Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Realizácia preventívneho programu na podporu pozitívnej klímy v triede

Dátum: Autor/i: Mgr. Bc. Monika Homolová Rubrika: Klíma v triede

Príspevok prezentuje autorský preventívny program, ktorý bol realizovaný v prostredí prvého stupňa základnej školy. Jeho cieľom bolo zlepšenie pozitívnej klímy triedy a predchádzanie vzniku problémového správania, tzv. primárna prevencia. V príspevku sa nachádzajú konkrétne aktivity preventívneho programu, ktoré možno využiť v pedagogickej praxi. Na záver sú zhrnuté skúsenosti so zmenami klímy triedy po aplikovaní preventívneho programu. Príspevok voľne nadväzuje na článok „Stratégie na podporu pozitívnej klímy v triede“ uverejnený v Didaktike č. 1/2022, kde sme sa venovali teoretickým východiskám autorského preventívneho programu, uviedli ciele a úlohy preventívneho programu.

Na procesy učenia sa žiakov vplývajú sociálne vzťahy, vzájomné rešpektovanie, úcta, ohľaduplnosť, otvorenosť, ústretovosť, tolerancia, pohoda, dôvera, bezpečie, istota, radosť, poriadok, rešpektovanie pravidiel. Učenie ovplyvňujú aj negatívne znaky, ktoré narušujú pozitívnu klímu triedy ako smútok, strach, nervozita, zlosť, napätie, agresia, ponižovanie, posmievanie, nevraživosti, žalovanie, zosmiešňovanie, chaos, roztržitosť, pasivita, nuda a iné.  Preventívny program, ktorý opisujeme, patrí k primárnej prevencii, ktorú Ondrejkovič (2009) definuje ako univerzálnu prevenciu. Jej úlohou je vytvoriť vhodné podmienky pre zdravý vývin detí a mládeže.

V triede, v ktorej sme realizovali aktivity preventívneho programu, vládla dobrá klíma. Príchod nového žiaka čiastočne narušil staré priateľstvá a začali vznikať nové. Žiaci sa začali skupinkovať, trieda už nefungovala ako úplne harmonický celok. Preventívny program sme zaviedli preto, aby nevznikli v triede nežiaduce prejavy správania, napr. agresia, šikanovanie, ponižovanie, vysmievanie, zbytočné napätie. Našim zámerom je utužovanie vzťahov medzi žiakmi, rozvíjanie vzájomnej tolerancie, akceptácie, spolupatričnosti.

Mareš (In: Grecmenová, 2008) hovorí o troch oblastiach, na ktoré by sme sa mali zamerať pri zlepšovaní klímy triedy:

  1. skvalitnenie interakcií medzi žiakmi,
  2. zintenzívnenie záujmu žiakov o vyučovací proces a 
  3. vytvorenie pokojného prostredia a poriadku.

Charakteristika prostredia realizácie preventívneho programu

Triedu navštevuje 21 žiakov (10 dievčat, 11 chlapcov). V triede sa nachádzajú aj žiaci s poruchami aktivity a pozornosti, žiaci s vývinovými poruchami učenia. Na niektoré hodiny prichádza asistent učiteľa a individuálne s nimi pracuje. Počas vyučovania prevláda v kolektíve dobrá sociálna klíma, a to aj napriek tomu, že došlo k zmene počtu žiakov v triede. Počas druhého polroka školského roka do triedy prišiel nový žiak. Jeho začlenenie do kolektívu prebehlo v norme. Občasné prejavy jeho správania narušujú priebeh vyučovania, prácu v skupinách, aj voľnú hru počas prestávok. Žiaci majú počas vyučovacieho procesu možnosť učiť sa vo dvojici alebo v skupine, spolupracovať, žiakom sa dostáva uznanie a ocenenie ich práce (žiak dostáva pozitívnu spätnú väzbu). Majú možnosť sebarealizácie (voľby úloh, tempa, postupu, spolužiaka pri učení, miesta), možnosť navrhovať otázky, úlohy, činnosti, ktoré ich zaujímajú. Napriek tomu, že sa jedná o kolektív s vyšším počtom žiakov, z ktorých si niektorí vyžadujú individuálny prístup, atmosféra v triede je tvorivá a žiaci majú poznatky osvojené na primeranej úrovni.

Realizácia preventívneho programu a ukážka preventívnych aktivít

Tabuľka č. 1: Ciele a úlohy preventívneho programu, zdroj: vlastné spracovanie

Ciele preventívneho programu
Úlohy preventívneho programu
Ovplyvniť postoje a hodnoty žiaka.
Rozvíjať emocionalitu a empatiu.
Rozvíjať komunikačné a sociálne zručnosti.
V triede pripraviť žiakov ako vodcov, aktivistov, ktorí by mohli byť pre svojich kamarátov vzormi nápodoby.
Rozvíjať toleranciu, akceptáciu, spolupatričnosť.
Získavať pocity jedinečnosti.
Nadobudnúť zdravé sebavedomie.
Vytvoriť podnetné prostredie na vyučovanie.
 
Vytvoriť príjemné a podnetné prostredie na vzdelávanie.
Realizovať preventívny program  s priebežným monitorovaním zmien v správaní sa žiakov a následný vplyv na klímu triedy.
K žiakom pristupovať individuálne a oceňovať ich zlepšenie.
Neporovnávať výkony a výsledky žiakov navzájom.
Porovnávať výsledky a výkony žiaka len voči sebe samému.
Upl
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk