Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Aktuálne výzvy školskej prevencie

Dátum: Autor/i: prof. doc. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD. Rubrika: Prevencia

Škola je profesionálna výchovná a vzdelávacia inštitúcia, predstavuje významný socializačný činiteľ. Nespochybniteľnú úlohu zohráva aj v oblasti prevencie rizikového či problémového správania žiakov. Škola by mala predstavovať bezpečné prostredie. Problematika rizikového a problémového správania žiakov, najmä prevencia v školskom prostredí, je akcentovaná vo viacerých slovenských i európskych dokumentoch, je tiež obsahom slovenskej legislatívy.

Zákon č. 415/2021 Z. z. z 20. októbra 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony prináša zmeny aj v oblasti prevencie rizikového a problémového správania žiakov. Upresňuje sa inkluzívne vzdelávanie, systém poradenstva a prevencie (pôvodne systém výchovného poradenstva a prevencie) - zariadenia poradenstva a prevencie a v školách (centrum poradenstva a prevencie), špecializované centrum poradenstva a prevencie), pedagogickí zamestnanci, školský podporný tím alebo odborní zamestnanci školy.

Činnosti podpornej úrovne

Odborná činnosť sa uskutočňuje v súlade s výkonovými a obsahovými štandardmi výchovného poradenstva prostredníctvom podporných úrovní (zavádza sa 5-stupňový model). Činnosti podpornej úrovne:

  1. prvého stupňa vykonáva pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec školy a školský podporný tím (zahŕňajú pedagogickú diagnostiku, pedagogickú intervenciu, výchovné poradenstvo, kariérové poradenstvo, rozvoj inkluzívneho vzdelávania, prevenciu),
  2. druhého stupňa vykonáva školský špeciálny pedagóg a odborný zamestnanec školy v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie (zahŕňajú orientačnú diagnostiku, prevenciu, poradenstvo, intervenciu, krízovú intervenciu, reedukáciu, metodickú podporu a poradenstvo pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom a zákonným zástupcom alebo zástupcom zariadenia),
  3. tretieho stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie (zahŕňajú základnú, čiastkovú alebo komplexnú diagnostiku, poradenstvo, prevenciu, intervenciu, krízovú intervenciu, terapiu, rehabilitáciu a reedukáciu, metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických a odborných zamestnancov, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia),
  4. štvrtého stupňa vykonáva odborný zamestnanec centra poradenstva a prevencie, nadväzujú na činnosti podpornej úrovne tretieho stupňa a dopĺňajú komplexnú multidisciplinárnu starostlivosť v rámci centra poradenstva a prevencie (zahŕňajú špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, špecializovanú, komplexnú a diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu a reedukáciu, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických a odborných zamestnancov, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia),
  5. piateho stupňa vykonáva odborný zamestnanec špecializovaného centra poradenstva a prevencie (zahŕňa špecializované odborné činnosti, poradenstvo, prevenciu, komplexnú diagnostiku a vysokošpecializovanú diferenciálnu diagnostiku, terapiu, rehabilitáciu, odborné činnosti vo vzťahu k deťom do piateho roku veku, zabezpečovanie kompenzačných, reedukačných a špeciálnych edukačných pomôcok, metodickú činnosť a supervíznu činnosť pre školský podporný tím, pedagogických a odborných zamestnancov, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia).

Centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa deťom a žiakom najmä v oblasti osobnostného, vzdelávacieho a kariérového rozvoja, špecializované centrum poradenstva a prevencie poskytuje činnosti podpornej úrovne piateho stupňa najmä deťom a žiakom so zdravotným postihnutím.

Bezpečnosť školského prostredia, výskumné a prieskumné zistenia

Možno súhlasiť s Hanuliakovou (2016), že školské prostredie poskytuje možnosti, ako pestovať odolnosť a húževnatosť žiaka. Pre deti a žiakov, ktorí majú ochudobnené a stresujúce domáce prostredie, je školské prostredie veľmi dôležité a škola by im mala poskytnúť pocit úspešnosti, ktorý je dôležitý pre sebaúctu dieťaťa. Kompenzačná funkcia školského prostredia má význam pre každého žiaka, škola musí poskytnúť pocit patriť niekam, pocit úspechu a podporu sebaúcty. Jedlička a kol. (2004) uvádzajú, že pre maloletého či mladistvého, sociálne dezorientovaného a citovo deprivovaného z rodinného prostredia je často jedinou nádejou škola, predovšetkým osobnostne zrelý a odborne motivovaný učiteľ motivovaný pomôcť svojím žiakom.

Bezpečnosť školského prostredia by mala byť samozrejmosťou, ale nie vždy však školy túto elementárnu požiadavku spĺňajú. Vytvárať bezpečné prostredie a zlepšovania vzťahy v triedach, poskytovať žiakom pocit psychického bezpečia a istoty, eliminovať nežiadúce prejavy vrátane rizikového a problémového správania, je aktuálnou úlohou škôl. Situáciu zhoršila pandemická situácia, ktorá mala za následok izoláciu mladých ľudí, nedostatok sociálnych kontaktov, stratu istôt a bezpečia. Prevencii rizikového či problémového správania ž

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály