Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Využitie mediácie pri riešení konfliktov v materskej škole

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová , PaedDr. Jana Valentová

Jednou z úloh vedúceho pedagogického zamestnanca aj v prostredí materskej školy je vytvárať príjemnú klímu na pracovisku. V článku stručne vysvetľujeme pojem mediácia. Venujeme sa opisu modelovej konfliktnej situácie v pedagogickej praxi, ktorú sa nám podarilo vyriešiť. Využili sme mediáciu ako odbornú metódu riešenia konfliktov a mediačné zručnosti, ktoré nám pomohli procesne zvládnuť konflikt v materskej škole.

V školskom prostredí vzniknú mnohé spory spontánne a majú impulzívny charakter. Naliehavosť ich urovnania rastie úmerne s poslaním pedagógov, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania detí. Konfliktné situácie, ktoré sa môžu v školách odohrávať, sa týkajú rôznych cieľových skupín a majú cyklický charakter. Opakujú sa s každou novou generáciou detí a rodičov, pričom charakter problémov sa mení spolu s dobou, v ktorej požiadavka na prevenciu a podporu duševného zdravia sa stáva normou. V tomto kontexte nadobúda mediácia ako metóda riešenia konfliktov, ale aj ako forma prevencie významnú úlohu.

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mediácii“) je mediácia „mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu“. Podľa § 3 tohto zákona je mediátorom „každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie podľa § 14 ods. 1.“

Jednou z aplikačných oblastí, v ktorej možno využívať mediáciu, je aj školská mediácia. Je to spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručnosti na zmiernenie napätia, predchádzanie konfliktom alebo ich riešenie formou mediácie ako odbornej metódy riešenia konfliktov alebo mediácie podľa zákona o mediácii. Táto osoba je spôsobilá konflikt alebo napätie medzi spornými stranami vnímať, pochopiť a adekvátne naň reagovať (Bieleszová, D., 2017). Lenka Holá (2003, s. 190) uvádza, že: „Mediácia je metóda riešenia konfliktu komunikáciou, pri ktorej neutrálna, kvalifikovaná osoba pomáha účastníkom konfliktu vo vzájomnom dorozumievaní, ktorého cieľom je dosiahnutie ich spokojnosti s procesom a výsledkom riešenia konfliktu“. V definícii mediácie kladie dôraz najmä na komunikáciu a aktívne počúvanie.

Mediácia je štruktúrovaný proces, ktorý má svoje pravidlá. V procese mediácie v školskom prostredí by nemali chýbať tieto kroky (Bieleszová, Koreňová, 2021):

  • nájsť na riešenie sporu vhodné miesto,
  • dopriať rodičom, resp. kolegom čas vyrozprávať sa,
  • prejaviť pochopenie pre akékoľvek pocity,
  • pýtať sa na predstavy rodiča, kolegu o vyriešení spornej situácie,
  • sformulovať dohodu.

Mediácia môže napĺňať v školskom prostredí aj rovin

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk