Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dôležité termíny v novom školskom roku

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Ponúkame prehľad dôležitých termínov pre manažment školy v septembri, prehľad dôležitých termínov pre základné a stredné školy v školskom roku 2019/2020, prehľad termínov maturitnej skúšky, termínov pre vydávanie a prijímanie vzdelávacích poukazov, dotácií na stravu, ako aj prehľad termínov Testovania 5 a Testovania 9 v školskom roku 2019/2010. 

Prehľad dôležitých termínov v septembri - prehľad významných medzinárodných dní, pamätných dní, štátnych sviatkov, termínov súvisiacich s prechodom zo základnej školy na strednú školu, zoznam priebežne plánovaných aktivít. Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre základné školy - prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre základné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020). Dôležité termíny v školskom roku 2019/2020 pre stredné školy - prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2019/2019 pre stredné školy (Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2019/2020). Maturita 2020 - termíny - organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.  Dotácia na stravu od 1. septembra 2019 - dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Vzdelávacie poukazy - termíny - vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka - za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy.

 Zdroj: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/terminy-a-planovanie 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk