Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 92022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

„Duša sa zafarbí farbou svojich myšlienok.“ Marcus Aurelius 

Akými myšlienkami sa zamestnávame? Ktoré podnety prevládajú? Vieme ponúknuť preladenie tým, ktorí to potrebujú? Vieme prinášať aj v náročných časoch radosť, pokoj a nádej? V akej miere nás uviaznutie v záplave negatívnych správ pohltí? Odpovede aj na tieto otázky potrebujeme hľadať v sebareflexii. Farba našich myšlienok nám predurčí nálady, sny, mieru stresu, ale aj vyhorenie, ak negatívnych správ je viac ako zvládneme. Farebnosť myšlienok je dôležitá. Farebnosť tém, rubrík, príspevkov a autorov ponúkame aj v časopise Manažment školy v praxi.

Zdenka Matulová Juríková v príspevku s názvom Financovanie profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov ponúka pohľad na profesijný rozvoj zamestnancov z finančného hľadiska.

Tomáš Buzinger tému dopĺňa v podmienkach tej časti novely zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá reflektuje oblasť ich vzdelávania.

Ingrid Konečná Veverková sa v článku v rubrike Kontrola zamerala na elektronický výkon základnej finančnej kontroly, ktorý súvisí s elektronizáciou verejnej správy a tiež s digitalizáciou účtovníctva, a ktorej cieľom je zefektívnenie výkonu základnej finančnej kontroly.

O dôležitosti emocionálnej a vzťahovej inteligencie v riadiacom procese nemožno pochybovať. Tatiana Soroková v príspevku píše: Racionalita, obratnosť, bdelosť a ohľaduplnosť, ktorú prejavujeme vo svojom správaní voči ostatným ľuďom, je schopnosť navodiť v druhom dojem, že vaša osobná komunikácia a spolupráca prebiehajú úspešne a profesionálna interakcia zapadá do mozaiky finálneho poslania školy.“

Ingrid Emmerová sa venuje prevencii v článku s názvom Vybrané zdravotné riziká online prostredia a možnosti prevencie. Upozorňuje, že efektívna prevencia je sústavná, dlhodobá, cielená a plánovaná činnosť.

Jaroslava Hauptmanová ponúka prípadovú štúdiu zameranú na riešenie konfliktu na pôde školy. Analyzuje sporné vety v konflikte z pohľadu aktívneho počúvania, sebareflexie v problémovej situácii, opisu problémového javu, analýzy z hľadiska príčiny, cieľa a navrhuje riešenie konkrétnej situácie.

Kompetencie zriaďovateľa voči riaditeľovi školy upravuje zákon č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Aké sú pozitíva ale aj negatíva vzťahu riaditeľ školy, resp. školského zariadenia a ich zriaďovateľ, opisujú absolventi funkčného vzdelávania v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave prostredníctvom príspevku, ktorý spracovala Elena Skalská.

Adam Bielesz sa v príspevku z rubriky „Z histórie školstva“ venuje Petrovi Vajcikovi, povojnovému profesorovi a historikovi školstva, ktorý sa narodil v apríli 1902.

Farba našich myšlienok nám vie vyčariť úsmev na tvári najmä pri spomienkach - keď sme o trochu viac času venovali žiakovi, ktorý pri nás vyrástol; keď nás kolega úsmevom odmenil za ochotu vypočuť si jeho príbeh; keď výhra v projekte bola odmenou za vynaloženú snahu; keď k nám bežalo školské dieťa a nečakane nás objalo. Doprajme farbu našim myšlienkam!

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOROdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov