Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Príprava školského vzdelávacieho programu v prvom školskom roku implementácie

Dátum: Rubrika: Upozorňujeme

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

MŠVVaM SR vydalo 5. marca 2024 Usmernenie pre základné školy o postupe pri príprave školského vzdelávacieho programu podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre základné vzdelávanie.

Implementácia nového ŠkVP od školského roku 2024/2025 – príklad:

 • Do 31. 8. 2024 – príprava nového ŠkVP s učebným plánom a učebnými osnovami pre 1. ročník, pre 2. až 9. ročník platí pôvodný ŠkVP.
 • Do 31. 8. 2025 – doplnenie nového ŠkVP o chýbajúce časti, vytvorenie učebného plánu pre všetky vzdelávacie cykly a učebných osnov pre 1. vzdelávací cyklus.
 • Do 31. 8. 2027 – doplnenie nového ŠkVP o učebné osnovy pre 2. vzdelávací cyklus.
 • Do 31. 8. 2029 – doplnenie nového ŠkVP o učebné osnovy pre 3. vzdelávací cyklus.
 • Do 31. 8. 2033 – bude platiť pôvodný ŠkVP súbežne s novým ŠkVP.

Do 31. 8. kalendárneho roku, kedy škola začína s implementáciou ŠVP ZV[1], pripraví učebné osnovy a učebný plán pre 1. ročník a zaradí ich do nového ŠkVP podľa ŠVP ZV s poznámkou, že ostatné časti platia podľa pôvodného ŠkVP (ak sa škola nerozhodne inak). Najneskôr do konca školského roka, v ktorom škola začala s implementáciou ŠVP ZV, doplní a vydá nový ŠkVP podľa ŠVP ZV (§ 7 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.).

Nový ŠkVP bude obsahovať UČEBNÉ OSNOVY pre tie cykly, v ktorých sa vzdelávajú žiaci v škole:

 • pre 1. cyklus v 1. roku implementácie (prví žiaci sú v postupnom zavádzaní nového ŠkVP v 1. ročníku),
 • pre 2. cyklus v 3. roku implementácie (prví žiaci sú v postupnom zavádzaní nového ŠkVP v 3. ročníku),
 • pre 3. cyklus v 5. roku implementácie (prví žiaci sú v postupnom zavádzaní nového ŠkVP v 5. ročníku).

Pôvodný ŠkVP (podľa ŠVP z roku 2015 vrátane učebných osnov) bude platný do konca školského roku, kedy sa budú podľa neho vzdelávať deviataci. Zmeny a poznámky vykonáva škola rovnako ako doteraz – súbehy ŠkVP).

Zdroj a ďalšie informácie: https://vzdelavanie21.sk/tvorba-skvp/

Informácie pre ZŠ, ktoré začnú vzdelávať podľa nového ŠkVP pred rokom 2026

Podľa časti Záverečné ustanovenia v ŠVP ZV pre základné vzdelávanie platného od 1. septembra 2023 v zmysle jeho dodatkov možno začať so zavádzaním zmien podľa ŠVP ZV od prvého ročníka od školského roka

 • 2023/2024 v ZŠ, s ktorými bola uzavretá dohoda o experimentálnom overovaní (§ 14 školského zákona),
 • 2024/2025 alebo 2025/2026 v ZŠ na základe registrácie školy v RIS,
 • 2026/2027 s povinnosťou pre všetky ZŠ postupovať podľa neho od prvého ročníka.

Zmluvu o realizácii experimentálneho overovania (2023/2024) uzavrelo 39 škôl. Experimentálne overovanie bude prebiehať do konca školského roku 2025/2026.

Školám, ktoré sa registrovali a ktoré budú vzdelávať podľa nového ŠVP ZV od školského roku 2024/2025, bude poskytovaná (podľa záujmu a na základe dostupnej kapacity) podpora zo strany NIVaM a RCPU. Školám, ktoré sa rozhodnú začať so vzdelávaním v prvých ročníkoch po uzavretí registrácie, nebude im poskytovaná podpora v takom rozsahu ako predbežne registrovaným školám.

Školy s novým ŠVP musia zaznamenať túto skutočnosť v RISe v septembri 2024. Pre školy budú pripravené písomné podporné materiály – sprievodcovia.

Školy, ktoré nezačnú vzdelávať v prvých ročníkoch podľa ŠVP ZV pred septembrom 2026, budú tak musieť urobiť od septembra 2026. Všetky školy si pripravia ŠkVP podľa ŠVP ZV v zmysle jeho dodatkov.

Usmernenia: www.minedu.sk/usmernenia-stanoviska-informativne-materialy/. ŠVP a dodatky s konsolidovaným znením sú zverejnené na www. minedu.sk/statny-vzdelavaci-programpre-zakladne-vzdelavanie-2023/

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/49d/29572.3c1ec2.pdf[1]    Pozn.: Štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie schválený 31. 3. 2023 (ŠVP ZV), nový školský vzdelávací program (nový ŠkVP).

 


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály