Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Daniela Ivanová

Interná doktorandka,Pedagogická fakulta,Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Počet článkov autora: 3


Globálne témy vo vzdelávaní

Výchovný proces, rovnako aj vývin osobnosti človeka sú podmienené hneď niekoľkými vnútornými, ale aj vonkajšími faktormi, pričom medzi ne nesporne patria zmeny v spoločnosti. S premenami spoločnosti idú ruka v ruke aj zmeny v edukácii. Na túto sku...

Využitie písaného storytellingu vo vzdelávaní

V súčasnosti sa kladie zvýšený dôraz na alternatívne formy výučby žiakov tak, aby všetci dostávali patričný priestor a kriticky uvažovali o daných témach, v ktorých sa zvýrazňujú morálne a etické hodnoty. Do popredia sa tiež dostáva vzájomná koope...

Zvyšovanie povedomia v oblasti odpadov v kontexte školského prostredia na Slovensku

V súčasnosti sa ľudstvo usiluje dosiahnuť čo najvyšší komfort bez ohľadu na spotrebu prírodných zdrojov a nadmernú tvorbu odpadov rôzneho druhu, čo má za následok globálne environmentálne problémy. Kvalita života (nielen) človeka závisí od prostre...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk