Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Aktuálne - Didaktika č. 2/2024

Kategória: Aktuality

Kľúčové slová

Kľúčové slová zohrávajú dôležitú úlohu pri získavaní relevantného obsahu v rámci digitálneho priestoru, a to najmä vo vyhľadávaní príspevkov na internete. Tieto slová pomáhajú užívateľom navigovať ich k informáciám, ktoré sú pre nich relevantné. Kľúčové slová však nie sú len technickou záležitosťou, ale aj prostriedkom komunikácie, ktorý ju zlepšuje. V tomto kontexte je namieste otázka: Ktoré kľúčové slová by nemali chýbať v slovníku vedúcich metodických orgánov škôl? Určite je to slovo „spolupráca“. Jej podstatou je podpora vytvárania tímovej atmosféry a synergických vzťahov medzi kolegami. Ďalej je to „inovácia“, teda podpora nových nápadov, riešení a prístupov k výučbe, ale aj slovo „vzdelávanie“, ktoré sa týka osobného a profesijného rozvoja ľudí v tíme. Nevyhnutná je aj „dôvera“, pretože je súčasťou poskytovania mentálnej, emocionálnej a profesionálnej podpory kolegov. Pomocou na tejto ceste manažovania tímu predmetových komisií, metodických združení, školských podporných tímov, ale aj vedúcich výchov môžu byť príspevky odborníkov v 2. čísle časopisu Didaktika.

Rodičovské práva a povinnosti vo vzťahu k škole - WEBINÁR - 18. 4. (online)

Erich Petlák v článku pripomína, že inovácie sú cestou k zvyšovaniu kvality edukácie. Zároveň zdôrazňuje, že kvalita a vedomostí žiakov nezávisia len od vyučovacích metód alebo koncepcie, ale aj od angažovanosti učiteľa na procese inovácie.

Skupinové aktivity s využitím umelej inteligencie predstaví Adrián Hudák. Tvorba skupinových týchto aktivít prináša nové možnosti a interaktívne prostredie pre formovanie kritického myslenia a predstavivosti žiakov.

Kristína Bielčíková a Barbora Sender sa venujú artefiletike, ktorá pomáha rozvíjať sebaúctu, empatiu, regulovať emócie a získavať dôveru vo svoje vlastné schopnosti aj žiakom so znevýhodneniami. Upevňuje ich silné stránky a pomáha odbúravať stres.

Využívaniu literárnych žánrov v materskej škole sa v pokračovaní príspevku venuje Beáta Pošteková. V prvej časti príspevku uverejneného v Didaktike 1/2024 sa autorka zamerala na legendu a povesť. V druhej časti ponúka aktivity na riekanku, detektívny román a rozprávku.

Michal Pankevič poskytne informácie o interpretácii projektívnej kresby postavy. Ide o metódu, ktorá skúsenému odborníkovi môže poskytnúť cenné informácie, hypotézy a podnety k úvahám o perspektívach dieťaťa.

Gabriela Zábušková v rubrike „Vychovávateľ“ ponúka sprievodcu tvorbou výchovného programu školského klubu detí. Článok je pokračovaním príspevku v Didaktike 6/2023. Ambíciou autorky nie je vytvoriť metodický návod, ale poskytnúť informácie a odporúčania, motivovať vychovávateľov, aby riešili otázky výchovného programu ako spolupracujúce tímy, zdieľali najlepšie pedagogické skúsenosti a spoluvytvárali profesijné spoločenstvo.

Katarína Vanková píše o koreňoch zážitkovej pedagogiky. Pripomína, že s myšlienkou zážitkového vzdelávania sa pohrával aj John Dewey, ktorý kritizoval klasické bifľovanie a zdôrazňoval nutnosť zapojenia osobných zážitkov a vlastných skúseností.

Hlavným cieľom príspevku Veroniky Michvocíkovej je priblížiť pohľad vysokoškolských pedagógov na využívanie informačných a komunikačných technológií v online priestore v edukačnom procese a navrhnúť odporúčania pre realizáciu efektívnej pedagogickej komunikácie v online priestore.

Milí naši čitatelia, kolegovia, kľúčové slová, ktoré v komunikácii používame, môžu pomôcť zlepšiť atmosféru dôvery a rešpektu a posilniť efektivitu a súdržnosť tímu. Ktoré kľúčové slová potrebujeme k efektívnej práci? Sú súčasťou našej komunikačnej výbavy aj vo vzťahu k tímu, ktorý vedieme?

/redakcia/

PRODUKTY PORTÁLU DIREKTOR, tlačená verzia časopisu Didaktika

10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov