Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Aplikácia poznatkov neurodidaktiky vo vyučovaní histórie (2.)

Dátum: Rubrika: Stratégie Zo seriálu: Aplikácia poznatkov neurodidaktiky vo vyučovaní histórie

V druhej časti príspevku si predstavíme ukážky myšlienkového mapovania dejepisného učiva. V praktickej časti sa zameriavame na schémy a tabuľky, ktoré chápeme ako stále a užitočné pomôcky hlavne pri sledovaní významov historických udalostí vo vymedzenom časopriestore. Práve tabuľky a schémy eliminujú veľký nápor informácií a „nútia“ vidieť zložitú spleť informácií v prehľadnejších štruktúrach s patričným nadhľadom.

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.)

Ukážky myšlienkového mapovania dejepisného učiva

V príspevku ponúkame ukážky myšlienkového mapovania dejepisného učiva, ktoré sú stálym a veľmi účinným prostriedkom práce s informáciami, faktami, ktoré sú priebežne nadobúdané. Schematické zobrazovania učiva podporuje komunikáciu v skupine učiacich sa, podporuje rétorické schopnosti, vyjadrovanie názorov, formulovanie myšlienok, argumentov i videnia problémov vo väčších, prehľadnejších štruktúrach.

Predstavuje určitú formu tréningu s podnetmi pre vytváranie spojení medzi synapsiami s dôrazom na všetky tri aspekty edukácie: poznatkový, praktický, emocionálny. Sú prostriedkom, ktorý dokáže nadchnúť žiakov i učiteľov pri ich tvorbe, využívaní, estetickom pôsobení. Ide o zložité spracúvanie a kombinovanie informácií, ktoré mozog spracúva na základe už skôr osvojených, resp. spracovaných informácií. Pri tomto však nejde len o osvojovanie si učiva, ale o rozvíjanie predstáv, kombináciu zobrazovania, možnosť neustáleho doplňovania a pod. Žiak potrebuje pre skvalitnenie svojich výkonov spätnú väzbu o tom, do akej miery preberanému učivu porozumel, príp. čo na osvojenom poznatku treba opraviť atď.

Pri schematickom zobrazovaní učiva má svoje opodstatnené miesto elaborácia, tzn. nové informácie sa snažiť prepojiť s čo najviac známymi (kľúčovými) poznatkami. Ak chceme nejakú informáciu rýchlo a ľahko dostať do pamäte, treba ju pri vložení nadviazať na nejaké staršie silné informácie a umiestňovať ich do siete súvisiacich dát.

Elaborácia učiva spočíva v aplikácii, analyzovaní, komparácii, prehlbovaní a opakovaní – teda systematickom participovaní na kognitívnom konceptuálnom, procedurálnom i metakognitívnom poznávaní.

Formou aktívneho prístupu k získavaniu nových informácií je žiak na hodine tvorivejší, slobodnejšie vyjadruje svoje názory, konzultuje ich s učiteľom, spolužiakmi, vyhodnocuje pripomienky a závery. Je nevyhnutné, aby učitelia svojou činnosťou vytvárali pre žiakov takéto učebné podmienky.

Neuroveda odhalila kľúčové miesto emócií v procese motivácie, rozhodovania a učenia sa. Preto je dôležité tomuto fenoménu prisudzovať patričnú pozornosť. Úcta k spoločnej pracovnej aktivite prinesie obom stranám edukácie potrebné povzbudenie. Neurodidaktika podporuje aj samoštúdium, preto študujúci vítajú množstvo príkladov, predlôh a podnetov, ktoré stimulujú ich záujem o ďalšie veku a mentalite primerané poznanie.

Schematický zápis neustále pripomína už naučené a nedovolí zabúdať na sieť podstatných dát ani učiteľovi ani žiakovi. Je výbornou otvorenou pomôckou pre obidva subjekty edukácie. Skúsenosť potvrdzuje, že kým pri opakovaní širších tematických celkov študent hľadá napísané poznámky na niekoľkých stranách, žiak, ktorý pozrie na myšlienkovú mapu, tabuľku a pod. súvislejšie komunikuje a spája všetky potrebné informácie do celku.

Schémy a tabuľky sú užitočnými spojencami medzi učiteľom a žiakom hlavne pri tvorení významov (v našom prípade) historických udalostí a komparácii dejov vo vymedzenom časopriestore. Práve tabuľky a schémy eliminujú veľký nápor informácií a nútia vidieť zložitú spleť informácií v prehľadnejších štruktúrach. Podstatou týchto intelektuálnych pomôcok je zvýrazňovanie časových následností, priestorovej lokalizácie, vytváranie asociác

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk