Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Spolupracujme, kolegovia!

„Niet nádeje pre kameň byť niečím iným než kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom.“ Antoine de Saint-Exupéry

V školách a školských zariadeniach myšlienka Antoine de Saint-Exupéryho platí dvojnásobne. Spolupráca je nielen stavebným kameňom „chrámu“ edukácie, ale aj podmienkou vytvárania zdravej klímy a kvalitných vzťahov. V časopise Didaktika sa venujeme aj témam, ktoré so spoluprácou súvisia.

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou, ktorej konkrétnu podobu si škola zvolila podľa podmienok a možností jej žiakov a pedagogických zamestnancov. Ani v dištančnej forme vzdelávania by sa úspech bez vzájomnej spolupráce nedostavil. Téme Dištančnej formy vzdelávania, jej významu a špecifikám v podmienkach edukácie na Slovensku sa venuje Dagmar Hrašková.

Schopnosť čítať obrazy je viac než len vedieť čítať a písať, pretože je nutné využiť čítanie a písanie nad rámec bazálnej gramotnosti, t. j. vedieť čítať svet obrazov. Väčšina informácií, ktoré k žiakom prichádzajú, sú kombináciou písaného textu a obrazov. Preto je nevyhnutné, aby žiaci boli plne vybavení na spracovanie týchto informácií vo všetkých ich formách. Trojica autoriek Alexandra Punčová, Ivana Prachárová a Lenka Valentová v článku Rozvíjanie vizuálnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku poukazujú na relevantnosť, dôležitosť a zmysel rozvíjania vizuálnej gramotnosti u detí mladšieho školského veku. 

Pro úspěch profesního rozvoje pedagogů není důležité jenom zvolení efektivní formy vzdělávání, ale před jeho započetím je důležité připravit pro něj v rámci školy i vhodné podmínky“, píše v príspevku Možnosti vzájemného učení a kolegiální spolupráce ve škole Saša Dobrovolná. V príspevku uvádza podmienky pre vytváranie bezpečného a inšpiratívneho prostredia pre spoločné učenie.

Skúsenosti a spätná väzba z realizácie priebežnej a súvislej pedagogickej praxe budúcich učiteľov nasvedčujú tomu, že v základných a stredných školách sa poskytuje minimum priestoru pre rozvíjanie hodnotiaceho myslenia ako stimulácie morálneho kritického myslenia. Martina Kosturková sa téme venuje v príspevku Možnosti stimulácie morálneho usudzovania cez kritické myslenie.

Metodika nám uľahčuje a štandardizuje určité postupy, ktoré možno využiť pri riešení podobných problémov. Ak takto uvažujeme v téme riešenia šikanovania, dobre spracovaná metodika šikany môže triednym učiteľom, ale aj vedeniu školy priniesť efektívne spôsoby riešenia problému, vyrovnanú mieru spravodlivosti riešení v spektre viacerých prípadov, stabilitu bezpečia v škole a jasné pravidlá smerom k deťom, k rodičom aj k učiteľom. O boji proti šikane ako neoddeliteľnej súčasti metodického riadenia škôl píše Peter Lengyel.

Príbehy ponúkajú priestor pre zážitok. Vyučovanie prostredníctvom písaného storytellingu rešpektuje psychický vývoj žiaka, dáva priestor k prežívaniu deja, rozvíja jeho tvorivosť a fantáziu a umožňuje mu na základe asociácií s obrázkom, či pohybom osvojiť si novú slovnú zásobu. Téme sa venuje Daniela Ivanová.

Medzinárodný program Primary Years Programme poskytuje organizácia International Baccalaureate. Súkromná spojená škola, Starozagorská 8 v Košiciach získala autorizáciu pre tento program od švajčiarskej neziskovej organizácie International Baccalaureate so sídlom v Ženeve. O cieľoch programu a inovačných metódach programu píše Eva Bednáriková.

Spoluprácou pedagogického a odborného tímu sa vytvára chrám, ktorého základy sú tak pevné, ako každý kameň v jeho základe. Prikladáme ku kameňom Vašej školy aj ten náš, redakčný.

/redakcia/


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk