Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové vyhlášky a zmeny vyhlášok v roku 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Vyberáme z časopisu Manažment školy v praxi č. 5/2022

Rok 2022 ponúkol legislatívne zmeny v školstve. Prehľad najvýznamnejších zmien, ktoré priniesli novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, novela zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z., sme uverejnili v časopise Manažment školy v praxi a na stránkach portálu direktor.sk. V článku ponúkame aj nové vyhlášky a zmeny už existujúcich vyhlášok v roku 2022.

V príspevku ponúkame nové vyhlášky uverejnené v Zbierke zákonov v roku 2022, resp. na konci roka 2021 s účinnosťou od 1. januára 2022 a neskôr. Prinášame aj zmeny existujúcich vyhlášok, ktorých podrobná analýza sa nachádza na stránkach portálu direktor.sk v časti Riadenie školy – Školská legislatíva – ZMENY január – február 2022 a ZMENY marec – apríl 2022.

Vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách

Predpis účinný: 1. 1. 2022.

Cieľom je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zmena sa týka používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.[1]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-527-2021-z-z.p-548.html.

Vyhláška č. 541/2021 o materskej škole

Predpis účinný: 1. 1. 2022.

Cieľom vyhlášky je úprava ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhláška upravuje podmienky a pravidlá organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti v nadväznosti na kompetencie zriaďovateľa týkajúce sa prevádzky materskej školy upravené v § 150a zákona č. 245/2008 Z. z., riadenia materskej školy, zabezpečenia výchovno-vzdelávacej činnosti a individuálneho vzdelávania v rámci povinného predprimárneho vzdelávania.[2]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-541-2021-z-z.p-526.html.

Vyhláška č. 21/2022 o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii

Predpis účinný: 1. 2. 2022

Vyhláškaznižuje administratívnu záťaž škôl a školských zariadení, ustanovení v nadväznosti na schválenie zákona č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sprehľadňuje a zjednodušuje problematiku vedenia pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, pričom sa z príslušných vyhlášok napr. o materskej škole, základnej škole, strednej škole, základnej umeleckej škole, jazykovej škole, vypúšťajú príslušné ustanovenia o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii vedenej v týchto školách, pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie, rozsahu pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne.[3]

Novelizovaný: 15. 3. 2022

Vyhláška č. 68/2022 Z. z. mení a dopĺňa vyhlášku č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii. Upravuje rozsah pedagogickej dokumentácie detí alebo so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami súvzťažne k príslušnej kategórii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a formy ich vzdelávania.[4]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-21-2022-z-z.p-535.html

Vyhláška č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Predpis účinný: 1. 2. 2022.

Cieľom je sprehľadniť organizáciu výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD, CVČ a ŠI vydaním samostatnej vyhlášky o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, ktorá nahradí vyhlášku č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte a vyhlášku č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe. Vyhláška ustanovuje spôsob výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD podľa výchovného programu tak, aby boli zahrnuté a vyvážené všetky činnosti zabezpečujúce osobnostný a sociálny rozvoj detí, vymedzuje zodpovednosť pedagogických zamestnancov za výchovno-vzdelávací proces v ŠKD, ako aj pri prechode detí do oddelení ŠKD v rámci školy a mimo školy. Vymedzuje časový režim výchovno-vzdelávacej činnosti tak, aby ju mohol poskytovať v ranných aj v popoludňajších hodinách. Ak je potreba a záujem zákonných zástupcov, prevádzka je rozšírená aj počas školských prázdnin v čase určenom zriaďovateľom. Ustanovuje spôsoby organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ a jeho ďalšie činnosti. Vyhláška vymedzuje poradné orgány riaditeľa, ktorými sú pedagogická rada a na prerokúvanie pedagogicko-didaktických otázok výchovno-vzdelávacej činnosti je zriadené v metodické združenie. Predmetom poradného orgánu je posudzovanie skutočností, ktorých závažnosť si vyžaduje kolektívne posúdenie. Vzhľadom na charakter činnosti, výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú vychovávatelia, ďalší zamestnanci a mládežnícki dobrovoľníci. Vyhláška upravuje výchovno-vzdelávaciu činnosť školského internátu pri príprave žiakov na vyučovanie, motivácií k sebavzdelávaniu a osobnému rozvoju, trávení voľného času, oddychu a relaxácií a spôsob výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorý sa organizuje vo výchovných skupinách. Výchovný program vytvára priestor na rôzne voľnočasové aktivity zamerané na neformálne vzdelávanie. Určujú sa pravidlá personálneho zabezpečenia prevádzky a vnútorného režimu internátu, počas výchovno-vzdelávacej činnosti v internáte alebo aktivitách organizovaných mimo internátu (súťaže, exkurzie, výlety a pod.) v dobe odpočinku a počas dní pracovného voľna alebo pokoja.[5]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-22-2022-z-z.p-533.html

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

Predpis účinný: 1. 1. 2023

Vyhláška upravuje podrobnosti o činnosti a vnútornej organizácii zariadení poradenstva a prevencie, ktorými sú centrá poradenstva a prevencie a špecializované centrá poradenstva a prevencie. V nadväznosti na príslušné splnomocňovacie ustanovenie zákona č. 245/2008 Z. z. určuje najmä územnú pôsobnosť zariadení poradenstva a prevencie, administratívne postupy súvisiace s poskytovaním odborných činností, ako aj podrobnosti o možnosti vnútorného členenia zariadení poradenstva a prevencie, o personálnom obsadení zariadení poradenstva a prevencie a o zameraní špecializovaných centier poradenstva a prevencie. Vyhláškou sa zruší vyhláška č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.[6]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-24-2022-z-z.p-534.html.

Zmena vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole

Novelizovaný: 1. 1. 2022.

Vyhláška č. 525/2021 Z. z. mení a dopĺňa vyhlášku č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. Vyhláška najmä vypúšťa obligatórnu povinnosť zriaďovať predmetové komisie ako poradné orgány riaditeľa školy, vydávanie školského poriadku na zabezpečenie spôsobu organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, obligatórna povinnosť vypracúvať plán činnosti predmetových komisií, ustanovenie týkajúce sa vydávania odpisu vysvedčenia a jeho náležitostí. Vyhláška skracuje lehotu na požiadanie o preskúšanie v prípade pochybností o správnosti klasifikácie zo siedmych dní na tri pracovné dni odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo odo dňa vydania vysvedčenia. Vyhláška ustanovuje vydanie výpisu hodnotenia v posledný vyučovací deň prvého polroka a vydanie vysvedčenia v posledný vyučovací deň školského roka.[7]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-324-2008-z-z.p-215.html.

Zmena vyhlášky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach

Novelizovaný: 1. 1. 2022.

Vyhláška č. 542/2021 Z. z. mení a dopĺňa vyhlášku č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych výchovných zariadeniach. Vyhláška zosúlaďujú ustanovenia so znením zákona č. 245/2008 Z. z. účinnom od 1. januára 2022, vymedzuje špeciálne výchovné zariadenia, ktoré podľa § 122 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. vykonávajú diagnostiku pred prijatím dieťaťa do reedukačného centra.[8]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-323-2008-z-z.p-23.html.

Zmena vyhlášky č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Novelizovaný: 1. 2. 2022.

Vyhláška č. 526/2021 Z. z. mení vyhlášku č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Cieľom je znížiť administratívnu záťaž pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení a to vypustením náležitosti správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, ktorou je informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené. V § 2 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené“.[9]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-435-2020-z-z.p-509.html.

Zmena vyhlášky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

Novelizovaný: 1. 2. 2022.

Vyhláška č. 23/2022 Z. z. mení a dopĺňa vyhlášku č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov. Vyhláškazosúlaďuje niektoré jej ustanovenia so zákonom č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vyhláška dopĺňa a precizuje niektoré podrobnosti, ktoré v účinnom znení absentujú.[10]

Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-322-2008-z-z.p-22.html.Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov