Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Tvorba a formovanie efektívneho pracovného tímu

Dátum: Rubrika: Ľudské zdroje

V príspevku sa venujeme procesu vytvárania tímu najmä v podmienkach súkromných stredných škôl. Opierame sa o skúsenosti z praxe. Opíšeme proces adaptácie nového zamestnanca v školskom prostredí a v rámci budovania tímu zdôrazníme nevyhnutnú podporu v materiálno-technickej oblasti, v oblasti podpory profesijného rozvoja. Zdôrazníme potrebu formovania zdravej tímovej kultúry.

Každá škola, stredná škola zvlášť, sa snaží v systéme vzdelávania vytvoriť čo najlepšie podmienky na získanie statusu kvality, úspechu pri vzdelávaní žiakov a ich príprave na vysokú školu či do praktického života. Pri posudzovaní kvality a úspešnosti sa zdieľa niekoľko faktorov, podmienok a okolností. Vždy však vo vzájomnej synergii – nestačia iba lukratívne priestory, nestačí výnimočný školský vzdelávací program, skúsení a vzdelaní pedagogickí zamestnanci, špičkoví žiaci. Úspech školy závisí od skvalitňovania jednotlivých zložiek funkcionality a ich prispôsobovaniu sa aktuálnemu trhovému prostrediu v oblasti zamestnanosti a potrieb na trhu práce.

Nesporne silnú váhu pri kvalite školy má pedagogický zbor – tím pedagogických zamestnancov, ktorý podporuje vytváranie zmysluplnej a podnetnej vízie a poslania školy. Školský tím má mnoho podobného s bežným pracovným tímom v iných profesiách, ale i jeho špecifikácia zdôrazňuje prioritné postavenie pri budovaní kvalitnej školy s kvalitnými absolventami. Tvorba a formovanie školského tímu je niekoľkoročná (ak nie neustála) snaha vedenia školy, členov tímu o skvalitňovanie tímového prostredia, schopnosti spolupracovať, analyzovať pokrok, poskytovať spätnú väzbu a budovať stratégiu. Každý školský tím je jedinečný, má svoje osobité vlastnosti, zároveň sa v ňom uplatňujú všeobecné teoretické východiská a princípy. Aj v školskom tíme má svoje miesto tímlíderstvo, kooperatívnosť a mnohé moderné trendy a tendencie v tímovej práci v 21. storočí.

Tvorba tímu

Vybudovať kvalitný a efektívny pracovný tím je náročný proces. Zabezpečí však vytvorenie pozitívnej klímy, napĺňanie potrieb žiakov, realizáciu vízie a pomáha pri úspešnosti absolventov na trhu práce či vo vysokoškolskom prostredí. Zriaďovateľ školy a vedenie školy od zriadenia školy deklarujú základnú požiadavku na pedagogického zamestnanca (okrem odbornosti) – ochotu pracovať v tíme, spoluparticipovať na rozvoji školy a dotvárať svojou osobnosťou rozvoj profesionálneho a sociálneho potenciálu školy.

Základom tímu je tímlíder školy (riaditeľ, riaditeľka), ktorý vytvára základ tímovej atmosféry rozhodnutiami, štýlom vedenia, významnou motiváciou členov tímu, predchádzaním konfliktných situácií a aj ich riešením. Realizuje (vychádzajúc z profesijných štandardov): normatívne, ekonomické a koncepčné riadenie školy, riadenie procesov výchovy a vzdelávania v škole, personálne riadenie, profesionálny rozvoj.

Vytváraním personálnej stratégie školy riaditeľ/ka napĺňa víziu školy a dotvára ľudské zdroje s dôrazom na potreby realizácie školského vzdelávacieho programu, stáva sa významným aktivátorom pri vytváraní dobrých vzťahov v kolektíve, výrazne podporuje efektívnu komunikáciu a motiváciu všetkých zamestnancov v škole. Riaditeľ/ka školy využíva spoluprácu a podporu svojich zástupcov a vedúcich predmetových komisií. Vzájomným zosúladením sa spoločne vytvárajú a podporujú otvorenú a úprimnú komunikáciu. Priamo a jasne zadefinujú úlohy jednotlivým pedagogickým zamestnancom a ich zodpovednosť. Každý člen tímu vie, čo je jeho zodpovednosť a aká je jeho úloha. Nejasné formulácie inštrukcií a komunikačné šumy musia byť minimalizované, vytvárajú podhubie možných problémov.

Základom tvorby tímu je výber nových zamestnancov. Ten nastáva v dôsledku napĺňania koncepcie rozvoja školy pri analýze naplnenia stavu zamestnancov.

Príklad: Zmeny pri naplnení stavu zamestnancov môžu nastať pri uvádzaní nového predmetu v školskom vzdelávacom programe, pri náhlej zmene zamestnanosti v škole (odchod na materskú dovolenku, výpoveď).

Pri výberovom konaní (opierame sa o prax našej školy) v prvom kole výberová komisia (napr. riaditeľka školy, zriaďovateľ a zástupcovia riaditeľky školy) stanovia kritériá výberu:

  • z pohľadu profesionálneho – požiadavky z pohľadu legislatívy v školstve,
  • z pohľadu sociálneho – osobnostné charakteris
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály