Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Novely zákonov podpísané prezidentom

Dátum: Autor/i: redakcia Rubrika: Upozorňujeme

Śkolský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Prezident podpísal novely školského zákona a novelu zákona o pedagogických zamestnancoch, ktoré do parlamentu predložila poslankyňa NR SR Eva Smolíková. 

Novela  zákona č. 245/2008 Z. z. mení  § 33 odsek 10 znie:

Vypúšťa sa časť, „.....ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinuu najmenej ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru.“

 

Predchádzajúce znenie školského zákona v § 33 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. ustanovilo, že v strednej odbornej škole možno vytvoriť spoločnú triedu pre niekoľko študijných odborov alebo pre niekoľko príbuzných odborov, iba ak na teoretické vyučovanie každého odborného predmetu možno zriadiť skupinu najmenej ôsmich žiakov toho istého študijného odboru alebo učebného odboru. Prax však ukázala, že uvedené ustanovenie je v niektorých prípadoch ťažko vykonateľné.

Novela zákona 317/2009 Z. z. v § 1 ods. 2:

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: 3a) § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

Predložený návrh zákona spresňuje postavenie majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe a učiteľov umeleckej praxe, ktorí vykonávajú pedagogickú činnosť na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania ako pedagogických zamestnancov. Keďže pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa, v praxi vznikajú nejasnosti, či reálne aj naďalej ide o pedagogického zamestnanca.

Novely zákonov nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2017.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály