Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii (2.) - aplikačná časť

Dátum: Autor/i: prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc. , doc. PaedDr. Mária Horníčková, PhD. , prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD. Rubrika: Metodika, obsah vzdelávania Zo seriálu: Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii

V druhej časti príspevku analyzujeme aplikáciu intervenčného programu do vyučovania čítania s porozumením, pričom sa koncentrujeme na využitie pedagogickej intervencie v rámci edukačného procesu čítania s porozumením na príklade nemeckého jazyka (existujú však aj intervenčné programy čítania s porozumením pre anglický, francúzsky a španielsky jazyk). Vymedzujeme cieľ intervenčného programu čítania s porozumením a uvádzame, s akým zámerom sme ho zostavili, prezentujeme realizáciu intervenčného programu a jeho metodickú analýzu, v závere aj konkrétnu ukážku jednej intervenčnej jednotky v podobe metodického listu, pričom inštrukcie pre žiaka v slovenskom a nemeckom jazyku a riešenia zadaní sú k dispozícii u autorov textu a v učebnici Intervenčný program čítania s porozumením pre nemecký jazyk (Hockicková a kol., 2020).

Cieľ a zámer aplikácie

Cieľom aplikácie je popis tvorby a metodická analýza intervenčného programu čítania s porozumením pre nemecký jazyk, ako aj zostavenie ukážky intervenčnej jednotky na stimulovanie procesov pozornosti a koncentrácie. Intervenčný program čítania s porozumením sme zostavili so zámerom pomôcť učiteľom pri príprave žiaka na porozumenie textu a prácu s textom, pri rozvíjaní čitateľských zručností žiaka, napr. pochopenie hlavnej myšlienky, vyhľadanie špecifických informácií, dedukovanie významu implicitných informácií v texte, hodnotenie textu a pod.

Značnú pozornosť venujeme metakognitívnym procesom:

 • poznaniu limitov v procese porozumenia nemeckého textu,
 • uvedomeniu si svojej stratégie práce s textom,
 • identifikácii problémov, ktoré si vyžadujú riešenie,
 • tvorbe plánu a stratégií,
 • hodnoteniu, sebahodnoteniu a sebareflexii.

Realizácia aplikácie intervenčného programu

Intervenčný program čítania s porozumením pre nemecký jazyk bol vytvorený so zámerom jeho uplatnenia vo vyučovaní študentov stredných škôl, ktorí sa v rámci školskej dochádzky povinne učia ako druhý cudzí jazyk nemecký jazyk a ovládajú ho na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Program sa realizuje na gymnáziách a stredných odborných školách v rámci západného Slovenska.

Metodická analýza intervenčného programu čítania s porozumením pre nemecký jazyk

Pri zostavovaní intervenčného programu čítania s porozumením pre nemecký jazyk sme sa usilovali o univerzálnosť programu pre študentov stredných škôl na úrovni A2 ovládania daného jazyka a dodržanie kritérií:

 1. zohľadnenie výkonových a obsahových štandardov danej jazykovej úrovne pri výbere textov a zostavovaní aktivít,
 2. zohľadnenie pohlavia (aby texty neboli určené iba pre chlapcov alebo iba pre dievčatá, teda aby svojim zameraním oslovili študentov oboch pohlaví),
 3. zohľadnenie vývinových špecifík danej skupiny študentov (17 – 19 rokov),
 4. zohľadnenie študijného odboru a zamerania (snaha bola vyberať texty pre čo najširšiu vzorku žiakov gymnázií a stredných odborných škôl),
 5. zohľadnenie pragmatickej roviny v textoch a aktivitách pred, počas a po čítaní textu (využitie slovnej zásoby a gramatických štruktúr z textov, záujmy a záľuby žiakov).

Program obsahuje 10 intervenčných jednotiek (každá v rozsahu jednej vyučovacej hodiny), ktoré sú zamerané na postupný rozvoj kognitívnych procesov študentov, ako aj na prácu s textom. Dĺžka trvania jednej intervenčnej jednotky je 45 minút.

V programe sú použité rôzne druhy textov:

 1. LINEÁRNE: texty s ucelenou, súvislou štruktúrou, s nadväznosťou textových jednotiek. Ide o vecné texty (bežné, odborné, administratívne, publicistické, užívateľské verejné alebo osobné) a naratívne texty (rozprávanie, ukážky z literatúry pre mládež).
 2. NELINEÁRNE: texty s nespojitou štruktúrou, grafické mimojazykové prostriedky (schémy, grafy, tabuľky, prehľady, cestovný poriadok a pod.).

V intervenčnom programe rozlišujeme TRI ETAPY PRÁCE S TEXTOM, a to etapa pred, počas a po čítaní textu. Každá fáza je špecifická a zahŕňa rôzne stratégie, činnosti a aktivity.

 • Úlohou ETAPY PRED ČÍTANÍM je predovšetkým pripraviť študentov na prácu s textom, na tému textu a poskytnúť im jazykovú prípravu pred čítaním textu. Fáza pred čítaním tiež aktivuje predchádzajúce vedomosti študentov, čím im pomáha ľahšie pochopiť význam textu. Harmer (2007) zdôrazňuje dôležitosť fázy pred čítaním na vyučovacej hodine, pretože aj v tejto fáze je možné pracovať s metakognitívnymi zručnosťami žiakov, t. j. žiaci môžu, napríklad, predvídať o čom bude text.
 • Hlavným cieľom FÁZY POČAS ČÍTANIA je pochopiť zámer autora, porozumieť textovej štruktúre. Popri objasňovaní obsahu jednotlivých častí textu tu dôležitú úlohu zohráva aj prognózovanie, t. j. vyvodzovanie čiastkových záverov o ďalšom úseku t
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk