Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi č. 9/2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Chyba ako lekcia

„Moje najväčšie chyby boli mojou najväčšou lekciou. Nič sa nenaučíš, keď všetko ide perfektne.“ Olivia Newton-John

Chyby ako životné lekcie. Kto z nás ich neurobil? Boli signálom potreby zmeny, priestorom pre sebareflexiu, miestom silnejších emócií, ale aj sebapoznania. Chyba je aj dôležitým diagnostickým nástrojom. Umožňuje nám vnímať osobnosť žiaka, jeho temperament, potenciál, životnú cestu. V prípade vedúcich zamestnancov je chyba našich kolegov priestorom pre otvorenie dôležitých tém, vyjasňovanie si záujmov, očakávaní. Kvalitná práca s chybou pomáha zmierňovať dôsledky napätia a formuje tak nielen osobnosť žiakov, ale aj nás, pedagógov. Svojou mierou k zlepšeniu práce s chybou môžu pomôcť aj príspevky našich odborníkov v časopise Manažment školy v praxi.

Manažment školy v praxi č. 9/2022

Školám a školským zariadeniam zaradeným do siete patria nielen práva, ale aj povinnosti zakotvené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Činnosť škôl a školských zariadení je regulovaná, štát ju prostredníctvom príslušných orgánov kontroluje. Kontrolnej činnosti v školách a školských zariadeniach sa venuje Matej Drotár.

Marián Varga v príspevku s názvom „Odchod pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do dôchodku“ píše o vyplácaní odstupného a odchodného, informuje o uzatvorení nového pracovného pomeru po dovŕšení 65 rokov veku a ponúka aj odpovede na najčastejšie otázky z praxe vedúcich zamestnancov v školstve.

Článok Viktora Križa a Vladimíra Dočkala reaguje na legislatívny zmätok, ktorý panuje v praxi úpravy dochádzky žiakov z rôznych dôvodov počas povinnej školskej dochádzky. Druhá časť článku "Možnosti individuálnej upravy dochádzky žiaka do školy“ objasňuje druhé dve oblasti individuálneho vzdelávacieho programu a učebného plánu.

Kariérová výchova má svoje miesto aj v predprimárnom vzdelávaní. Jej dôležitosť vysvetlí Martina Sajková. Ponúka príklady socio-emocionálnych zručností, ktoré sú nevyhnutné pre základy rozvoja ďalších kompetencií v budúcom profesionálnom živote. Článok „Kariérová výchova v predprimárnom vzdelávaní“ približuje, ako sú tieto zručnosti vzájomne prepojené, a prečo treba s nimi začať už v predprimárnom veku detí.

Medzi aktuálne výzvy školskej prevencie patrí aj bezpečnosť školského prostredia. Problematika rizikového a problémového správania žiakov je akcentovaná vo viacerých slovenských i európskych dokumentoch, je tiež obsahom slovenskej legislatívy. Téme sa venuje Ingrid Emmerová.

Za významný činiteľ ovplyvňujúci fenomény, akými sú napr. pracovný výkon, vzťahy medzi pracovníkmi, vzťahy medzi podriadenými a nadriadenými, tvorivosť a následne aj kvalitu života vôbec, možno považovať aj pracovnú klímu. Elena Skalská v rubrike „Funkčné vzdelávanie“ opíše pohľady frekventantov vzdelávania na klímu v škole a možnosti jej zlepšenia.

Skupinová dynamika predstavuje komplexné dianie v skupine. Vzniká a utvára sa začiatkom existencie skupiny. Pri počiatočnom formovaní sa skupina profiluje, jednotlivci v nej prijímajú pozície, kreuje sa smerovanie skupiny, jej charakteristické črty a odlišnosti od iných skupín. Tatiana Soroková sa venuje skupinovej dynamike a transakčnej analýze ako potenciálu pomoci vo fungovaní skupiny.

Hoci nemal ani 20 rokov, zapojil sa aj do príprav najvýznamnejšej akcie protifašistického odboja na Slovensku, do Slovenského národného povstania. Reč je o Mirkovi Nešporovi, študentovi, ktorý bol jednou z najtragickejších obetí ľudáckeho režimu. Téme sa venuje Adam Bielesz.

Chyba v úvahe, chyba v hodnotení, chyba v kritickom myslení môže zamrzieť, ale rovnako tak môže byť životnou lekciou, ktorá nás posunie vpred a umožní nám vnímať potrebu zmeny a hľadať cestu k nej.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOROdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov