Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Legislatívne zmeny vo vyhláškach od 1. 9. 2023 (3.)

Dátum: Rubrika: Legislatíva Zo seriálu: Legislatívne zmeny vo vyhláškach od 1. 9. 2023

V prvej časti príspevku sme sa venovali novele vyhlášky o základnej škole. V druhej časti sme pozornosť upriamili na vyhlášku o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania. Rozobrali sme aj novelu vyhlášky o špeciálnych školách a informovali o novele vyhlášky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním. V tretej časti príspevku opíšeme novelu vyhlášky o materskej škole, o zariadeniach poradenstva a prevencie a o pedagogickej dokumentácii.

(Dokončenie z predchádzajúcich čísel)

Novela vyhlášky o materskej škole

Vyhláška č. 341/2023 Z.z.

K novelizácii vyhlášky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole došlo vzhľadom na účinnosť relevantných ustanovení zákona č. 182/2023 Z. z. od septembra 2023. Cieľom úpravy bolo predovšetkým zosúladenie znenia vyhlášky č. 541/2021 Z. z. so zákonom č. 182/2023 Z. z., ako aj spresnenie niektorých podrobnosti v nadväznosti na potreby aplikačnej praxe. Na základe požiadaviek sa upravilo aj zabezpečenie dozoru kvalifikovaných osôb pri organizovaní rôznych druhov športových výcvikov a predkladanie dokladu o zrušení trvalého pobytu vo vzťahu k deťom, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

Vyhláška č. 341/2023 Z. z. nadobudla účinnosť 1. septembra 2023 okrem jednej výnimky, ktorej účinnosť bola ustanovená až na 1. september 2029. Od tohto termínu má na kvalitu predprimárneho vzdelávania v materskej škole dohliadať pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa podľa osobitného predpisu, ktorým je riaditeľ, zástupca riaditeľa alebo na základe poverenia riaditeľa pedagogický zamestnanec zaradený do kariérovej pozície supervízor. Týka sa to ustanovenia čl. I tretieho bodu, ktorého účinnosť sa určila v nadväznosti na delenú účinnosť zákona č. 182/2023 Z. z. (čl. VI body 5, 6 a 8). Ustanovenie reaguje na zmenu míľnika príslušného komponentu Plánu obnovy a odolnosti v nadväznosti na zmenu vykonanú v zákone č. 138/2019 Z. z. (zákonom č. 182/2023 Z. z.) vo vzťahu k dohľadu na kvalitu vzdelávania v materskej škole.

Novelizovaná právna úprava súvisí s nahradením všeobecného pojmu „športový” výcvik konkrétnymi druhmi športových výcvikov (plaveckého, lyžiarskeho a korčuliarskeho). Úpravou sa na základe požiadaviek z aplikačnej praxe špecifikujú jednotlivé druhy športového výcviku na účely úpravy osobitných podmienok pre zabezpečenie dozoru pre každý z týchto druhov. Určujú sa kvalifikačné predpoklady, ktoré musia spĺňať osoby, ktoré budú tento dozor zabezpečovať tak, aby bol v dostatočnej miere zabezpečený ich odborný výkon a bezpečnosť a ochrana zdravia pri ich uskutočňovaní.

Pri činnostiach podľa § 28 ods. 16 zákona č. 245/2008 Z. z., ktoré organizuje a vykonáva materská škola, sa zabezpečuje na:

  1. pobyt detí v škole v prírode 1 učiteľ materskej školy na najviac 10 detí,
  2. výlet alebo exkurziu 2 pedagogickí zamestnanci a 1 poverená plnoletá osoba na počet detí podľa § 28 ods. 9 ško
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály