Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Možnosti úpravy individuálnej dochádzky žiaka do školy (2.)

Dátum: Autor/i: PaedDr. Mgr. et Mgr. Viktor Križo, PhD. , doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. Rubrika: Integrácia Zo seriálu: Možnosti úpravy individuálnej dochádzky žiaka do školy

Legislatívny a metodický článok reaguje na dlhoročný legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky. Autori si dali záležať, aby tému spracovali aj z hľadiska historického vývoja problematiky v legislatíve, čím chcú poukázať na význam jednotlivých ustanovení a rôznych druhov úprav dochádzky žiakov. Téma je rozdelená do štyroch okruhov od dočasného nevzdelávania sa, cez individuálne vzdelávanie, individuálny vzdelávací program až po individuálny učebný plán. Druhá časť článku kontinuálne nadväzuje na prvú časť a objasňuje ďašie dve oblasti individuálneho vzdelávacieho programu a učebného plánu.

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla).

Individuálny vzdelávací program

Individuálny vzdelávací program je základným nástrojom integrácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežnej školy. K spontánnej integrácii pristupovali školy od začiatku deväťdesiatych rokov minulého storočia; formalizovala ju až novela školského zákona obsiahnutá v zákone č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Novela priniesla aj potrebu vypracúvania individuálnych výchovno-vzdelávacích programov.

Zákon č. 245/2008 Z. z., žiaľ, vcelku kvalitné vymedzenie postupov pri školskej integrácii z predchádzajúceho predpisu neprebral. Ustanovenia týkajúce sa integrácie sú v texte rozmiestnené nesystematicky, a preto sú značne neprehľadné. Výchovno-vzdelávacie programy rozdeľuje školský zákon podľa toho, či ide o programy škôl (vtedy sa nazývajú vzdelávacími), alebo školských zariadení (vtedy ide o výchovné programy). Preto ak zabezpečujeme integráciu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole, hovoríme o jeho individuálnom vzdelávacom programe. Zákon spočiatku tento program nijako nedefinoval, určoval iba, kedy ho použiť. Zámerom bola skutočná individualizácia výuky, jej prispôsobenie individuálnym osobitostiam žiaka. Svedčí o tom aj fakt, že sa individuálny vzdelávací program netýkal výlučne žiakov integrovaných v bežných školách; bolo a stále je možné ho aplikovať aj v špeciálnych školách.

Pre žiakov bežných škôl platí (§ 7 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.): „Ak škola vzdeláva deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vytvára pre ne podmienky v súlade s odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.“

Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením a žiakov so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje [§ 94 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona č. 245/2008 Z. z.]: „...v triedach alebo výchovných skupinách spolu s ostatnými deťmi alebo žiakmi školy; ak je to potrebné, takéto dieťa alebo žiak je vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so zariadením prevencie a poradenstva; zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka má právo sa s týmto programom oboznámiť.“

Žiakov v špeciálnych školách/triedach sa týka ustanovenie § 94 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.Ak zdravotné znevýhodnenie dieťaťu alebo žiakovi špeciálnej triedy alebo špeciálnej školy znemožňuje, aby sa vzdelával podľa vzdelávacieho programu podľa odseku 2 (pozn.: tam sú vymenované vzdelávacie programy pre skupiny žiakov so zdravotným znevýhodnením), dieťa alebo žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý rešpektuje jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby.“

Napriek tomu sa v rokoch 2016 až 2017 Štátny pedagogický ústav snažil zaviesť vzdelávacie programy určené pre školy vzdelávajúce deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako povinné pre všetky deti s príslušnou diagnózou a ministerstvo školstva tieto programy schválilo. Ak boli žiaci so špeciálnymi potrebami integrovaní v bežnej škole, potom mal byť ich „individuálny vzdelávací program“ totožný s niektorým zo vzdelávacích programov škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (podľa zoznamu v § 94 ods. 2 školského zákona). V prípade žiakov s intelektovým nadaním sa individuálny vzdelávací program nemal odlišovať od vzdelávacieho programu školy, ktorú navštevujú, a pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (ak neboli zdravotne znevýhodnení) sa individuálny vzdelávací program nemal vytvárať vôbec. Rozpor so zákonom muselo ministerstvo školstva riešiť v r. 2018 a 2019 dodatkami k vzdelávacím programom z dielne ŠPÚ.

Pokiaľ ide o individuálny vzdelávací program, vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole je iba zmienka o tom, že ak je žiak vzdelávaný podľa takéhoto programu, jeho kópia sa poskytne zákonnému zástupcovi (§ 7 ods. 1). Vo vyhláške o materskej škol

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály