Vyhľadávanie v Metodike vzdelavánia

Metodika vzdelávania

Hlavná stránka  

Zoradiť podľa:

Metodika vyučovania

Klasické a inovatívne v edukácii

Kategória: Metodika vyučovania Autor: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.,

Skvalitňovanie, zefektívňovanie, modernizácia, inovácia a pod., sú pojmy, ktoré denne počúvame vo vzťahu k edukačnému procesu v našich školách. Na jednej strane hovoríme o tom, čo všetko v našich školách potrebujeme zmeniť, aby boli skutočne inovatívne, aby v nich bol edukačný proces, ktorý reaguje na požiadavky doby, súčasne s tým však často konštatujeme, že nedosahuje takú úroveň a také výsledky, aké by boli žiaduce. Príspevok sa zaoberá edukáciou z didaktických hľadísk a akcentuje možnosti a potrebu zmien.

"Pedagogika, didaktika (všeobecná, odborová aj predmetová) ako aj psychológia ponúkajú skutočne veľa podnetov pre inovatívne a tvorivé vyučovanie. Pokrivkáva však ich prenos do reálnej edukácie."Erich Petlák

Metódy skupinovej práce

Kategória: Metodika vyučovania Autor: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Skupinová práca môže byť zameraná nielen na didaktické aspekty, ale aj na výchovné aspekty. Edukačný proces je veľmi dynamický, neplatia preň ustálené normy alebo pravidlá. To v plnej miere platí aj pre skupinové vyučovanie.

Motivovať žiaka počas prerušenia školy z dôvodu koronavírusu je dôležité

Kategória: Metodika vyučovania Autor: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

V súčasnosti sme vplyvom korona vírusu COVID 19 aj v školách svedkami situácie, ktorá je pre nás nová. Pamätáme si tzv. chrípkové prázdniny, ktoré však netrvali nikdy toľko dní. Starší si možno spomínajú aj na tzv. uhľové prázdniny. Situácia je o to náročnejšia, že prišlo k náhlemu zatvoreniu škôl.

Mediálna výchova - techniky mediálnych manipulácií

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PhDr. Eva Koprena, PhD.

Médiá, najmä televízne, sú jedným z hlavných nosičov informácií pre širokú verejnosť. Mimoriadnu úlohu zohrávajú počas krízových situácií. Televízny divák nemusí tušiť, že reportéri môžu falzifikovať skutočnosť a niektoré informácie si vymyslieť. K týmto situáciám došlo aj počas občianskej vojny v Juhoslávii (r. 1991 až 1995). Štátne televízne médiá na západnom Balkáne boli počas obdobia vojny podľa mnohých odborníkov šíriteľmi nenávistnej propagandy. Vedieť čítať a analyzovať mediálne obsahy, rozumieť im by malo patriť k základnej výbave pedagógov v digitálnej spoločnosti. Mediálna gramotnosť sa ukazuje je kompetenciou (spôsobilosťou) potrebnou pre aktívnu a uvedomelú účasť človeka v súčasnej mediálnej spoločnosti.

Tomi Reichental – človek, ktorý prežil holokaust

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. J. Ackerman

Minulosť nikdy nie je len minulosťou. Všetko, čo už sa raz stalo, sa môže zopakovať znova. Všetci sme možné obete, možní páchatelia, možní účastníci.“ Tomi Reinchental

27. január bol Organizáciou spojených národov v roku 2005 vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. V roku 2020 si v tento deň pripomíname  75. výročie oslobodenia najväčšieho nacistického koncentračného a vyhladzovacieho tábora Auschwitz- Birkenau (27. 1. 1945), kde násilnou smrťou zahynulo viac ako 1,1 milióna ľudí vrátane žien, detí a starcov.

Zimné sezónne hry a činnosti v prírode

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Simonetta Holešová

Realizácia zimnej školy v prírode v materskej škole vychádza zo špecifík vývinu detí predškolského veku. Činnosti, ktoré vedúci školy v prírode plánuje, musia byť postavené na zážitkovom učení.

Rok 1989 a bratislavské fakulty – študentské hnutie (výskum)

Kategória: Metodika vyučovania

Spojenie termínov „rok 1989“ a „študenti“ sa spravidla viaže k revolučným udalostiam novembra či decembra. Študenti činní v kľúčových okamihoch našej histórie sa však neobjavili v novembri náhodne. Predchádzajúce mesiace či roky sa formovali ich názory a postoje a rovnako sa menili aj formy odolávania vtedajšiemu režimu.

Environmentálne aktivity v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Simonetta Holešová

Činnosti v zimnej škole v prírode pre deti materskej školy sú zamerané prevažne na pohyb. Pri pohybových aktivitách sa dá veľmi dobre organizovať aj spoznávanie prírody so zameraním na zimnú prírodu a vlastnosti snehu a ľadu. Uvedené aktivity môžu byť súčasťou súčasťou plánu výchovno-vzdelávacej činnosti v škole v prírode.

Exkurzia k téme - Židovská komunita v Košiciach

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Jakub Ackerman, Liečebno-výchovné sanatórium, Košice – Ba

Prítomnosť židovskej komunity v meste Košice zanechalo výrazné stopy v kultúrno- spoločenskej, hospodárskej, aj každodennej stránke života. V Košiciach pôsobilo mnoho významných osobností židovského pôvodu a v meste sa nachádza niekoľko významných židovských pamiatok. 

Vyučovanie matematiky v špeciálnej základnej škole

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Drahoslava Vaščáková

V príspevku poskytujeme námety pre prácu so žiakmi s ťažkým mentálnym postihom v predmete matematika, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych základných školách. Zameriavame sa na vymedzenie základného pojmového aparátu edukácie detí v špeciálnej základnej škole vo variante C, charakterizujeme vyučovacie metódy a zásady a ponúkneme pracovné listy vhodné pre využitie na hodinách matematiky. 

Radosť z maličkostí – Aktivity z Hodín šťastia

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Ing. Agnesa Setničková

Vyučovanie šťastia je veľmi potrebné a aktuálne, pretože rapídne rastie počet depresívnych a vystresovaných detí na celom svete. Podľa Zdravotníckej svetovej organizácie bude depresia najväčším zdravotným problémom v roku 2020. Hlavným poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytovanie nápadov a metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách.

Stratégie rozhodovania

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Dušana Bieleszová

Škola by mala byť pre žiaka miestom, kde je mu dovolené robiť chyby a hľadať overené spôsoby, ako im predchádzať. K tomu slúžia aj rôzne spôsoby rozhodovania, pričom voľba formy rozhodovania ovplyvňuje výsledok. Cieľom vyučovacej hodiny je naučiť žiakov rôznym skupinovým stratégiám rozhodovania.

Na expedíciách za poznávaním Slovenska

Kategória: Metodika vyučovania Autor: RNDr. Mária Nogová, PhD.

Našou snahou je, aby sa učenie vlastivedy v 4. ročníku základnej školy nestalo vymenovávaním miest, pohorí riek, ktoré sa na Slovensku nachádzajú alebo vymenovaním osobností, ktoré žiakom nič nehovoria a nevedia sa s nimi stotožniť, ale stalo sa zážitkovým objavovaním prostredníctvom expedícií za zaujímavosťami. Chuť objavovať, poznávať sa môže stať životným štýlom.

Inovatívne prístupy k rozvíjaniu jazykovej a literárnej gramotnosti žiakov v ŠKD

Kategória: Metodika vyučovania Autor: doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.

Na Pedagogickej fakulte UMB sa v bakalárskom štúdiu Predškolská a elementárna pedagogika pripravujú odborníci na profesiu vychovávateľov v školských kluboch detí (ďalej len "ŠKD"). Cieľom ŠKD je nadväzovať na rozvíjanie kompetencií žiakov príslušnej základnej školy. Ide o kompetencie učiť sa učiť, komunikačné, sociálne, pracovné, občianske a kultúrne kompetencie. Keďže všetky menované kompetencie súvisia s jazykovou a literárnou gramotnosťou žiakov, budúci vychovávatelia potrebujú získať didaktické kompetencie na jej rozvíjanie. 

Edukační projekt - Time-manažment a autokoučink

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Doc. Markéta Švamberk Šauerová, PhD.

Při realizaci edukačního projektu je velmi důležité, aby pedagog dobře žákům vysvětlil smysl a cíl projektu a věnoval pečlivou pozornost průběžnému poskytování reflexe žáků ve skupině i vlastní sebereflexi každého z nich. Edukační projekt má několik částí, které lze realizovat jako celek i jako samostatné části. Každé části je věnován samostatný úsek textu. Záleží na časových možnostech učitele i jeho zkušenostech s vybranými aktivitami, případně ochotě věnovat se hlouběji metodám, s nimiž příliš zkušenost nemá (v tomto směru je nezbytné, aby učitel metody na sobě pečlivě ozkoušel, případně s technikami pracoval ve spolupráci s kolegy).

Motivačná rola učiteľa v procese edukácie

Kategória: Metodika vyučovania Autor: prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

Písanie o motivácii je v podstate vďačná téma, pretože motivácia je v pedagogicko-psychologickej literatúre opísaná z mnohých aspektov a autor má skôr problém z nespočetného množstva pohľadov „vylúpnuť“ niečo skutočne zásadné a aj nové. Pravda, pri písaní ide o oveľa viac a zrejme každý autor sa snaží o to, aby svojim príspevkom prispel jednak k šíreniu poznania a jednak, aby provokoval k hľadaniu možností skvalitňovania edukácie. 

Príklady z praxe - VLASTIVEDA - Milujeme Slovensko

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Ivana Pikálková

Cieľom hodiny bolo podnecovať, motivovať žiakov rozprávať sa o danej téme. Žiaci poznávajú Slovensko, región, orientujú sa v kraji pomocou svetových strán, pracujú s mapou, učia sa určovať rieky, pohoria, nížiny, učia sa čítať mapu, objavujú časti regiónov hravou formou a zážitkovým učením. Žiaci pracujú v skupinách, dokážu spolupracovať chlapci s dievčatami, úlohy si rozdelia. Výhodou skupinovej práce je, že priestor dostanú aj tí menej priebojní žiaci. Ponúkame ukážku aktivít z vyučovacej hodiny vo fotografiách. 

Pozitívne a negatívne emócie

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: uvedomiť si prežívanie rôznych emócií, trénovať schopnosť predvídania emócií aj reagovania na ne, vedieť rozlíšiť pozitívne emócie od negatívnych a v určitých emóciách vedieť identifikvoať príčiny, prejavy aj rôzne možnosti pomoci. Aktivitu je možné využiť na hodinách etickej výchovy, občianskej výchovy, náuky o spoločnosti a v ďalších predmetoch výchovného charakteru. 

Hodina šťastia - príklad aktivity - Starostlivosť o vzťahy

Kategória: Metodika vyučovania Autor: PaedDr. Ildikó Balázsová

Poslaním vyučovacích hodín šťastia je poskytnutie metodickej pomoci k rozvíjaniu schopnosti prežívať šťastie u detí v materských, základných a stredných školách, ktorá je budovaná na základe výsledkov pozitívnej psychológie. Človek je tvor spoločenský. Môže mať z materiálneho hľadiska všetko, ale ak sa nemá s kým podeliť o svoje radosti, či starosti, o svoje úspechy, či trápenia, nemá vlastne nič. Potrebuje rodinu, blízkych, priateľov.

Matematika a kariérové sprevádzanie

Kategória: Metodika vyučovania Autor: Ing. Beáta Ľubová

Diskusia patrí medzi dialogické metódy, ktoré aktivizujú žiaka a rozvíjajú jeho myslenie. Správne vedenou diskusiou aktivizujeme kognitívne procesy, žiak je v centre riešenia problémovej úlohy, hľadá súvislosti, vzťahy a nachádza nové fakty. Princípom týchto metód je dialóg medzi učiteľom a žiakom. Učiteľ kladie otázky a žiak hľadá odpovede. Žiak formuluje logické úsudky, dochádza k rozvoju jeho kombinačného a abstraktného myslenia a k prejavom vlastnej osobnosti žiaka. Zvyšuje sa úroveň komunikačných a sociálnych kompetencií žiaka.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk