Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Normatívy a normatívne príspevky na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2020 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

 

Pri výpočte normatívov na rok 2020 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne: 88,53% : 11,47%.

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2020 zahŕňajú nasledujúce úpravy:

  • 10 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2020 (osobné náklady v sume 131 068 418 €),
  • zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov (osobné náklady v sume 22 885 866 €).
  • úpravu stupníc platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s prijatím zákona č. 224/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - „začínajúci učitelia“ (osobné náklady v sume 25 514 720 €).
  • úpravu v súvislosti s prijatím zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch zamestnancov (osobné náklady v sume 6 824 232 €).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2020/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov