Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Riziká, sociálne hrozby a informačno-komunikačné technológie

Dátum: Autor/i: PhDr. Katarína Vanková, PhD. , Bc. Gabriela Henželová Rubrika: Výskum, prieskum, spätná väzba Zo seriálu: Riziká, sociálne hrozby a informačno-komunikačné technológie

Príspevok je dokončením článku uverejneného v Didaktike č. 1/2022. Cieľom prieskumu je zistiť, ako využívajú informačné a telekomunikačné technológie žiaci 2. stupňa vybraných základných škôl vo veku 11 až 15 rokov (žiaci II. stupňa ZŠ). V čiastkových cieľoch sme sa zamerali na zistenie, aké informačno-komunikačné technológie, aktivity využívajú najčastejšie a koľko času trávia žiaci používaním technológií. Z výskumných cieľov vyplynulo 9 otázok, ktoré tvorili I. časť dotazníka. II. časť dotazníka bola zameraná na zistenie existencie ohrozenia problematického používania internetu pomocou použitia dotazníka PUIQ-6 (vlastný preklad). Pre prehľadnejšiu orientáciu sme odpovede vyjadrili pomocou grafického znázornenia.

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.)

Ciele a metódy prieskumu

Hlavným cieľom bolo zistiť, ako využívajú informačné a telekomunikačné technológie (ďalej len „IKT“) žiaci 2. stupňa základných škôl.

Pre dosiahnutie relevantných výsledkov vo vzťahu k hlavnému cieľu, nám vyvstalo päť čiastkových cieľov:

  1. Zistiť, aké technológie žiaci najčastejšie využívajú.
  2. Zistiť, na aké aktivity využívajú žiaci informačné a telekomunikačné technológie.
  3. Zistiť, koľko času žiaci venujú informačným a telekomunikačným technológiám.
  4. Zistiť, koľko žiakov je ohrozených problematickým používaním internetu.
  5. Zistiť a porovnať rozdiely na základe veku a rodu žiakov.

Na základe získaných údajov sme  vykonali percentuálny podiel a komparáciu z hľadiska veku a rodu žiakov. Pred zberom dotazníkov boli získané písomné informované súhlasy zákonných zástupcov žiakov a ústne súhlasy žiakov. Žiakom bola zaručená anonymita a bolo im umožnené v každej otázke zvoliť možnosť: „Nemám. Nepoužívam. Netrávim.“ Základný výskumný súbor sme vytvorili z piatich skupín od 5. ročníka do 9. ročníka t. j. žiakov II. stupňa ZŠ. Po dohode so zástupcom riaditeľa vo vybraných ZŠ a získaní informovaného súhlasu k vyplneniu dotazníka žiakmi od ich zákonných zástupcov sme do základných škôl osobne distribuovali 285 dotazníkov v printovej forme. Pre náš prieskum sme použili 233 relevantne vyplnených dotazníkov čo tvorí 100 % respondentov, z toho výskumnú vzorku tvorilo 128 (55 %) dievčat a 105 (45 %) chlapcov.Údaje sme znázornili v grafickej forme s vyjadrením absolútnych a percentuálnych hodnôt. Súčet čísel zo všetkých šiestich otázok, ktoré sa týkajú frekvencie používania internetu, nám vyhodnotil počet respondentov, ktorý boli zaradený ako osoby s problémovým používaním internetu, čiže so súčtom 15 a viac. Výsledky sme znázornili aj v grafickej forme s percentuálnym vyjadrením.Z celkového počtu 285 distribuovaných dotazníkov sme po zozbieraní vyhodnotili celkom 233 dotazníkov. Niektoré dotazníky nebolo možné vyhodnotiť pre ich neúplnosť, resp. ich návratnosť bola pre rôzne dôvody nekompletná.

Výsledky prieskumu so zisteniami

Aké technológie najčastejšie využívajú žiaci? Z 233 respondentov uviedlo 218 (94 %), že najčastejšie využívajú mobil a smartfón, 8 (3 %) respondentov z celkového počtu využíva stolný počítač, 4 (2 %) respondenti si vybrali ako odpoveď notebook a 3 (1 %)  respondenti využívajú na svoje aktivity tablet.

Aktivity na informačných a telekomunikačných technológiách

Na zistenie aktivít, ktoré vykonávajú žiaci prostredníctvom IKT sme rozdelili otázky v dotazníku na aktivity vykonávané prostredníctvom IKT bez pripojenia na internet a s pripojením na internet. Z výsledkov vyplynulo, že žiaci najčastejšie (34%, 79 respondentov) používajú IKT bez pripojenia na internet na počúvanie hudby, 54 žiakov (23 %) využíva IKT na hranie hier a na pozeranie videí, filmov používa IKT v režime off-line 52 žiakov (22 %). Uvedené boli aj tieto odpovede: telefonovanie (13 žiakov, 6 %), iné ako uvedené aktivity (14 žiakov, 6 %) z celkového počtu respondentov. 9 žiakov (4 %) si zvolilo , že technológie bez online pripojenia využíva na prípravu do školy, 6 žiakov (3 %) posiela sms, mms a 6 žiakov (3 %) uviedlo, že nepoužívajú IKT bez pripojenia na internet vôbec. Ďalšou dotazníkovou otázkou

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk