Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Všímavosť

Dátum: Rubrika: Editoriál

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, kde sme neustále obklopení informáciami, je všímavosť veľmi cenná. Ide o schopnosť venovať plnú pozornosť tomu, čo sa deje v okolí, vnímať a rozumieť detailom. V hektickom školskom prostredí sa často stratíme v množstve úloh a detailov, čo vedie k rozptyľovaniu a strate kontaktu s realitou a schopnosťou uvedomenia si a ukotvenia vlastnej skúsenosti. Všímavosť je však kľúčom k hlbšiemu a plnohodnotnejšiemu životu. Umožňuje nám byť lepšími partnermi v komunikácii a v spolupráci, prispieva k našej vlastnej pohode a k duševnému zdraviu. Všímavosť nám pomáha rozpoznať stresové situácie a nájsť efektívne stratégie, ako sa s nimi vyrovnať. Ako môžeme rozvíjať všímavosť v našom každodennom živote? Napríklad čítaním príspevkov na aktuálne témy, ktoré ponúkame aj v 5. čísle časopisu Manažment školy v praxi.

Matej Drotár sa v druhej časti príspevku s názvom „Kompetencie obce v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení (2.)“ venuje zrušeniu školy, školského zariadenia, zriadeniu a zrušeniu elokovaného pracoviska, spojeniu škôl a zmene právnej subjektivity školy.

Každá kurikulárna premena v prestížnych zahraničných vzdelávacích programoch začína postupným procesom. Martina Kosturková rozobrala proces kurikulárnej premeny v súčinnosti s modelom kritického myslenia v medzipredmetovom a integrovanom vzdelávaní.

Naďa Bizová v rubrike Inklúzia v príspevku s názvom „Sociálne interakcie žiakov v inkluzívnom prostredí“ opíše kontextuálne faktory sociálnych interakcií, ako aj podporu týchto interakcií medzi žiakmi v školskom aj mimoškolskom prostredí.

Vzťahová väzba je rozhodujúca pre optimálny vývin človeka. Veľmi dôležitá je jej prítomnosť, ale aj kvalita pripútania. Traumatické skúsenosti môžu ovplyvniť vzťah medzi rodičom a dieťaťom rôznymi spôsobmi. O emocionálne korektívnej skúsenosti v prostredí školy ako o ceste k spracovaniu emócií mladého človeka píše Lenka Selecká.

Ivana Václaviková venuje pozornosť rovnováhe práce a osobného života. Keď očakávania spojené s jednou rolou zasahujú schopnosť dostatočne dobre napĺňať povinnosti druhej roly, vzniká priestor pre konflikt rolí a pocity napätia. Rozdeliť svoj čas a energiu medzi svet práce a rodinu je každodennou úlohou zamestnaných mužov a žien; tých v učiteľskej profesii nevynímajúc.

Pamätať si históriu je dôležité pre pochopenie súčasnosti a formovanie budúcnosti, pretože história nám poskytuje cenné poučenia a perspektívu. Aj preto sa jej v rubrike „Z histórie školstva“ venujeme. O slovenskom školstve po roku 1945 vo vtedajšom Československu píše Adam Bielesz. Pripomína, že po prechode frontovej línie a stabilizácii každodenného života v roku 1945 sa obnovenie činnosti škôl aj na Slovensku stalo jednou z najdôležitejších úloh novej štátnej moci.

Milí čitatelia, v dnešnom svete, kde nás neustále obklopuje množstvo informácií, je všímavosť kľúčová. Schopnosť venovať plnú pozornosť detailom nám umožňuje lepšiu komunikáciu, efektívne riešenie stresových situácií a hlbší pohľad na to, čomu v živote aj v práci treba prikladať význam. Udržiavanie všímavosti nám otvára dvere k hlbšiemu porozumeniu nášho prostredia, kolegom, žiakom, ich zákonným zástupcom. Všímavosť je aj kľúčom k rozvoju empatie a k lepšiemu vzájomnému porozumeniu. Každý okamih, ktorý prežijeme s všímavosťou, je investíciou do nášho osobného rastu a pohody. Nech je všímavosť naším spoločným kormidlom k lepšiemu a plnohodnotnejšiemu vzdelávaniu.

/redakcia/


Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály