Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zverejňovanie zmlúv v školách a školských zariadeniach

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná Rubrika: Administratíva

V príspevku upozorňujeme školy a školské zariadenia na zmenu v povinnom zverejňovaní zmlúv. Zverejňovanie zmlúv je povinnosťou, ktorá prispieva k efektívnemu a účinnému hospodáreniu a nakladaniu s verejnými prostriedkami, ktorými školy a školské zariadenia disponujú a verejným majetkom, ktorý majú v správe. Riaditeľom škôl a školských zariadení poskytneme odpovede na otázky k tejto vážnej zmene v povinnom zverejňovaní zmlúv.

S účinnosťou od 31. marca 2022 majú školy a školské zariadenia povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv - https://crz.gov.sk. Táto nová povinnosť vyplýva z novely zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá bola vykonaná článkom IV zákona č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Dňom účinnosti novely zákona sa skončila výnimka zo všeobecnej povinnosti zverejňovať povinne zverejňované zmluvy (ďalej len „zmluvy“) v Centrálnom registri zmlúv, ktorá sa vzťahovala aj na školy a školské zariadenia, ktoré boli povinné zverejňovať zmluvy na svojich webových sídlach a ak ich nemali zriadené, tak na webových sídlach svojich zriaďovateľov alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku (ide o novelu § 5a ods. 6 zákona o slobode informácií).

Pre zverejňovanie zmlúv školami a školskými zariadeniami platí § 5a ods. 6 zákona o slobode informácií, podľa ktorého zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba (škola a školské zariadenie je povinnou osobou), sa zverejňuje v centrálnom registri zmlúv.

Všeobecná povinnosť zverejňovať zmluvy v centrálnom registri zmlúv platila aj pred novelou zákona. S povinnosťou sa však uplatňovala výnimka pre povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorá umožňovala povinne zverejňované zmluvy zverejňovať na webovom sídle tejto povinnej osoby a ak ho povinná osoba nemala, tak v Obchodnom vestníku. Túto výnimku uvedenú v § 5a ods. 6 zákona o slobode informácií v znení platnom a účinnom do novely zákona aplikovali aj školy a školské zariadenia, ktoré zmluvy zverejňovali na svojom webovom sídle alebo bezplatne v Obchodnom vestníku alebo v súlade s § 5a ods. 9 zákona o slobode informácií na webovom sídle svojho zriaďovateľa.

Ktoré zmluvy musia školy a školské zariadenia povinne zverejňovať v centrálnom registri zm

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály