023. Každé neštátne zariadenie poradenstva a prevencie dostane vlastný „špecifický“ link na elektronický formulár na emailovú adresu, ktorú má zaregistrovanú v Centrálnom registri škôl a školských zariadení. Kontakt v prípade potreby usmernenia: veronika.mazanova@minedu.sk

Po vyplnení a odoslaní elektronického formulára bude potrebné výstup z elektronického formulára vytlačiť, opečiatkovať, podpísať a poskytnúť v 2 vyhotoveniach obci, na území ktorej má neštátne zariadenie poradenstva a prevencie sídlo v termíne do 10. 1. 2023. Obec výstup z elektronického formulára opečiatkuje a podpíše. Jednu kópiu si ponechá a druhú kópiu doručí príslušnému regionálnemu úradu školskej správy (ďalej len „RÚŠS“) v termíne do 16. 1. 2023. Príslušný RÚŠS oznámi ministerstvu školstva tieto údaje za obce vo svojej územnej pôsobnosti v termíne do 20. 1. 2023.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/zber-udajov-za-nestatne-zariadenia-poradenstva-a-prevencie-podla-stavu-k-2-1-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov