Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Manažment školy v praxi 1/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Mapa vnútorných hodnôt

V jednej zo záverečných prác funkčného vzdelávania v module „Sebariadenie a manažérska etika“ boli napísané tieto múdre vety: „...ide o to, ako keby vytvoriť si mapu vnútorných hodnôt. Tú môžeme spočiatku vnímať ako neprehľadnú, nebudeme sa v nej vedieť vždy orientovať. Táto mapa má však veľkú navigačnú hodnotu. Pomôže nám dostať sa na konkrétne miesta alebo vyhnúť sa tým nebezpečným.“ Nájsť si čas na reflexiu hodnôt má význam aj v roku 2023. Zvlášť, ak je našou úlohou vedenie tímu. Pomocnú roku pri navigácii vieme poskytnúť aj prostredníctvom článkov v časopise Manažment školy v praxi. 

Zdenka Matulová Juríková v príspevku z oblasti legislatívy sumarizuje zmeny roku 2022 v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Venuje sa téme pracovnej činnosti, nadčasov, vzdelávania, bezúhonnosti, mlčanlivosti. V článku informuje aj o kariérovom stupni, špecializovanej činnosti a profesijnom rozvoji.

„Dôležitým aspektom pracovného pomeru ako zmluvného vzťahu je aj skutočnosť, že dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán, t. j. zamestnanca a zamestnávateľa“, píše ­Matej Drotár v článku o vzniku pracovného pomeru v školách.

Ivana Gerdová v článku o povinnej školskej dochádzke oboznamuje čitateľa s nástupom detí do školy. Pripomína, že od plnenia povinnej školskej dochádzky nie je možné nikoho oslobodiť a upozorňuje, že k potrebe zohľadňovania primeraných úprav vo vzťahu ku vzdelávaniu detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré by sa mali diať vždy na základe individuálneho posúdenia konkrétneho prípadu, sa vyjadril aj Najvyšší súd Slovenskej republiky vo svojom rozsudku.

Vytváraním personálnej stratégie školy riaditelia napĺňajú víziu školy a dotvárajú ľudské zdroje s dôrazom na potreby realizácie školského vzdelávacieho programu. Stávajú sa významným aktivátorom pri vytváraní dobrých vzťahov v kolektíve. Tím má vynikať v profesionalite, nie v špecifikácii rozdielnosti jednotlivých členov tímu. Proces tvorby a formovania efektívneho tímu v podmienkach súkromných stredných škôl opisuje Jaroslav Lavko.

V prvej časti príspevku v Manažmente školy v praxi č. 12/2022 sme sa venovali procesom inovácií školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu v súlade s novými trendami vzdelávania, pedagogiky a pedagogickej psychológie. V druhej časti ponúka Elena Skalská vybrané odpovede k inovácií školského vzdelávacieho programu, resp. výchovného programu.

Michal Pankevič analyzuje podstatu a funkciu komunikácie, jej triedenie a ponúka niekoľko metód podporujúcich komunikačný proces a dodržiavanie pravidiel efektívnej komunikácie. V každej organizácii je komunikácia rozhodujúcim činiteľom jej efektívneho riadenia, zahŕňa prijímanie aj odosielanie informácií. Pre účel riadenia organizácie je dôležité, aby sa upriamila pozornosť na to, ako čo najefektívnejšie vykonať každú úlohu.

Uhoľné prázdniny z januára roku 1979 ostali v pamäti mnohých ľudí. Predĺženie uhoľných prázdnin zmenilo i harmonogram školského roka. Jarné prázdniny sa zrušili úplne. Prvý polrok sa skončil až 16. februára 1979. ­Ďalšie pokyny sa týkali priebehu výuky. O mimoriadnych školských prázdninách v roku 1978 píše Adam Bielesz.

Nájsť si čas na reflexiu hodnôt má význam aj v roku 2023. Tak nech nám nový rok prinesie čo najviac príležitostí zastaviť sa, vychutnať si okamih, prípadne prečítať si článok v časopise Manažment školy v praxiDidaktika alebo na portáli direktor.sk.

/redakcia/, 10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTORManažment školy v praxi - tlačená verziaOdpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk