Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Redizajny v našom živote

Najväčšími nepriateľmi zmien v prostredí školy je falošný pocit sebauspokojenia smerujúci k stagnácii a klamný pocit naliehavosti prejavujúci sa v množstve nezmyselných aktivít oberajúcich učiteľov o silu na potrebné zmeny. V novom školskom roku bude práca s týmito dvoma pocitmi pre manažment školy kľúčová. Zmeny, ktoré si vyžiadala pandémia, nie sú konečné. Naučiť sa ich prijímať je súčasťou našej prevencie.

Aj v školských produktoch vydavateľstva Wolters Kluwer prichádzame so zmenami. Portál direktor.sk prešiel redizajnom, vznika nová rubrika Školská mediácia a k online časopisom pribudla predplatiteľom v najvyššej verzii aj Didaktika, ktorá doteraz vychádzala len v tlačenej podobe. K témam príspevkov pre časopis Manažment školy v praxi sme oslovili nielen osvedčených autorov, ale aj nových, ktorí dokážu ponúknuť podnetné myšlienky. V 9. čísle prichádzame aj s novými témami.

Mária Stanislavová v príspevku Rada školy, školského zariadenia – kompetencie a zmeny v legislatíve sa venuje ustanoveniu orgánov školskej samosprávy, zmenám v právnych predpisoch a ich reflektovanie a ich reflektovanie radou školy, aj osobitným ustanoveniam v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy v školách a školských zariadeniach rozoberá Ingrid Konečná Veverková. Odpovedá na otázky, ktoré sa týkajú všeobecného záväzného nariadenia určujúceho podrobnosti financovania v tejto téme.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku Posudzovanie kvalifikačných predpokladov u pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení poskytuje výklad postupu pri posudzovaní kvalifikácie. Upozorňuje na dôležitosť posúdenia kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého a získaného vzdelania, zaradenia do kariérového stupňa a opisuje postup správneho zaradenia zamestnanca do platovej triedy. V 5. časti príspevku o povinnom predprimárnom vzdelávaní sa autorky Oľga Pivarníková a Lucia Pivarníková venujú téme prijímania detí na predprimárne vzdelávanie. Definujú podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy od 3 rokov veku dieťaťa, aj povinnosť predprimárneho vzdelávania pre päťročné deti. Vybavovaniu sťažností a petícií v oblasti školstva sa venuje Matej Drotár. Pripomína, že v bežnom živote sa často stretávame s vetou: „Budem sa sťažovať“ alebo „Podám na Vás sťažnosť“. Nie vždy to končí sťažnosťou. Ak aj áno, v konečnom dôsledku nemusí ísť o sťažnosť, ktorú predpokladá príslušná legislatíva.

 „Vnímavosť k emóciám iných ľudí nazývame empatiou. Je to jedna z najdôležitejších ľudských kvalít, je  základným kameňom emocionálnej inteligencie“, píše v príspevku Emocionálna inteligencia a empatia ako dôležitý predpoklad dôvery v tíme Bronislava Švehláková. Venuje sa empatii, ktorá je kľúčovápre spoluprácu so zákonnými zástupcami detí, žiakov a je podstatná v komunikácii so zriaďovateľom a ďalšími partnermi v oblasti výchovy a vzdelávania. Emília Krajňáková v článku Školský manažment ako teória a prax riadenia vzdelávacích procesov definuje pojem školský manažment na úlohu riaditeľa vzdelávacej inštitúcie a na jeho kvality ako lídra, ktoré potrebuje vedúci pracovník vzdelávacej inštitúcie, aby sa jeho organizácia mohla považovať za úspešnú.

Nový školský rok bude iný, ako bývali školské roky predtým. Pandémia zvýšila našu obozretnosť už dávno a nešetrí nikoho ani dnes. Byť pripravení na rôzne situácie je nielen zodpovedné, ale aj múdre. Prajeme manažmentu školy a školských zariadení správne rozhodnutia, veľa kvalitnej energie prijímať kroky smerujúce k potrebným zmenám, a zdravú mieru konštruktívnej spätnej väzby.

/redakcia/

[1] Modifikované podĺa Kotter, P. J. 2008. Pocit naliehavosti. Eastone books : Knižná edícia. Nadácie Tatra Banky.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály