Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zdravotný stav žiačky a riešenie vzdelávania

Publikované: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Žiačka kvinty plní posledný rok povinnú školskú dochádzku. Zo závažných zdravotných dôvodov chcú rodičia, aby prerušila štúdium. V čase povinnej školskej dochádzky to však podľa zákona nie je možné. Žiačka sa dlhodobo lieči na psychiatrii a nie je schopná sa venovať štúdiu. Má individuálny učebný plán, no podľa tvrdenia rodičov ho nezvláda. Je nejaká možnosť, aby budúci školský rok opakovala ročník bez toho, že by prepadla (teda mala na koncoročnom vysvedčení známky „nedostatočný“)? Ak ošetrujúci lekár usúdi, že zdravotný stav pacientky umožňuje vzdelávať sa (z nemocničného lôžka za pomoci nemocničného personálu), tak žiačka (pacientka) študovať musí? A čo ak lekár usúdi, že pacientka nie je schopná štúdia počas celého školského roka?

Na základe otázky konštatujeme, že žiačka sa vzdeláva v osemročnom vzdelávacom programe gymnázia. V tomto školskom roku je v  kvinte, z čoho vyplýva, že je v plnení posledného roka povinnej školskej dochádzky. Povinná školská dochádzka má svoje zákonné danosti, ktoré neumožňujú prerušenie štúdia. V dôsledku diagnostikovaných zdravotných problémov jej bolo riaditeľom školy umožnené vzdelávanie formou individuálneho učebného plánu. I napriek tejto skutočnosti, zapríčinenej dlhodobou liečbou, žiačka nie je schopná venovať sa vzdelávaniu.

Na základe Vami sprístupnených informácií dovolím si vyjadriť názor v súlade so školskou legislatívou na daný problém:

  • Z otázky nevyplýva poznanie, o akú formu vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) požiadali rodičia pre svoju dcéru na základe diagnostikovaného zdravotného ochorenia.
  • Nemám vedomosť, do akej miery boli rodičia žiačky informovaní riaditeľom školy o možnostiach vzdelávania počas ochorenia ich dcéry (s využitím akých foriem podľa školského zákona).
  • Z otázky vyplýva poznanie, že riaditeľom školy jej bol povolený individuálny učebný plán. Individuálny učebný plán sa povoľuje podľa ustanovenia § 26 školského zákona.
  • V ustanovení § 26 ods. 2 školského zákona sa uvádza: „Vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu môže riaditeľ školy povoliť žiakom s nadaním alebo podľa závažných dôvodov, najmä tehotenstva a materstva. Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom.“  Zákonodarca taxatívne uvádza podmienky, na základe ktorých možno povoliť individuálny učebný plán. Závažné zdravotné problémy nepatria pod rámec nadania, tehotenstva a materstva.
  • Riaditeľ školy, ktorý povolil individuálny učebný plán, môže argumentovať že využil citáciu školského zákona „Individuálny učebný plán môže riaditeľ školy povoliť aj iným žiakom“ podľa ustanovenia § 26 ods. 2 druhá veta školského zákona. Prípadný argument, by mohol byť na odbornú diskusiu.
  • Pre daný prípad žiačky s psychiatrickým ochorením vidím reálnejšie uplatnenie ustanovenia § 23  písm. a) v súlade s ustanovením
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Publikované:

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učiteľka a skupinu chlapcov učiteľ? 

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí N

Publikované:

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.