Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Praktické vyučovanie v SOŠ v období pandémie koronavírusu

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

ŠIOV navrhuje usmernenia pre praktické vzdelávanie pre stredné odborné školy, stredné športové školy, školy umeleckého priemyslu, konzervatória, stavovské a profesijné organizácie a zamestnávateľov pre OVP vrátane SDV pre školský rok 2019/2020.

Počas obdobia prerušenia vyučovania navrhuje posilniť teoretické vyučovanie realizované formou dištančného (online) vzdelávania, presunúť praktické vyučovanie (podľa charakteru odborov vzdelávania) do vyšších ročníkov štúdia, resp. na začiatok školského roka 2020/2021. Navrhuje posilniť spoluprácu medzi školami a konkrétnymi zamestnávateľmi, školám poskytnúť a umožniť použiť videá z jednotlivých výrobných liniek, postupov, strojného zariadenia, technológií a simulácií, poskytnúť školám interné výučbové materiály podniku, umožniť externý prístup pedagógom/žiakom do interného školiaceho systému. Navrhuje vvyužiť vzdelávacie programy pre jednotlivé skupiny odborov vzdelávania na stránke: https://siov.sk/ucme-sa-doma/, možnosti online vzdelávania, projektovú výučbu odborných predmetov online – príprava modelových situácií a projektových štúdií. Navrhuje využiť potenciál cvičných firiem, pripravovať krátke videá napr. s postupom výroby určitého výrobku, služby.

Pre MOV ŠIOV odporúča úzko spolupracovať s učiteľmi odborných predmetov, hlavne technológie, strojov a zariadení, automatizácie a merania – podľa charakteru odboru vzdelávania, pripraviť postupy zamerané hlavne na BOZP, spolupracovať s podnikom a implementovať interné predpisy BOZP do vzdelávania, pripraviť inštruktáže, pracovné listy, návody, technologické postupy, pripraviť a zadať na realizáciu práce z odborného kreslenia, technického kreslenia – podľa charakteru odboru vzdelávania, úzko spolupracovať s konkrétnym podnikom, využiť videá z jednotlivých technologických a výrobných uzlov, jednotiek a zariadení, strojov, regulačných prvkov a simulácií, ktoré majú k dispozícii podniky v súlade s ich firemnou politikou – podľa charakteru odboru vzdelávania, pripraviť metodické pokyny a zadať prípravu výrobku, poloproduktu, služby a iné, kde je to možné vykonať v domácich podmienkach  v súlade s odborom vzdelávania.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov