Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia

Kategória: Aktuality

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 489/2022 Z. z.

Cieľom nariadenia je skvalitnenie prideľovania normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov. Vypúšťa sa financovania nultého ročníka v základnej škole, upravuje sa financovanie stredných odborných škôl, ktoré zabezpečovali vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania, spôsob financovania štátnych zariadení poradenstva a prevencie v súvislosti s ich transformáciou od 1. 1. 2023, upravujú sa hodnoty na výpočet koeficientu kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov školy.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.aspi.sk/menu/search


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov