Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nový školský rok v redizajne

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Najväčšími nepriateľmi zmien v prostredí školy je falošný pocit sebauspokojenia smerujúci k stagnácii a klamný pocit naliehavosti prejavujúci sa v množstve nezmyselných aktivít oberajúcich pedagógov o silu na potrebné zmeny (modifikované podľa Kotter, P. J. 2008). V novom školskom roku bude práca s týmito dvoma pocitmi pre manažment školy kľúčová. Zmeny, ktoré si vyžiadala pandémia, nie sú konečné. Naučiť sa ich prijímať, sa stane súčasťou prevencie pred vyhorením.

Aj v školských produktoch vydavateľstva Wolters Kluwer SR prichádzame so zmenami. Portál direktor.sk prešiel redizajnom. Vznikla nová rubrika Školská mediácia a k online časopisom pribudla predplatiteľom v najvyššej verzii produktov aj Didaktika, ktorá doteraz vychádzala len v tlačenej podobe.

K dôležitým témam príspevkov pre časopis Manažment školy v praxi sme oslovili nielen osvedčených autorov, ale aj nových, ktorí rovnako dokážu ponúknuť podnetné myšlienky a zaujímavé skúsenosti z praxe. 

Niektoré príspevky časopisov k začiatku školského roka 2020/2021 otvárame a ponúkame ako inšpiráciu.

Manažment školy v praxi č. 7-8

Ingrid Konečná Veverková v príspevku objasňuje problematiku financovania regionálneho školstva aj zo zdrojov finančných príspevkov od rodičov, a to najmä so zreteľom na mimoriadne prerušenie vyučovania počas núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Oľga Pivarníková a Lucia Pivarníková sa v pokračovaní príspevku Povinné predprimárne vzdelávanie venujú aj téme opakovania predprimárneho vzdelávania v materskej škole, plnenia povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ako aj podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

„Žiadna zmena nie je možná tam, kde nie sú vytvorené podmienky pre dobrú klímu školy. S tým súvisí aj inovatívny prístup k manažovaniu školy,“ píše v príspevku o význame participatívneho riadenia školy Silvia Oleníková.

Saša Dobrovolná sa venuje téme formatívneho hodnotenia overeného v bohatej praxi škôl z Českej republiky. Píše: „Pro učitele, kteří formativně hodnotí, není podstatné srovnávání žáků mezi sebou, ale to, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima. Tomu přizpůsobují postupy, které ve své výuce volí, které reflektují a případně i mění na základě zpětné vazby od žáků.“

Aktuálnej téme šikanovania sa z rôznych uhlov pohľadu venujú hneď dvaja autori. Z pohľadu pracovných podmienok a právnej zodpovednosti organizácie tému rozoberá Martin Biskupič a z pohľadu kyberšikanovania a online aktivít stredoškolákov výsledky výskumu rozoberá Katarína Kohútová.

Učitelia na stredných školách pracujú s rôznymi žiakmi a musia často využívať aj diferencovaný prístup. Čelia náročným pedagogickým a výchovným situáciám, ktoré sa viažu k veku adolescentov. Niektoré problémové situácie sú ľahšie zvládnuteľné, iné vyžadujú náročnejšie postupy. V príspevku s názvom Psychologické a sociálne aspekty edukácie na stredných školách sa téme venuje Jana Rybanská. Kvalitný výber vysokej školy je pre stredoškolákov veľmi dôležitý, zvlášť ak patria do skupiny žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dôležité otázky inklúzie aj na vysokých školách rozoberá Markéta Švamberk Šauerová.

Didaktika č.4

„Digitálna revolúcia je pre vzdelávanie mladých ľudí súčasného sveta obrovským prínosom. Zároveň však nikdy nebolo potrebnejšie, aby sme dokázali oddeliť fakty od názorov, pravdu od nezmyslov a úprimnosť od klamstva“, hovorí v príspevku o tom,  ako využiť vzdelávanie o koronavíruse Mária Nogová.                       

Často diskutovanou témou v učiteľských zborovniach je kvalita absolventov štúdia učiteľských odborov. Uvádzaniu do praxe priamo v prostredí školy predchádza pedagogická prax počas vysokoškolského štúdia. Mária Sirotová v článku Pedagogická prax v pregraduálnej príprave budúcich učiteľov a sebareflexia učiteľa ponúka závery zisťovania názorov na realizáciu pedagogickej praxe, ale aj vnímania samotného učiteľského povolania v perspektíve ich vlastného uplatnenia v budúcnosti.

Súčasné vzdelávanie na Slovensku sa vyznačuje partikularizmom. Zdôrazňuje jednotlivé časti na úkor celku. Štefan Bojnák v príspevku Interdisciplinárny prístup vo vyučovaní občianskej náuky na gymnáziu zdôrazňuje: „V súčasnom, pre školy výnimočnom stave, treba formulovať úlohy, ktoré nebudú odtrhnuté od reality a zároveň budú personalizované na každého žiaka. Na jednej úlohe tak dokáže učiteľ ohodnotiť telesnú výchovu, biológiu, čiastočne dejepis, chémiu a ďalšie. Dôležité je presné a jasné zadanie zo strany učiteľov“.

Aká je úloha vedúcich metodických orgánov školy? Čo by malo byť obsahom stretnutí predmetovej komisie zameranej na prírodovedné predmety? Prečo je dôležité, aby učiteľ bol aj dobrým didaktikom? Dá sa chémia učiť aj v online prostredí? Na tieto a ďalšie otázky nám v rozhovore s názvom Dobrý vedúci predmetovej komisie kolegov inšpiruje, poskytla odpovede Helena Vicenová, odborníčka na vyučovanie chémie, skúsená autorka učebníc, cvičebníc, metodík k tomuto predmetu.

Timea Šeben Zaťková sa venuje téme globálneho vzdelávania a edukácie k udržateľnému rozvoju. Píše, že k ťažiskovým metódam vo výučbe zameranej na globálne vzdelávanie musia patriť „moderné metódy rozvíjajúce skúsenosť, pocity, emócie, postoje, schopnosti a zručnosti žiakov, t. j. aktivizujúce metódy podnecujúce žiakov k vlastnej práci, k aktívnemu prístupu a k samostatnému učeniu“.

V zborovniach či v triedach je základom priaznivej klímy spolupráca. Čím rôznorodejšie osobnosti sa v jednom tíme objavia, tým môže byť komplikovanejšie zabezpečiť spoluprácu. Soňa Koreňová sa v príspevku Komunikácia, komunikačný reťazec, komunikačné zručnosti v školách a školských zariadeniach venuje téme spolupráce, ktorej základom je kvalitná komunikácia.

Nový školský rok bude iný, ako bývali školské roky predtým. Pandémia zvýšila našu obozretnosť už dávno a nešetrí nikoho ani dnes. Pripraviť sa na rôzne situácie je nielen zodpovedné, ale aj múdre. Prajeme manažmentu školy a školských zariadení správne rozhodnutia, veľa kvalitnej energie prijímať kroky smerujúce k potrebným zmenám a zdravú mieru konštruktívnej spätnej väzby.

redakcia

Literatúra: Kotter, P. J. 2008. Pocit naliehavosti. Eastone books : Knižná edícia. Nadácie Tatra Banky.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov