Vyhľadávanie v Metodike vzdelavánia

Metodika vzdelávania

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Metodika vyučovania

Zimné sezónne hry a činnosti v prírode

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Simonetta Holešová

Realizácia zimnej školy v prírode v materskej škole vychádza zo špecifík vývinu detí predškolského veku. Činnosti, ktoré vedúci školy v prírode plánuje, musia byť postavené na zážitkovom učení.

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Kategória: Metodika vyučovania

Spojenie termínov „rok 1989“ a „študenti“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich názory a postoje a rovnako sa menili aj formy odolávania vtedajšiemu režimu.

Environmentálne aktivity v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Simonetta Holešová

Činnosti v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy sú zamerané prevažne na pohyb. Pri pohybových aktivitách sa dá veľmi dobre organizovať aj spoznávanie prírody so zameraním na zimnú prírodu a vlastnosti snehu a ľadu. Uvedené aktivity môžu byť súčasťou súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej činnosti v škole v prírode.

Exkurzia k téme - Židovská komunita v Košiciach

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Jakub Ackerman, Liečebno-výchovné sanatórium, Košice – Ba

Prítomnosť židovskej komunity v meste Košice zanechalo výrazné stopy v kultúrno- spoločenskej, hospodárskej, aj každodennej stránke života. V Košiciach pôsobilo mnoho významných osobností židovského pôvodu a v meste sa nachádza niekoľko významných židovských pamiatok. 

Metódy skupinovej práce

Kategória: Metodika vyučovania Autor: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Skupinová práca môže byť zameraná nielen na didaktické aspekty, ale aj na výchovné aspekty. Edukačný proces je veľmi dynamický, neplatia preň ustálené normy alebo pravidlá. To v plnej miere platí aj pre skupinové vyučovanie.

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

V príspevku poskytujeme námety pre prácu so žiakmi s ťažkým mentálnym postihom v predmete matematika, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych základných školách. Zameriavame sa na vymedzenie základného pojmového aparátu edukácie detí v špeciálnej základnej škole vo variante C, charakterizujeme vyučovacie metódy a zásady a ponúkneme pracovné listy vhodné pre využitie na hodinách matematiky. 

Radosť z maličkostí – Aktivity z Hodín šťastia

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Ing. Agnesa Setničková

Vyučovanie šťastia je veľmi potrebné a aktuálne, pretože rapídne rastie počet depresívnych a vystresovaných detí na celom svete. Podľa Zdravotníckej svetovej organizácie bude depresia najväčším zdravotným problémom v roku 2020. Hlavným poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách.

Stratégie rozhodovania

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Dušana Bieleszová

Škola by mala byť pre žiaka miestom, kde je mu dovolené robiť chyby a hľadať overené spôsoby, ako im predchádzať. K tomu slúžia aj rôzne spôsoby rozhodovania, pričom voľba formy rozhodovania ovplyvňuje výsledok. Cieľom vyučovacej hodiny je naučiť žiakov rôznym skupinovým stratégiám rozhodovania.

Na expedíciách za poznávaním Slovenska

Kategória: Metodika vyučovania Autor: RNDr. Mária Nogová, PhD.

Našou snahou je, aby sa učenie vlastivedy v 4. ročníku základnej školy nestalo vymenovávaním miest, pohorí riek, ktoré sa na Slovensku nachádzajú alebo vymenovaním osobností, ktoré žiakom nič nehovoria a nevedia sa s nimi stotožniť, ale stalo sa zážitkovým objavovaním prostredníctvom expedícií za zaujímavosťami. Chuť objavovať, poznávať sa môže stať životným štýlom.

Klasické a inovatívne v edukácii

Kategória: Metodika vyučovania Autor: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.,

Skvalitňovanie, zefektívňovanie, modernizácia, inovácia a pod., sú pojmy, ktoré denne počúvame vo vzťahu k edukačnému procesu v našich školách. Na jednej strane hovoríme o tom, čo všetko v našich školách potrebujeme zmeniť, aby boli skutočne inovatívne, aby v nich bol edukačný proces, ktorý reaguje na požiadavky doby, súčasne s tým však často konštatujeme, že nedosahuje takú úroveň a také výsledky, aké by boli žiaduce. Príspevok sa zaoberá edukáciou z didaktických hľadísk a akcentuje možnosti a potrebu zmien.

"Pedagogika, didaktika (všeobecná, odborová aj predmetová) ako aj psychológia ponúkajú skutočne veľa podnetov pre inovatívne a tvorivé vyučovanie. Pokrivkáva však ich prenos do reálnej edukácie."Erich Petlák

Inovatívne prístupy k rozvíjaniu jazykovej a literárnej gramotnosti žiakov v ŠKD

Kategória: Metodika vyučovania Autor: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Na Pedagogickej fakulte UMB sa v bakalárskom štúdiu Predškolská a elementárna pedagogika pripravujú odborníci na profesiu vychovávateľov v školských kluboch detí (ďalej len "ŠKD"). Cieľom ŠKD je nadväzovať na rozvíjanie kompetencií žiakov príslušnej základnej školy. Ide o kompetencie učiť sa učiť, komunikačné, sociálne, pracovné, občianske a kultúrne kompetencie. Keďže všetky menované kompetencie súvisia s jazykovou a literárnou gramotnosťou žiakov, budúci vychovávatelia potrebujú získať didaktické kompetencie na jej rozvíjanie. 

Edukační projekt - Time-manažment a autokoučink

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Doc. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Při realizaci edukačního projektu je velmi důležité, aby pedagog dobře žákům vysvětlil smysl a cíl projektu a věnoval pečlivou pozornost průběžnému poskytování reflexe žáků ve skupině i vlastní sebereflexi každého z nich. Edukační projekt má několik částí, které lze realizovat jako celek i jako samostatné části. Každé části je věnován samostatný úsek textu. Záleží na časových možnostech učitele i jeho zkušenostech s vybranými aktivitami, případně ochotě věnovat se hlouběji metodám, s nimiž příliš zkušenost nemá (v tomto směru je nezbytné, aby učitel metody na sobě pečlivě ozkoušel, případně s technikami pracoval ve spolupráci s kolegy).

Motivačná rola učiteľa v procese edukácie

Kategória: Metodika vyučovania Autor: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Písanie o motivácii je v podstate vďačná téma, pretože motivácia je v pedagogicko-psychologickej literatúre opísaná z mnohých aspektov a autor má skôr problém z nespočetného množstva pohľadov „vylúpnuť“ niečo skutočne zásadné a aj nové. Pravda, pri písaní ide o oveľa viac a zrejme každý autor sa snaží o to, aby svojim príspevkom prispel jednak k šíreniu poznania a jednak, aby provokoval k hľadaniu možností skvalitňovania edukácie. 

Príklady z praxe - VLASTIVEDA - Milujeme Slovensko

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Ivana Pikálková

Cieľom hodiny bolo podnecovať, motivovať žiakov rozprávať sa o danej téme. Žiaci poznávajú Slovensko, región, orientujú sa v kraji pomocou svetových strán, pracujú s mapou, učia sa určovať rieky, pohoria, nížiny, učia sa čítať mapu, objavujú časti regiónov hravou formou a zážitkovým učením. Žiaci pracujú v skupinách, dokážu spolupracovať chlapci s dievčatami, úlohy si rozdelia. Výhodou skupinovej práce je, že priestor dostanú aj tí menej priebojní žiaci. Ponúkame ukážku aktivít z vyučovacej hodiny vo fotografiách. 

Pozitívne a negatívne emócie

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: uvedomiť si prežívanie rôznych emócií, trénovať schopnosť predvídania emócií aj reagovania na ne, vedieť rozlíšiť pozitívne emócie od negatívnych a v určitých emóciách vedieť identifikvoať príčiny, prejavy aj rôzne možnosti pomoci. Aktivitu je možné využiť na hodinách etickej výchovy, občianskej výchovy, náuky o spoločnosti a v ďalších predmetoch výchovného charakteru. 

Hodina šťastia - príklad aktivity - Starostlivosť o vzťahy

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Ildikó Balázsová

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnutie metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách, ktorá je budovaná na základe výsledkov pozitívnej psychológie. Človek je tvor spoločenský. Môže mať z materiálneho hľadiska všetko, ale ak sa nemá s kým podeliť o svoje radosti, či starosti, o svoje úspechy, či trápenia, nemá vlastne nič. Potrebuje rodinu, blízkych, priateľov.

Matematika a kariérové sprevádzanie

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Ing. Beáta Ľubová

Diskusia patrí medzi dialogické metódy, ktoré aktivizujú žiaka a rozvíjajú jeho myslenie. Správne vedenou diskusiou aktivizujeme kognitívne procesy, žiak je v centre riešenia problémovej úlohy, hľadá súvislosti, vzťahy a nachádza nové fakty. Princípom týchto metód je dialóg medzi učiteľom a žiakom. Učiteľ kladie otázky a žiak hľadá odpovede. Žiak formuluje logické úsudky, dochádza k rozvoju jeho kombinačného a abstraktného myslenia a k prejavom vlastnej osobnosti žiaka. Zvyšuje sa úroveň komunikačných a sociálnych kompetencií žiaka.

Včela medonosná ako modelový druh hmyzu pozorovaný žiakmi v školskom a prírodnom prostredí

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Radoslav Kvasničák, PhD., Mgr. Dana Trnková

V odbornom príspevku predkladáme návrh modelu vyučovacích jednotiek obsahovo zameraný na pozorovanie a pokusy s vybraným druhom včely medonosnej (Apis mellifera) v školskom aj prírodnom prostredí. Vyučovací model je založený na teoretickej a praktickej časti, ktorý možno tematicky zaradiť do 6. ročníka základnej školy (ISCED 2) ako súčasť praktického cvičenia z biológie zameraného na pozorovanie vonkajšej stavby tela hmyzu (Uhereková a kol. 2009).

Posilnenie kritického myslenia edukantov prostredníctvom písania odborných esejí podľa modelu Jany Schaffer

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PhDr. PaedDr. Martina Kosturková, PhD.,

Medzinárodné dokumenty ako Dublinské deskriptory, výzvy World Economic Forum a pod., apelujú na to, aby sa školy stali intelektuálnymi centrami, kde informácie sú východiskom myslenia a nie jeho výsledkom. Jedným z hlavných výsledkov školského vzdelávania je dosiahnuť, aby sa žiaci stali mysliacimi indivíduami, ktoré dokážu tvorivo a komplexne riešiť problémy spoločnosti. Na to, aby výchovno-vzdelávacie inštitúcie dosiahli tento cieľ, musia vytvoriť prostredie podporujúce kritické myslenie.

"Medzinárodne testové previerky OECD PISA (NÚCEM, 2016), ako aj viaceré výskumné zistenia (A. Petrasová, 2008; M. Kosturková, 2016a, 2016b; V. Šuťáková a J. Ferencová, 2017) dokazujú, že v slovenskej edukácii prevláda encyklopedický model vzdelávania a podpora kritického uvažovania edukantov ostáva len na iniciatíve jednotlivcov, teda nie je systematická."

Projekt vyučovania šťastia

Kategória: Metodika vyučovania Autor: ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

Modelová škola - ZŠ M. R. Štefánika - Lučenec

Hodina šťastia je program realizovaný na maďarských školách, ktorý vychádza z pozitívnej psychológie. Opiera sa o výskumy Martina Seligmana, otca pozitívnej psychológie a profesorky Psychologického inštitútu z Kalifornie Sonji Lyubomirskej. Program na základe prísnych metodických a výskumných výsledkov pozostáva z 10 postupne na seba viazaných tém pre deti materských, základných a stredných škôl, ktoré postupne oboznamujú deti s rôznymi zložkami a podmienkami šťastia. 

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

[TPL]