Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Školský vzdelávací program, výchovný program (2.)

Dátum: Rubrika: Funkčné vzdelávanie Zo seriálu: Školský vzdelávací program, výchovný program

V prvej časti príspevku v Manažmente školy v praxi č. 12/2022 sme sa venovali procesom inovácií školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu v súlade s novými trendami vzdelávania, pedagogiky a pedagogickej psychológie. V druhej časti ponúkame vybrané odpovede na otázku, prečo vedúci pedagogickí zamestnanci a vedúci odborní zamestnanci prizývajú partnerov k organizácii, príprave, resp. k inovácií školského vzdelávacieho programu, resp. výchovného programu. Ponúkneme skúsenosti s nastavením riadiacich procesov súvisiacich s dôležitými inováciami vnútorných dokumentov školy.

„Ľuďom obyčajne nechýba schopnosť k činu, ale vôľa k práci.“ Orison Swett Marden

(Dokončenie z predchádzajúceho čísla.)

? Prečo prizývame partnerov k organizácii, príprave, resp. k inovácii školského vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠkVP“) alebo výchovného programu (ďalej len „VP“)?1

(1) Komunikácia inovácii so všetkými subjektami je dôležitá preto, aby sa navzájom vysvetlili stanoviská, úlohy, dôvody zmeny, význam a dôsledky a aby bol prijatý a zvnútornený s vytvorením potrebnej jednoty a súladu na jeho realizáciu.

(2) Partnerov prizývame z nasledujúcich dôvodov:

  • Výchovný poradca – plní úlohu školského poradenstva v otázkach výchovy i vzdelávania, komunikuje a spolupracuje s vedením školy, pedagógmi, triednymi učiteľmi, žiakmi, rodičmi, s centrami poradenstva a prevencie, so strednými školami. Pomáha usmerniť žiakov v profesijnej orientácii.
  • Školský parlament – je medzičlánkom medzi žiakmi a pedagógmi. Navrhuje opatrenia na zlepšenie činností v škole, hľadáme spoločné postupy pri organizovaní činností žiakov, žiaci argumentujú svoje názory i názory rovesníkov tried.
  • Rada školy – je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje ako záujmy žiakov, tak i záujmy zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania, plní funkciu kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti našej školy.
  • Zriaďovateľ – schvaľuje ŠkVP.

(3) Našimi partnermi sú:

  • Zriaďovateľ – napriek tomu, že je to náš najvyšší spojenec, tak mám pocit, že počas korony nejak „zaspal“.
  • Rada školy – vypočujú, podiskutujú o našich problémoch, ak sa dá a vedia, navrhnú aj nejaké riešenia, za čo som im nesmierne vďačná.
  • Rada rodičov – tu mám pocit, že im je všetko jedno. Pri stretnutiach si ma vypočujú, ale väčšinou nevyjadria svoj názor.
  • Zástupca RŠ – prvotný spojenec s ktorým riešim všetky drobnosti, spolu premýšľame nad základnými vecami, zmenami, úlohami.
  • Menšie úlohy konzultujeme s vedúcimi MZ/PK. Ako sa vraví „viac hláv, viac rozumu“. V škole máme naozaj tvorivý tým zamestnancov, ktorí dokážu naozaj pomôcť, či podržať v akejkoľvek situácii.
  • Školský parlament – zaujíma nás aj názor našich žiakov. Tí sú pre život školy nepostrádateľní, pretože bez žiakov by nebola ani škola. Veľmi dobre sa s nimi diskutuje, a keďže predtým ich nikto nepočúval, je náročné im ukázať, že sa kedykoľvek môžu obrátiť na vedenie školy.

(4) V našej škole máme okrem bežných žiakov aj žiakov so ŠVVP (s rôznymi zdravotnými poruchami, s mentálnym postihnutím ľahkého a stredného stupňa), žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a žiakov z Centra pre deti a rodiny. Tí potrebujú iný prístup, vyžadujú iný spôsob komunikácie, citlivý spôsob hodnotenia výkonu a množstvo iných špecifík.

Našim cieľom je, aby sme všetci fungovali ako rodina, aby každý dostal rovnakú šancu presadiť sa, byť úspešný a aby sa každý v našej škole cítil bezpečne a dobre.

Práve existencia školského podporného tímu je našou prioritou, a to nielen v už spomenutých faktoroch, ale aj v spolupráci s rodičmi žiakov postihnutých školským neúspechom. Veľký dôraz kladieme aj na spoluprácu s radou rodičov, s radou školy, so zriaďovateľom. To sa tiež odzrkadľuje na našom školskom vzdelávacom programe. Rovnako dôležitá je pre nás aj spolupráca s CPaP, políciou a inými podobnými inštitúciami, aby sme podporili, ochraňovali a rozvíjali psychickú stránku našich detí na každom stupni vzdelávania.

Riadiace procesy inovácie ŠkVP/VP

S organizáciou, prípravou alebo inováciou školského vzdelávacieho programu, resp. výchovného programu úzko súvisí aj nastavenie riadiacich procesov. Vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci odborní zamestnanci v rámci funkčného vzdelávania odpoveda

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály