Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Klíma na škole a možnosti jej zlepšenia

Dátum: Autor/i: Mgr. Elena Skalská Rubrika: Funkčné vzdelávanie

Hlavným cieľom modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania „Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení“ je poznať nielen princípy tvorby a efektívneho vedenia pracovného tímu, ale ich aj aplikovať vhodne zvolenými nástrojmi v škole alebo školskom zariadení na skvalitnenie klímy. Zároveň získané poznatky z personálneho riadenia zodpovedne implementovať do riadiacej praxe. Frekventanti funkčného vzdelávania v rámci dištančnej úlohy tohto modulu odpovedali na dve otázky. V prvej otázke hodnotili klímu na pracovisku. Ponúkame výber najzaujímavejších odpovedí.

Za významný činiteľ ovplyvňujúci fenomény, akými sú napr. pracovný výkon, vzťahy medzi pracovníkmi, vzťahy medzi podriadenými a nadriadenými, tvorivosť a potom aj kvalitu života vôbec, možno považovať aj pracovnú klímu. Podľa mnohých autorov, dôvod, prečo sa treba zaoberať psychosociálnou klímou, vyplýva z problematických vzťahov medzi jedincom a organizáciou. Pracovné prostredie, pracovná atmosféra nemusia vždy na človeka pôsobiť bezproblémovo. Stretávame sa s prejavmi workoholizmu, syndrómom vyhorenia, diskrimináciou, rôznymi formami obťažovania (vrátane sexuálneho), šikanovaním, psychickým terorom (mobbing), ktoré veľmi nepriaznivo pôsobia na každého zúčastneného jedinca.

Celková klíma je skutočnosťou, ktorá môže ovplyvňovať správanie jednotlivcov v pracovnej skupine. Najčastejšie sú uvádzané tri významné faktory klímy:

  • fyzické prostredie ako klíma pracoviska, napr. pracovné miesto, odborné učebne vybavené modernou IKT technikou, kmeňové učebne, kabinety, zborovne, veľký školský dvor s množstvom zelene a možnosťou športových aktivít po pracovnej dobe, atmosféra jedálne a interiéru školy;
  • mentálna klíma, napr. otvorená, priateľská, motivujúca komunikácia; osobná, mailová alebo telefonická komunikácia so zamestnancami školy; akceptácia spätnej väzby týkajúcej sa práce učiteľov, prevádzkových zamestnancov; formulácia jasných požiadaviek, motivácia prístupom a vlastnou angažovanosťou vedenia;
  • emocionálna klíma, napr. podpora vzájomnej dôvery, spoľahlivosti, úprimnosti, otvorenosti, srdečnosti, akceptácie a empatie.

Výber myšlienok k téme „Klíma školy“

(1) „Vzťahy na pracovisku predstavujú zložitú a jemnú pavučinu.“ Lovászová, A., ZŠ Čierny Brod

(2)Všetci si uvedomujeme, že práve priaznivá klíma má vplyv na výkon našich zamestnancov, kolegov, ale i samotných žiakov, na ich zainteresovanosť, zanietenosť, na vzájomnú komunikáciu. Celkovo môžeme tvrdiť, že práve pozitívna klíma a atmosféra sú jedným z kľúčov k úspechu. Dobré medziľudské vzťahy a priaznivá klíma medzi zamestnancami priamo súvisí so psychickou pohodou a podanými pracovnými výkonmi. Je náročné byť súčasťou kolektívu, v ktorom nemôžete nikomu dôverovať, kde nenájdete oporu a kde sa stretávate s ohováraním a donášaním.“ Lavková, R., Jazyková škola Poprad

(3)Dialóg a komunikácia. To som zistila, že je veľmi dôležitá súčasť náplne práce riaditeľa, chodiť medzi kolegov, aj keď mám málo času, vždy s nimi prehodiť pár slov, spýtať sa ich, čo majú nové“. Hyžová, K., Gymnázium Skalica

(4) „Naším cieľom je vybudovať dobre fungujúci kolektív, v ktorom si kaž

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály