Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ZMENY január - február 2022

ZMENY k 1. 1. 2022 - Vyhláška o edukačných publikáciách N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudla účinnosť aj vyhláška č. 527/2021 Z. z. o edukačných publikáciách. Zmena sa týkala používania edukačných publikácií pre všetky druhy škôl a spôsobu a výšky náhrady za ich stratu, zničenie alebo poškodenie.

ZMENY k 1.1. 2022 - Novela školského zákona N

Autor/i: -

19. novembra bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a d...

ZMENY - február 2022 - Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie N

Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

ZMENY k 1. 1. 2022 - Zmena pri vykazovaní nadčasovej práce N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

1. januára 2022 došlo k zmene pri vykazovaní nadčasovej práce. Ak pedagogický zamestnanec absolvuje lekárske vyšetrenie celý deň, v danom týždni sa mu nevykáže nadčasová hodina (hodina, ktorá je nad základný úväzok)? Môže mať v danom  tento pedago...

ZMENY k 1. 1. 2022 - Nadčasové hodiny - oprava odpovede N

Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Učiteľka 1. stupňa ZŠ týždenne vyučuje 25 hodín, z toho má 23 hodín základný úväzok a 2 nadčasové hodiny v piatok. V utorok si zoberie náhradné voľno, v stredu dovolenku. V piatok je v škole, čiže odučí 5 hodín podľa rozvrhu hodín, z toho 2 nadčas...

ZMENY k 1. 1. 2022 - Aktualizačné vzdelávanie v školskom roku 2022/2023 N

Autor/i: -

V prechodných ustanoveniach k úpravám účinným od 1. januára 2022  § 90 d) zákona č. 138/2019 Z. z. prináša povinný obsah aktualizačného vzdelávania v školskom roku 2022/2023.

ZMENY k 1. 1. 2022 - Rozsah poskytovania programu inovačného vzdelávania N

Autor/i: -

1. januára 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa me...

ZMENY - február 2022 - Vyhláška č. 23/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o špeciálnych školách N

Autor/i: -

1. februára nadobudla účinnosť vyhláška č. 23/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov.

ZMENY február 2022 - Vyhláška č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach N

Autor/i: -

1. februára 2022 nadobúda účinnosť vyhláška č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach.  Vyhláška ruší vyhlášku č. 236/2009 Z. z. o školskom internáte a vyhlášku č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záuj...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.