Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

DUŠEVNÉ ZDRAVIE - Generalizovaná úzkosť

Publikované: Autor/i: PhDr. Tatiana Soroková, PhD.

Prejavuje dlhodobým telesným napätím a obavami, starosťami o konkrétne i všeobecné záležitosti spojené s bežným pracovným či školským životom. Obmedzujúce je zvýšené telesné napätie, znížené prežívanie radosti a spokojnosti a neustála úzkosť, ktorá sa v psychickej rovine prejavuje tendenciami k neustálym obavám.

Chronicky prítomná vyššia hladina úzkosti (úzkostlivosť) môžu človeku s generalizovanou úzkostnou poruchou ako aj jeho okoliu výrazne strpčovať život. Tento syndróm sa prejavuje rovnako u dospelých ako aj u detí, ktorí pociťujú extrémnu tenziu, ak veci ktoré majú splniť sa im nedarí realizovať podľa ich predstáv i očakávaní. V slovenskej epidemiologickej štúdii EPIA na dospelých obyvateľoch SR sa zistil výskyt generalizovanej úzkostnej poruchy u asi 5 % účastníkov výskumu. Vyskytuje sa často spolu s inou úzkostnou poruchou alebo ľahšími psychotickými poruchami. Základnými príznakmi sú výrazné napätie, strach, obavy z každodenných udalostí a problémov.

Efektívna komunikácia v riaditeľniK typickým príznakom patria symptómy telesného podráždenia, napr.:

 • búšenie srdca, zrýchlený tep,
 • potenie, chvenie či tras, ktoré nie sú vyvolané fyzickou námahou,
 • sťažené dýchanie, pocit zadúšania, pocit nevoľnosti od žalúdka,
 • návaly tepla a chladu, pocit znecitlivenia.

K typickým psychickým príznakom patria:

 • nadmerné a vnucujúce sa obavy a starostenie sa, ktoré sa týkajú rôznych bežných záležitostí,
 • pocit závrate, triašky,
 • strach zo straty kontroly, "zošalenia" či strach zo straty vedomia,
 • prehnané reakcie na malé prekvapenia alebo vyrušenia (ľakavosť),
 • ťažkosti s koncentráciou, alebo "prázdno v hlave" kvôli strachu alebo úzkosti,
 • neustále podráždenie.

Všeobecne jedinci ktorí trpia generalizovanou úzkostnou poruchou často pociťujú tiež napätie, pobolievanie, alebo bolesti vo svaloch, nepokoj a neschopnosť sa sústrediť, pocity podráždenia, neznesiteľného napätia alebo duševného prepätia.

K rizikovým faktorom patria najmä:

 • dedičné vplyvy (výskyt podobných problémov, či depresívnych porúch u rodičov),
 • úzkostlivá osobnosť pacienta, niekedy pozorovateľná už od detstva,
 • vysoká miera stresu v prostredí v ktorom jedinec žije.

Generalizovaná úzkostná porucha je diagnostikovaná na základe vyšetrenia odborníkom – psychológom, psychiatrom. Na to, aby mohla byť diagnostikovaná táto porucha, jej príznaky musia trvať viac ako 5 až 7 mesiacov, vtedy je zrejme, že jedinec potrebuje odbornú pomoc. Dôležitým ukazovateľom z hľadiska stanovenia diagnózy je aj miera s akou tieto príznaky narušujú jedincovi jeho bežné fungovanie.

Príklad zo školskej praxe - Človek nedokáže vykonávať jednotlivé pracovné alebo študijné výkony. Podráždenie, nesústredenie sa, tras, „prázdno v hlave“, rozbiehavé myšlienkové procesy, abúlia, neochota a vzdor predstavujú u žiakov rozmer dominantného správania, ktoré znevýhodňuje vo vykonávaní úloh. Treba špeciálny prístup pedagóga k danému žiakovi, nakoľko bez tejto opory nebude môcť zvládať ani najjednoduchšie a najbežnejšie školské povinnosti i keď intelekt môže byť priemerný alebo nadpriemerný.

Prevencia a pomoc pri generalizovanej úzkostnej poruche

Primárna prevencia ochorenia je vzhľadom na nevyjasnenú etiológiu (príčiny) ťažko realizovateľná. Vyhýbanie sa chronickým stresujúcim, frustrujúcim, deprimujúcim či nezvládnuteľnými situáciami je pre žiaka  s generalizovanou úzkostnou poruchou vhodnou sekundárnou prevenciouLiečba pozostáva najmä z farmakoterapie a psychoterapeutických postupov. V praxi sa často podávajú antidepresíva alebo lieky na zníženie napätia.. Tieto lieky dokážu dlhodobo potlačiť hlavné príznaky, najmä vysokú hladinu psychického (nadmerné obavy) a telesného (búšenie srdca, ťažkosti s dýchaním, nervozita v žalúdku) napätia.

Psychoterapeutické postupy sú zamerané najmä na zvýšenie náhľadu pacienta na príznaky, zhoršujúce činitele a priebeh poruchy. Účinné sú systematické postupy, ktoré vedú k oslabovaniu mylných presvedčení pacienta a bráneniu vplyvu obávaných myšlienok na emócie a správanie. Dôležitou súčasťou môže byť aj nácvik primeraného vyjadrenia vlastných emócií (najmä negatívnych ako sú strach či hnev) a nácvik asertívneho správania. Liečenie väčšinou prebieha ambulantnou formou.

Životný štýl s generalizovanou úzkostnou poruchou

Životný štýl človeka, ktorý trpí generalizovanou úzkostnou poruchou, nebýva v porovnaní s niektorými psychickými poruchami, vážne narušený či obmedzený. Generalizovaná úzkostná porucha niekedy vedie pacienta k tomu, aby sa nadmerne vyhýbal situáciám, ktoré mu môžu zhoršiť úzkostné prejavy. Dôležité je mať primeranú mieru záťaže ktorá bude dlhodobo znesiteľná, ale zároveň sa brániť nadmernému vyhýbaniu záťaži, čo niekedy (podobne ako pri iných úzkostných poruchách) vedie paradoxne k zhoršovaniu príznakov.

Stabilné rodinné a ústretové školské prostredie ako aj nevystavovanie jedinca s generalizovanou úzkostnou poruchou chronickej nadmernej záťaži sú dôležitou pomocou chorému.

 Viac tu: Manažment školy v praxi č. 6/2018 alebo Efektívna komunikácia v riaditeľniDiskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk