Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. PhDr. Viktor Gatial, PhD.

Katedra pedagogickej a školskej psychológie, Pedagogická fakulta UKF Nitra

Počet článkov autora: 2


Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov

Téma kariérového vývinu človeka je jednou z tých, ktoré si vzhľadom na svoju závažnosť zasluhujú podrobné preskúmanie a dôslednú implementáciu poznatkov skúmania nielen v školskej praxi. Kariérové rozhodnutie, ktoré by malo byť výsledkom kariérové...

Kariérové rozhodovanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP”) sú jednou z minorít v populácii. Podľa aktuálnych analýz neziskovej organizácie MESA10 (centrum pre ekonomické a sociálne analýzy) je podiel žiakov so ŠVVP na Slovensku štvrtý...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk