Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 6/2021

Kategória: Aktuality

Na pleciach obrov

„Ak som dovidel ďalej ako ostatní, tak preto, lebo som stál na pleciach obrov.“ Isaac Newton

Vidieť za horizont dnešnej doby je v školskom prostredí viac ako potrebné. Nevyhnutnou podmienkou „videnia“ sú však informácie. Vedieť sa v nich zorientovať, mať možnosť priložiť ruku k spoločnému dielu, dôverovať lídrom škôl a školských zariadení, cítiť rešpekt, uznanie - to všetko tvorí predpoklad prijatia zmien. Informácie, ktoré môžu inšpirovať, upokojiť, ktoré nám môžu pomôcť zorientovať sa v spleti potrieb a záujmov, ponúkame aj v 6. čísle časopisu Didaktika.

Didaktika č. 6

Nad významom a kvalitnou prípravou učiteľa na vyučovanie sa zamýšľa Erich Petlák. Pripomína triádu kľúčových otázok, ktoré sú podstatou prípravy -Čo chcem, aby sa žiaci naučili?Aké vyučovacie a učebné činnosti budem využívať?Ako skontrolujem, či žiaci učivu porozumeli a ako sa ho naučili?

Príspevok Jany Šošovičkovej s názvom Digitálna transformácia školy – aplikovanie témy z praxe vedúceho zamestnanca je doplnením článku s názvom Osobný rozvoj lídra v kontexte digitálnej transformácie školy v časopise Manažment školy v praxi č. 10/2021. Príspevok vychádza z rozboru charakteristických znakov školy digitálnej excelencie.

Silvia Hvozdíková sa venuje intervenčným technikám, ktoré možno využívať pri žiakoch s poruchami pozornosti. V príspevku venuje pozornosť týmto otázkam - Ktoré oblasti vzdelávania považujú odborníci za najproblematickejšie vo vzťahu k žiakom, ktorých mnohí považujú za žiakov s poruchou pozornosti? Aké sú možnosti intervencie priamo vo vyučovacom procese? Aké sú možné alternatívne prístupy k týmto žiakom?

Štyri rozmery vzdelávania ako východisko pri tvorbe kurikula je názov príspevku Márie Ganajovej a Mariána Kireša. V článku upozorňujú na to, že za základné rozmery kurikula sú považované vedomosti, zručnosti, charakter a meta-učenie. Jednotlivé oblasti treba cielene implementovať v rámci modelových vzdelávacích programov.

Lukáš Srnka v článku Manažérska etika – model etického rozhodovania vedúceho zamestnanca poukazuje na dôležitosť manažérskej etiky vo vzťahu k zodpovednosti vedúceho zamestnanca (riaditeľa, zástupcu riaditeľa, vedúceho metodického orgánu školy), ku kreovaniu jeho vlastnej osobnosti, vo vzťahu k organizácii, v ktorej pôsobí a k jej zamestnancom.

Intelektuálnym a mravným cnostiam sa venuje Martina Kosturková. Pripomína, že už dlhšiu dobu si uvedomujeme trendy, ktoré neprospievajú ani spoločnosti, ani jedincovi: kríza hodnôt, úpadok morálky, individualizmus, nespravodlivosť, egocentrizmus, podvody, klamstvá, manipulácie a pod. V posledných rokoch sa však aj na Slovensku začali objavovať práce, ktoré hovoria o obrate k etike cnosti.

V rubrike Príklady dobrej praxe nás Soňa Koreňová prevedie rozdielmi medzi spätnou väzbou a reflexiou. Autorka pripomína, že pri spätnej väzbe sa kladie dôraz na subjektívne vnímanie správania človeka, pri reflexii dbáme na použitie otvorených otázok, na ktoré si druhý človek hľadá odpovede skôr sám.

V akomkoľvek pracovnom prostredí platí, že naplnenie očakávaní je rozhodujúce pre pokračovanie vzťahu. Dôležité je ich pomenovanie, ale aj priebežné prehodnocovanie. Ak príde k prerušeniu komunikácie nastane ohrozenie vzájomného pochopenia a rastie frustrácia. V pozícii vedúcich zamestnancov potrebujeme vnímať a reflektovať stupeň vyrovnávania sa s nesplnenými očakávaniami a pandémia ich mohla priniesť veľa. Náš záujem môže byť jazýčkom na miske váh udržania si kvalitného zamestnanca.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 6/2021 a Eshop - odborný časopis Didaktika - tlačená verzia


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov