Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 2/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Korene ideálov

 „Skúsenosti, ktoré by sme my dospelí mali posúvať mladým, neznejú: „Život už s vašimi ideálmi zatočí!“, ale „Pevne zapustite korene do svojich ideálov, aby vám ich život nedokázal vziať!“ Albert Schweitzer

Mať ideály a tešiť sa na ich napĺňanie, ide ruka v ruke s odvahou prekonávať prekážky. Je správne vidieť v nich príležitosti, ktoré sa stávajú hybnou silou zmien. Aj v školstve ich potrebujeme vidieť dnes, zajtra, o rok a s každou novou generáciou detí potrebujeme byť všímaví k tomu, s čím prichádzajú, a kam smerujú. Ideálom ostávame verní aj v 2. čísle časopisu Didaktika. Ponúkame v ňom stále aktuálne témy.

Hĺbkové učenie a vyučovanie je jednou z inovatívnych koncepcií vyučovania. Je to vyučovanie, ktoré vťahuje žiaka do uvedomelého a tvorivého vzdelávania. Téme sa venuje Erich Petlák. Pripomína, že priamy prenos informácií z učiteľa na žiakov je už dávno prekonaný, treba preferovať také vyučovanie, ktoré dáva priestor aktivite žiakov pri získavaní nových vedomostí.

Zdenka Gadušová, Mária Horníčková a Eva Stranovská v druhej časti príspevku s názvom „Metodika čítania s porozumením v cudzojazyčnej edukácii (2.) - aplikačná časť“ analyzujú aplikáciu intervenčného programu do vyučovania čítania s porozumením, pričom sa koncentrujú na využitie pedagogickej intervencie v rámci edukačného procesu čítania s porozumením na príklade nemeckého jazyka.

Didaktickej hre ako súčasti primárnej matematickej edukácie sa venuje Michal Pankevič. V anotácii zdôrazňuje, že postupný prechod od socializácie k personalizácii smeruje k hľadaniu konkrétnych postupov, ktoré by boli efektívne z hľadiska komplexnosti rozvoja osobnosti žiaka. Rozvíja sa predovšetkým zámerným navodzovaním aktivity žiakov cez úlohy tvorivého charakteru, riešením problémov, využívaním takých metód, foriem a prostriedkov, ktoré nedovoľujú tvoriť myšlienkové stereotypy.

Intelektuálna pokora podľa súčasných psychológov je cnosť, ktorá môže zmeniť svet. Považuje sa za osobnostnú črtu, dispozíciu, súbor sebaregulačných návykov či absenciu intelektuálnych nerestí. Téme sa venuje Martina Kosturková.

Realizácii preventívneho programu na podporu pozitívnej klímy v triede sa venuje Monika Homolová. V príspevku prezentuje autorský preventívny program, ktorý bol realizovaný v prostredí prvého stupňa základnej školy. Jeho cieľom je zlepšenie pozitívnej klímy triedy a predchádzanie vzniku problémového správania.

Inovačné vzdelávanie „Mediácia – využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov“, ktoré úspešne absolvovali pedagogickí zamestnanci Spojenej školy F. Rákócziho z Kráľovského Chlmca v Centre ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, priniesol množstvo zaujímavých aktivít.

Rizikám, hrozbám a informačno-komunikačným technológiám sa venujú Katarína Vanková a Gabriela Henželová v pokračovaní príspevku zameranom na interpretáciu záverov výskumu, ktorý k tejto téme realizovali.

Elena Skalská a Soňa Koreňová v článku zameranom na funkčné vzdelávanie píšu o procese zefektívňovania práce vedúceho zamestnanca. Upozorňujú, že časový manažment si vyžaduje disciplínu, ktorá stojí veľa úsilia. Ak sa necítime dobre a vieme, že náš výkon nie je najlepší, upravme podľa toho svoju prácu a načerpajme novú energiu.

Nadväzujúc na slová autoriek, novú energiu potrebujeme neustále, najmä pre zvládanie náročných životných výziev, ktorých, zdá sa, je viac ako dosť.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

Didaktika č. 2/2022 a Eshop - odborný časopis Didaktika


/redakcia/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk